Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Program monitorowania frekwencji

 

PROGRAM MONITOROWANIA FREKFENCJI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. KOMARA I T. ŚLUSARSKIEGO W CZARNOGŁOWACH

 

 

 

 

 

 

 

Opracowały:

 

Jolanta Grześkowiak- dyrektor szkoły

     Katarzyna Grześkowiak- pedagog szkolny

       Elżbieta Chadaś- nauczycielka

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59, poz.949)
 2. Ustawa zdnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz.1201)

 

Program monitorowania frekwencji uczniów Szkoły Podstawowej im. W. Komara

i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach powstał w oparciu o Statut Szkoły, Program wychowawczo- profilaktyczny oraz wnioski i rekomendacje  wynikające z monitorowania

i analizy frekwencji uczniów.

 

Wstęp

            Na podstawie przeprowadzonej w szkole analizy frekwencji za rok szkolny 2017/18

i 2018/19 należy stwierdzić, że obecność uczniów na zajęciach lekcyjnych uległa pogorszeniu. Niektórzy uczniowie nie realizowali systematycznie obowiązku szkolnego

i obowiązku nauki, nie usprawiedliwiali nieobecności w terminie i nie mięli motywacji do systematycznej pracy. Należy więc wzmacniać działania  dyscyplinujące i motywujące w stosunku do uczniów opuszczających zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia. Należy także uświadamiać rodziców, iż powinni na bieżąco kontrolować frekwencje swoich dzieci poprzez kontakt telefoniczny lub bezpośredni czy pisemny kontakt z wychowawcą klasy. Diagnoza przyczyn nieusprawiedliwionej absencji wykazała, że są nimi głównie: problemy zdrowotne, uniknięcie sprawdzianu, pracy klasowej, kartkówki, niechęć do niektórych lekcji, lenistwo i pochopne i błahe decyzje rodziców o nie puszczeniu dziecka do szkoły.

 

Cele programu:

            Podstawowym celem programu jest ograniczenie zjawiska pojedynczych oraz notorycznych nieusprawiedliwionych nieobecności a także wagarów:

 • kształtowanie właściwej postawy do obowiązku szkolnego/obowiązku nauki nie tylko wśród uczniów , ale również wśród rodziców,
 • informowanie uczniów o zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z niechodzenia do szkoły,
 • dbałość o prawidłowe relacje nauczycieli z uczniami, prowadzenie lekcji z wykorzystaniem różnorodnych metod- nowoczesnych, atrakcyjnych i aktywizujących uczniów do uczenia się,
 • udzielanie właściwego wsparcia uczniom doświadczającym trudności edukacyjnych i osobistych,
 • konsekwentne przestrzeganie jednolitego, spójnego systemu usprawiedliwiania poprzez rodziców nieobecności uczniów ,
 • comiesięczne monitorowanie frekwencji uczniów na poziomie każdej klasy,
 • postepowanie zgodnie z opracowaną procedurą na wypadek wystąpienia wagarów oraz nieobecności nieusprawiedliwionych.

 

Przewidywane efekty:

 1. Wzrost frekwencji uczniów na zajęciach edukacyjnych.
 2. Podniesienie jakości pracy dydaktyczno- wychowawczej szkoły.
 3. Zwiększenie motywacji uczniów do nauki.
 4. Wzmocnienie współpracy z rodzicami w zakresie poprawy frekwencji uczniów na zajęciach edukacyjnych.

 

DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ FREKFENCJI UCZNIÓW:

Wychowawca:

 1. Na bieżąco monitoruje frekwencje uczniów swojej klasy, podlicza frekwencję do 7 dnia każdego miesiąca.
 2. Systematycznie przypomina uczniom o obowiązku terminowego dostarczani usprawiedliwienia zgodnie z Procedurą spełniania obowiązku szkolnego/ obowiązku nauki.
 3. Sporządza miesięczne ogólne zestawienia frekwencji uczniów na zajęciach(ogólnie ilość godzin opuszczonych, usprawiedliwionych przez rodziców, lekarzy, nieusprawiedliwionych) oraz wykaz uczniów, którzy systematycznie opuszczają lekcje, opisuje podjęte działania, wnioski i zalecenia- Karta kontroli obowiązku szkolnego . Kopie zestawienia frekwencji uczniów przechowuje w „Teczce wychowawcy” zaś oryginał przekazuje do dyrektor szkoły- co 2 miesiące, do 7 dnia każdego miesiąca.
 4. W przypadku ucznia, który w danym miesiącu opuścił bez usprawiedliwienia 25

 i więcej godzin lekcyjnych, wychowawca przekazuje dyrektorowi szkoły 7 dni po upływie każdego miesiąca informację o skali problemu. Kartę kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wypełnia w przypadku uczniów, którzy w danym miesiącu opuścili bez usprawiedliwienia 25 godzin lekcyjnych i więcej.

 1. Informuje rodziców o wdrożeniu i realizacji „Programu monitorowania frekwencji”.
 2. Współpracuje z nauczycielami, pedagogiem i rodzicami ucznia.

 

Zadania wychowawcy:

W przypadku ucznia , który w danym miesiącu opuścił bez usprawiedliwienia do 25 godzin lekcyjnych, wychowawca:

 • Przeprowadza z uczniem rozmowę, której celem jest poznanie przyczyn nieobecności na lekcjach, np. wagarów, ucieczki z lekcji oraz innych przyczyn a także stanu świadomości ucznia dotyczącej konsekwencji z powodu nieusprawiedliwionych godzin.
 • W razie potrzeby pomaga uczniowi zweryfikować jago podejście do wagarów, ucieczek z lekcji i obowiązków uczniowskich.
 • W przypadku gdy uczeń jest nieobecny w szkole przez 5 dni bez powiadomienia wychowawcy, informuje on rodziców telefonicznie o konieczności przekazania informacji o dziecku
 • Systematycznie przypomina uczniom o terminowym dostarczaniu usprawiedliwień zgodnie z Procedurą spełniania obowiązku szkolnego/ obowiązku nauki.
 • Wychowawca usprawiedliwia uczniowi nieobecność na lekcji z powodu spóźnienia do 15 minut.

W przypadku ucznia, który w danym miesiącu opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 25 godzin lekcyjnych wychowawca:

 • Przekazuje dyrektorowi „Arkusz monitoringu spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki”, zawierający informację o skali problemu, przyczynach nieobecności i podjętych działaniach.

 

Pedagog:

 • We współpracy z wychowawcą prowadzi rozmowy indywidualne z uczniami, oraz

 z ich rodzicami.

 • Monitoruje frekwencje uczniów, którzy w danym miesiącu opuścili bez usprawiedliwienia 25 i więcej godzin. Pozostaje w ścisłym kontakcie z wychowawcą i rodzicami.
 • Sporządza na podstawie przekazanych danych śródroczne/ roczne zestawienie frekwencji uczniów w szkole-„Zestawienie monitoringu spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki w szkole- karta zbiorcza”.
 • W przypadku 50% nieobecności nieusprawiedliwionej w danym miesiącu jest wysyłane upomnienie w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne (wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły)
 • Współpracuje z kuratorami sądowymi.

W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej (niezastosowanie się do wezwania mimo upływu 7 dni od dnia dostarczenia upomnienia, nierealizowania obowiązku szkolnego przez dziecko) dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, którym jest gmina.

W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może zwrócić się do Komendy Policji z prośbą o podjęcie odpowiednich działań w stosunku do uczenia, który nie realizuje obowiązku szkolnego lub do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację rodzinna dziecka.

 

Nauczyciel:

 • Współdziała i komunikuje się z wychowawcą oraz pedagogiem i dyrektorem szkoły we wszystkich sprawach dotyczących ucznia.
 • Zachęca i motywuje uczniów do uczęszczania w zajęciach poprzez stosowanie aktywizujących metod nauczania i wykorzystywanie nowoczesnych technologii.
 • Odpowiedzialny jest za rzetelne odnotowanie nieobecności ucznia na zajęciach. W przypadku powtarzającej się absencji, nauczyciel prowadzi rozmowę z uczniem. Jeżeli uczeń w dalszym ciągu opuszcza lekcje to nauczyciel powiadamia o tym fakcie wychowawcę oraz rodzica, telefonicznie lub w bezpośredniej rozmowie.

 

Rodzice:

 • Na bieżąco kontrolują frekwencję swoich dzieci i informują wychowawcę o przyczynach nieobecności w szkole. Usprawiedliwiają nieobecności ucznia z godnie z Procedurą spełniania obowiązku szkolnego/ obowiązku nauki.
 • Zwalniają dziecko z zajęć lekcyjnych pisząc odręcznie zwolnienie  i podpisując własnoręcznym podpisem.
 • W przypadku nieobecności wychowawcy, zwolnić z lekcji może pedagog, nauczyciel przedmiotów, dyrektor szkoły po pisemnym lub telefonicznym potwierdzeniu rodzica. Osoba zwalniająca odnotowuje zwolnienie ucznia w dzienniku.
 • Systematycznie współpracują ze szkołą, uczęszczając w spotkaniach z wychowawcą.
 • Usprawiedliwiają tylko wiadome im godziny nieobecne. Usprawiedliwienie wszystkich godzin wpływa negatywnie na systematyczne uczęszczanie dziecka do szkoły i jego wyniki w nauce.
 • W przypadku gdy rodzic/opiekun prawny nie może osobiście odebrać zwolnionego dziecka ze szkoły, musi wyznaczyć inną pełnoletnią osobę (telefonicznie lub pisemnie). Informacja zostanie odnotowana w „zeszycie doraźnych zwolnień uczniów”.

 

Uczeń:

 • Zobowiązany jest do doręczenia usprawiedliwienia do 5 dni od powrotu do szkoły. Wychowawcę zobowiązuje się do egzekwowania tego zapisu.
 • W przypadku gdy uczeń z powodu złego samopoczucia lub choroby chce się zwolnić z zajęć lekcyjnych, wychowawca, nauczyciel, pedagog szkolny, sekretariat powiadamia rodziców/opiekunów prawnych. Uczeń czeka na rodzica pod opieką osoby dorosłej. Informacje odnotowuje się w dzienniku.
 • Pomimo nieobecności w szkole ma on obowiązek nadrabiania zaległości wynikających z tytułu jego absencji. W przypadku trudności w samodzielnym nadrobieniu zaległości ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczyciela lub indywidualnych konsultacjach.

 

 

Motywowanie ucznia do systematycznego uczęszczania do szkoły:

 • Wychowawca nagradza pochwałą uczniów o wysokiej frekwencji na forum klasy a także podczas zebrania z rodzicami.
 • Dyrektor szkoły wyróżnia na apelach uczniów i klasę z najlepszą frekwencją.

 

Ewaluacja:

Podejmowanie uogólnionych wniosków z monitorowania podczas posiedzeń rady pedagogicznej. Sformułowanie oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań, ewentualna modyfikacja „Programu monitorowania frekwencji”

 

Podsumowanie:

            Systematyczna praca nad poprawą frekwencji uczniów wymaga od nauczyciela dużego nakładu pracy i konsekwencji. Wychowawcy muszą informować uczniów i rodziców o skutkach opuszczania lekcji i swoimi działaniami motywować do uczęszczania w zajęciach edukacyjnych. Ważna jest także pomoc rodziców, których należy zachęcać do współdziałania ze szkołą. Jednolite i konsekwentne oddziaływani pracowników szkoły i rodziców gwarantują efekty realizacji tego programu.

 

 

Dyrektor szkoły

Jolanta Grześkowiak

 

 

 

 

 

 

KARTA KONTROLI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

I OBOWIĄZKU NAUKI

Wypełniana w przypadku uczniów, którzy w danym miesiącu opuścili bez usprawiedliwienia 25 godzin lekcyjnych i więcej.

 

 

Miesiąc/Rok szkolny………………………………………… klasa…………………………

Wychowawca………………………………………………………………………………….

 

 1. Wykaz uczniów, którzy w danym miesiącu opuścili bez usprawiedliwienia 25 godzin lekcyjnych i więcej (wykazać ilość godzin i ewentualnie przyczynę nieobecności)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

 1. Podjęte działania przez wychowawcę wobec każdego uczn8ia i rodzica/opiekuna prawnego.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wnioski i rekomendacje wynikające z monitorowania i analizy frekwencji w roku szkolnym 2018/2019 do realizacji w roku szkolnym 2019/2020

 

Wnioski:

 1. Niektórzy uczniowie nie realizują systematycznie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie usprawiedliwiają nieobecności w terminie i nie mają motywacji do systematycznej pracy.
 2. Frekwencja uczniów w stosunku do I śródrocza uległa pogorszeniu, jednak są klasy, które osiągają zadowalający procent obecności na zajęciach.

Rekomendacje:

 1. W przyszłym roku szkolnym należy dalej wzmacniać działania dyscyplinujące i motywujące wobec uczniów nie realizujących systematycznie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 2. W klasach, w których frekwencja jest niska, wychowawcy powinni organizować spotkania z rodzicami oraz podjąć zdecydowane działania w celu poprawienia frekwencji.

Wskaźnik sukcesu:

Wzrost frekwencji uczniów na zajęciach edukacyjnych.

 

 

 

 

Data dodania: 2020-03-10 11:37:51
Ilość wyświetleń: 1346

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej