Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Dokumenty szkoły

STATUT OŚMIOLETNIEJ  PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

IM. W. KOMARA I T. ŚLUSARSKIEGO W CZARNOGŁOWACH


Podstawa prawna:
1.Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.
poz. 60 ze zm. poz. 949)
2.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)


ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

§ 1

Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. W. Komara i T. Ślusarskiego, zwana dalej „szkołą”.

Siedzibą szkoły jest miejscowość Czarnogłowy.

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Buk, Czarnogłowy, Derkacz, Leszczno, Moracz, Świętoszewko, Świętoszewo, Włodzisław, Rokita.

Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną.


§ 2

Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i przedstawicieli rodziców oraz uczniów.

Imię szkoły powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej
lub dydaktycznej szkoły.

 


§ 3


Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu: Szkoła Podstawowa im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego w Czarnogłowach, 72-121 Czarnogłowy, ul. Lipowa 11. Może być używany skrót nazwy w brzmieniu: Szkoła Podstawowa im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach.


§ 4


Organem prowadzącym szkołę od 01.09.1999r. jest Gmina Przybiernów.

Czas cyklu kształcenia w szkole zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania trwa 8 lat.

Szkoła zgodnie z zapotrzebowaniem i w miarę posiadanych warunków
prowadzi świetlicę z dożywianiem.

Szkoła Pracuje zgodnie z Koncepcją Szkoły, której szczegółowe treści są
zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym oraz Rocznym
Planie Pracy Szkoły.


ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniom w szczególności:
naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze
zrozumieniem,
poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie wiedzy na poziomie
umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania
przekazywanych treści,
4) rozwijanie zdolności dostrzegania związków między treściami nauczania,
5) rozwijanie zdolności myślenia syntetycznego i analitycznego,
6) traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób prowadzący do
lepszego poznania świata, ludzi i siebie,
7) poznawanie zasad rozwoju osobistego i życia społecznego,
8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej, postrzeganej w perspektywie
kultury europejskiej,
9) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej,
regionalnej i etnicznej,
10) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
11) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich
umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały
i uporządkowany zrozumieć świat,
12) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu
drogi dalszej edukacji,
13) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz
zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
14) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności
w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
15) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego
na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,
16) integrację uczniów niepełnosprawnych zgodnie z zasadami edukacji
włączającej.


Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów od momentu przyjścia do
szkoły do chwili wyjścia ze szkoły. Nauczyciel odpowiada za
bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych. Minimalne standardy
opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów
w planie organizacji szkoły.
Zadania opiekuńcze szkoła sprawuje w grupach wiekowych: oddziały
przedszkolne, grupa klas I-III, grupa klas IV-VIII.
opiekę nad grupą przedszkolną sprawuje wychowawca przez cały czas
zajęć i podczas przerw,
2) opiekę nad uczniami klas I – III podczas zajęć lekcyjnych sprawuje
nauczyciel wychowawca, w czasie przerw wspomaga go nauczyciel
pełniący dyżur,
3) opiekę nad uczniami klas IV –VIII w czasie trwania jednostki lekcyjnej
sprawuje nauczyciel przedmiotowiec, a podczas przerw nauczyciel
pełniący dyżur na korytarzu wspomagany przez wychowawcę. Porządek,
czas i miejsce pełnienia dyżurów określa harmonogram dyżurów
nauczycielskich,
uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły
zgodnie z planem zajęć dla swojej klasy,
5) opuszczenie miejsca pracy w trakcie zajęć nauczyciela – wyjście w trakcie
zajęć – jest możliwe w wyjątkowej sytuacji pod warunkiem, że dyrektor
wyrazi zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik
szkoły,
6) w poszczególnych uzasadnionych przypadkach ( brak możliwości
zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela ) dopuszczalne
jest łączenie grup uczniów ( również całych klas ) i przekazanie jednemu
nauczycielowi opiekę nad taką grupą,
7) ucznia może zwolnić z lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców
lub opiekunów, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień
i godzinę wyjścia ze szkoły lub po telefonicznej informacji rodzica,
8) nauczyciel nie może wyprosić z klasy ucznia zakłócającego przebieg
zajęć, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki,
9) zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć
w szkole ( u innego nauczyciela ) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne
tylko po uzgodnieniu tego między nauczycielami,
10) uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po
uprzednim powiadomieniu rodziców,
11) w szkole działa świetlica, która zapewnia uczniom opiekę zarówno przed
jak i po lekcjach. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przebywania
w świetlicy odpowiada wychowawca świetlicy lub nauczyciel prowadzący
w niej zajęcia,
12) podczas zajęć pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel
prowadzący zajęcia,
13) w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć wychowania
fizycznego oraz w czasie trwania zajęć sportowych organizowanych przez
szkołę uczniowie znajdują się pod stałą opieką nauczyciela do tego
upoważnionego,
14) przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości
na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego,
wycieczki przedmiotowe, jeden nauczyciel opiekuje się grupą maksymalnie 26 uczniów,
15) przy wyjeździe z uczniami poza miejscowość zapewnia się jednego
opiekuna dla grupy 15 uczniów,
16) opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem
z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po
przybyciu do punktu docelowego,
17) uczniowie biorący udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska
zaopatrywani są w odpowiedni sprzęt oraz zapewnia się im właściwą opiekę
i bezpieczne warunki pracy,
18) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych szkoła:
a) prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajomieniem ich
z przepisami ruchu drogowego,
b) organizuje różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu
drogowego,
c) współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się
zagadnieniami ruchu drogowego,
d) umożliwia zdobycie karty rowerowej.
19) w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu
na zajęciach edukacyjnych i podczas kół zainteresowań:
a) szkoła prowadzi wśród uczniów i rodziców działania edukacyjne
zmierzające do uświadomienia niebezpieczeństw,
b) zasady korzystania z Internetu zostały zawarte w Regulaminie korzystania
z pracowni internetowej,
20) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom niepełnosprawnym lub
przewlekle chorym dopuszczalna jest obecność na wycieczkach, imprezach
i uroczystościach osoby sprawującej opiekę nad tymi uczniami.
21) zasady organizacji i uczestnictwa w wycieczkach szkolnych reguluje Regulamin wycieczek szkolnych, który jest odrębnym dokumentem.

3. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej
jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym dalej „wychowawcą”.
obowiązki wychowawcy powierza się nauczycielom na okres: od klasy I do III
i od IV do VIII,
2) doboru i zmian wychowawcy dokonuje dyrektor szkoły,
3) zmiana wychowawcy klas może nastąpić w następujących przypadkach:
a) z powodu długotrwałej choroby nauczyciela,
b) urlopu macierzyńskiego, wychowawczego lub zdrowotnego,
c) niewywiązywania się z obowiązków wychowawcy,
d) na motywowany wniosek nauczyciela pełniącego obowiązki wychowawcy,
e) na umotywowany wniosek większości rodziców i uczniów danej klasy,
4) zmiana wychowawcy klasy nie może dezorganizować pracy szkoły,
5) wniosek o zmianę wychowawcy klasy rozpatruje dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy, ich rodziców i uczących w niej
nauczycieli; w terminie 7 dni wydaje się decyzję o oddaleniu wniosku
z podaniem uzasadnienia lub o jego uwzględnieniu.


4. Nauczyciele dokonują oceny postępów i zachowania uczniów w oparciu
o Szkolny System Oceniania opracowany i zatwierdzony przez
Radę Pedagogiczną, który stanowi załącznik do niniejszego statutu:
1) organizowanie nauki religii lub etyki odbywa się na zasadach określonych
odrębnymi przepisami,
2) uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być
powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie,
3) nie są objęci nauką religii uczniowie, którzy pobierają naukę poza systemem
oświaty lub świadomie z niej rezygnują. W miarę potrzeby szkoła zapewnia im
opiekę.
4) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

5.Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej:
1) celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie
możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspokajanie
potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych uczniów, wynikających z:
a) niepełnosprawności
b) niedostosowania społecznego,
c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
d) specyficznych trudności w uczeniu się,
e) zaburzeń zachowania lub emocji,
f) ze szczególnych uzdolnień,
g) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
h) deficytów konpetencji i zaburzeń sprawności językowych,
i) choroby przewlekłej,
j) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
k) niepowodzeń edukacyjnych,
l) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
ł)trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
2) korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne
i nieodpłatne.
3) za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
odpowiada wychowawca klasy, koordynatorem na terenie szkoły jest
pedagog szkolny.
4) nauczyciele i pedagog współpracują z poradnią psychologiczno –
pedagogiczną, kierując na badania uczniów z problemami w nauce
i zachowaniu oraz uwzględniając jej zalecenia w pracy dydaktycznej
i wychowawczej,

6. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, pedagog szkolny mogą tworzyć zespół przedmiotowy lub zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Powołanie zespołu odbywa się na dany rok
szkolny na wniosek Rady Pedagogicznej. Cele i zadania zespołu przedmiotowego oraz Zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej obejmują:
1) zorganizowanie współpracy w celu korelacji treści nauczania, wspólny wybór
programów nauczania,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz
badania wyników nauczania,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
4) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania,
5). organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

7. Szkoła w miarę możliwości organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów:
1) koła zainteresowań przedmiotowe, sportowe i artystyczne, uwzględniając
potrzeby rozwojowe i zainteresowania uczniów,
2) w celu wyrównywania szans i zapobiegania niepowodzeniom szkolnym
organizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
3) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w miarę możliwości
organizowane są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
8. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia
dzieci.
1) Rodzice mają prawo do:
a) informacji na temat zadań i zamierzeń wychowawczych szkoły,
b) znajomości przepisów dotyczących zasad oceniania i promowania
uczniów,
c) znajomości kryteriów oceniania na poszczególnych zajęciach
edukacyjnych,
d) uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania,
postępów i przyczyn trudności w nauce,
e) uzyskania informacji i porad w sprawach dotyczących wychowania i
zapobiegania problemom,
f) wyrażania i przekazywania organowi i prowadzącemu szkołę opinii na
temat szkoły,
2) Rodzice mają obowiązek pomagać nauczycielowi wychowawcy w pracy
wychowawczej nad ich dziećmi,
3)Szkoła organizuje cykliczne spotkania rodziców z wychowawcami
i nauczycielami przedmiotów nie rzadziej niż 4 razy w roku.

9. Szkoła w miarę możliwości organizuje różnorodne formy pomocy uczniom,
którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc
i wsparcie.

10. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu.

11. Szkoła prowadzi działania związane z organizacją doradztwa zawodowego.
Doradztwo organizowane jest w ramach obowiązkowych zajęć w klasie VII
i VII, przez wychowawców, pedagoga przez cały okres kształcenia.


§ 5b

1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie
całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:
1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację
warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym,
społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
3) wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
4) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi
nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie,
sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu
drogowym,
5) przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz
dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych
sytuacji, pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych,
uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań
rozwojowych dzieci,
6) tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym
wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy,
zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
7) tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości
i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska
przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
8) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka,
prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki
w szkole,
9) organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku
poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka
regionalnego,
10) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania
dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 

 

 


ROZDZIAŁ 3
ORGANY SZKOŁY

§ 6


1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły
2) rada pedagogiczna
3) rada rodziców
4) samorząd uczniowski

2. Do kompetencji dyrektora szkoły należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz
reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
5) organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi szkoły,
6) wydawania zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa uczniów,
7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
8) dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole
nauczycieli i pozostałych pracowników. Dyrektor w szczególności decyduje
w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom szkoły,
c) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień
dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,
9) dyrektor szkoły w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą
Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
10) dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym
ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz
informacje o pracy szkoły,
11) dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci
zamieszkujące w obwodzie tej szkoły.
12) dyrektor dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania i programy
wychowania przedszkolnego zaproponowane przez nauczycieli, po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
13) dyrektor wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego poza szkołą,
14) dyrektor jest odpowiedzialny za właściwą organizację i przebieg egzaminu
w klasie VIII,
15) dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły,
16) dyrektor stwarza warunki do rozwijania działań wolontariackich wśród uczniów
w ramach działań samorządu uczniowskiego oraz Szkolnego Koła Wolontariatu, którego regulamin jest odrębnym dokumentem.

17) dyrektor szkoły odpowiada za zapewnienie warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami w szkole

3. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym szkoły
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
i opieki,
1) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole, w zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym pielęgniarka szkolna oraz inne 
osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek
rady pedagogicznej,
2) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły,
3) plenarne zebrania rady pedagogicznej organizuje się przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym semestrze dla zatwierdzenia wyników klasyfikacji
i w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy
przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków
rady pedagogicznej,
4) zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi, przygotowuje i zawiadamia wszystkich
jej członków o terminie i porządku obrad przewodniczący zgodnie
z Regulaminem Rady, który jest odrębnym dokumentem.
5) do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzenie planów pracy szkoły
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji, promocji uczniów
i ukończenia szkoły,
c) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych
w szkole,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,
w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.
6) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) programy z zakresu kształcenia ogólnego i programy wychowania
przedszkolnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole
b) propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania
fizycznego w klasach IV –VIII,
c) tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
d) propozycje dyrektora szkoły dotyczące przydziału nauczycielom stałych
prac w ramach wynagrodzenia oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
7) dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w pkt. 5
niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia niezwłocznie organ sprawujący
nadzór pedagogiczny,
8) uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 2/3 jej członków,
9) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
10) zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane,
11) nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na
posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste
uczniów, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

4. W szkole działa Rada Rodziców.
1) zasady tworzenia Rady ustala ogół rodziców uczniów szkoły,
2) Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw szkoły do pozostałych organów szkoły oraz do organu
prowadzącego,
3) Rada Rodziców może podejmować działania na rzecz pozyskiwania środków
finansowych na działalność opiekuńczo – wychowawczą szkoły,
4) Rada prowadzi swą działalność w oparciu o opracowany przez siebie regulamin,
5) Do kompetencji rady rodziców należy:
a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-
profilaktycznego,
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły,
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
d) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz
ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed
dopuszczeniem ich do użytku w szkole,
e) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora.

5. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”,
1) samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły,
2) zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony
przez ogół uczniów, który jest osobnym dokumentem. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów,
3)samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do za poznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami
i kryteriami oceniania,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania,
c) prawo do uczestniczenia w organizacji życia szkolnego,
d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej z własnymi możliwościami organizacyjnymi,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.
4) samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania w zakresie
wolontariatu,
5) samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem
jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów
zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.
6) szczegółowe zasady działania wolontariatu w szkole określa regulamin
wolontariatu będący odrębnym dokumentem.

 

 

§ 6 a

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań
wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.
2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile
zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
podjęcia decyzji.
3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność,
w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy
działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły
o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez
dyrektora szkoły.
4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor
szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJA SZKOŁY


§ 7

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie
organizacji roku szkolnego.
1) Rok szkolny dzieli się na 2 semestry. I semestr trwa od początku roku szkolnego
do końca drugiego tygodnia stycznia, II semestr trwa od początku trzeciego
tygodnia stycznia do końca roku szkolnego.
2) Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego ma prawo ustalić do 6 dodatkowych dni wolnych
od zajęć edukacyjnych,

3) W dniach o których mowa w punkcie 2 szkoła organizuje zajęcia
wychowawczo – opiekuńcze dla chętnych uczniów. O możliwości
korzystania z zajęć i ich programie oraz terminach dodatkowych dni wolnych
rodzice i uczniowie są informowani do 30 września.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, do 30 kwietnia
każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

3. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.

4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły, liczbę
zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący szkołę.

 

§ 8


1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów,
którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich
przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z
odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu
programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku lub opracowanym przez
nauczyciela przedmiotu i zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną. Liczba
uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić 26 ;
2. Zasady tworzenia oddziałów w szkołach organizujących nauczanie dla mniejszości
narodowych i etnicznych określają odrębne przepisy.

3. W szkole są prowadzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania
przedszkolnego, działalność oddziału przedszkolnego regulują odrębne dokumenty.

4. W szkole może być zorganizowany Punkt Przedszkolny.


§ 9

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu
nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych,
na zajęciach z języków obcych oraz informatyki, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w
oddziałach liczących powyżej 30 uczniów, a na zajęciach z języków obcych
i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Liczba uczniów
w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych.

3.W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału na
grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę.

4. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej
niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów, począwszy od IV klasy szkoły podstawowej.

5.W klasach I-III oddział może liczyć maksymalnie 25 uczniów.

 


§ 10

1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora
szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III szkoły podstawowej określa ogólny
przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem
nauczania; szczegółowy rozkład zajęć ustala nauczyciel.

§ 11

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30 do 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

2.Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach
przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych
wynosi do 30 minut.


§ 12

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu
warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród
rodziców oraz rozwijanie zamiłowań czytelniczych uczniów i przygotowanie
ich do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz tworzenie warunków do sprawnego
posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy
szkoły oraz rodzice.

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczania ich poza bibliotekę,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów,

4.Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas
zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) udostępnienie zbiorów,
2) udzielanie informacji na temat zbiorów, informowanie uczniów i nauczycieli
o nowych nabytkach,
3) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,
4) współpraca z nauczycielami w celu rozwijania zamiłowań i zainteresowań
czytelniczych uczniów,
5) prowadzenie różnych form informacji wizualnej i propagowanie czytelnictwa,
6) gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów,
7) wymiana materiałów informacyjnych między biblioteką szkolną a innymi
bibliotekami.
8) koordynowanie obowiązków związanych z wypożyczaniem
uczniom podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

6. Biblioteka szkolna wypożycza uczniom poszczególne części podręcznika
i materiały edukacyjne wg następujących zasad określonych w regulaminie
wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych.


§ 13

1. Świetlica szkolna jako forma pozalekcyjnej pracy wychowawczo-opiekuńczej
szkoły organizowana jest w celu podnoszenia poziomu i wyników pracy
dydaktycznej, wychowawczej oraz polepszenia stanu opieki nad dzieckiem.

2.Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów pozbawionych opieki
w godzinach pracy rodziców, czekających na odwóz do miejsca zamieszkania
lub nie mających w domu rodzinnym odpowiednich warunków do nauki.

3.Świetlica prowadzi zajęcia we wszystkich dniach nauki szkolnej według planu
dostosowanego do aktualnie obowiązującego planu lekcji,

4. Zajęcia odbywają się w grupach wychowawczych liczących maksymalnie
25 dzieci.

5. Cele wychowawcze i dydaktyczne:
1) wychowanie społeczno-moralne,
2) wychowanie zdrowotne,
3) wychowanie plastyczno-muzyczne,
4) wychowanie fizyczne i rekreacja.

6. Świetlica organizuje również imprezy i uroczystości oraz zajęcia
kulturalno-rozrywkowe według ustalonego planu.

7. Dokumentację pracy wychowawczo-opiekuńczej świetlicy stanowią:
1) ramowy plan pracy,
2) dziennik zajęć,
3) wykaz dzieci przebywających w świetlicy,
4) rozkład dnia,
5) regulamin świetlicy.


ROZDZIAŁ 5

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 14

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pedagoga oraz pracowników ekonomicznych,
administracyjnych i pracowników obsługi. Można także zatrudnić logopedę
i psychologa .

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1,
regulują odrębne przepisy.


§ 15

1. W szkole, która liczy co najmniej 9 oddziałów tworzy się stanowisko
wicedyrektora.

2. Dyrektor szkoły może, w ramach posiadanych środków finansowych, tworzyć
dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze za
zgodą organu prowadzącego szkołę.


§ 16

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów, w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz
zainteresowań,
5) obiektywizm w ocenie uczniów oraz ich sprawiedliwe traktowanie,
6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej,
8) pełnienie dyżurów,
9) wykonywanie planów pracy wychowawczej z powierzonym mu zespołem
klasowym,
10) sporządzanie innej obowiązującej dokumentacji,
11) odbywanie zebrań z rodzicami uczniów,

2. Nauczyciel ma prawo do wyboru podręcznika spośród dopuszczonych
do użytku szkolnego.

3. Nauczyciel wychowania przedszkolnego przeprowadza diagnozę przedszkolną
w roku poprzedzającym naukę w klasie I szkoły podstawowej.
4. Nauczyciel realizuje inne przydzielone mu zadania i czynności.

 

§ 17

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego
zadaniem jest ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów nauczania,
o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i trybu dopuszczenia do użytku
szkolnego programu nauczania oraz wykazu tych programów.

2. W szkole można tworzyć zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub
problemowo-zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wyłoniony spośród członków zespołu.

4. Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 2 należy w szczególności:
1) udział w opracowaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego
systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,
2) udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
i profilaktycznych szkoły,
3) organizowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego.

5. Nauczyciel doradca zawodowy wykonuje działania wynikające z realizacji wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego


§ 18


1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się
oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
1) otacza indywidualną opieką każdego w wychowanków,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące
zespół uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji
wychowawcy,
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także
wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w swoich
działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od nich
pomocy w swoich działaniach,
c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,
5) współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi
specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb
i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i uzdolnień uczniów;
organizuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną uczniom
swojej klasy,
6) wykonuje wszelkie czynności administracyjne dotyczące klasy.

3. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej ze
strony właściwych placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych.

4. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest,
by jeden wychowawca opiekował się oddziałem na danym etapie edukacji.

§ 18 a
1. Do zadań pedagoga należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
niepowodzeń szkolnych,
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do
rozpoznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów,
z udziałem rodziców i nauczycieli,
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego,
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz
uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku
kształcenia,
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom
realizującym indywidualny program lub tok nauki,
9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego
szkoły i jego ewaluacji,
10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,
wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,
12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Goleniowie
i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,
13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-
wychowawczymi.


ROZDZIAŁ 6
UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 19

1. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci
zamieszkujące w obwodzie tej szkoły.

2. Do szkoły przyjmuje się:
1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem
danej szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole
podstawowej.

4. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

5. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko,
które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli korzystało
w poprzedzającym roku szkolnym z wychowania przedszkolnego lub
posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości
rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.

6. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania
przez dziecko obowiązku szkolonego może zostać odroczone o 1 rok.

7. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku
powyżej 6 lat nie dłużej jednak, niż do końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci
może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 9 lat.

8. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły
po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

9. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie
obowiązku szkolnego i obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza
szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego
przeprowadzonego przez szkołę, której dyrektor udzielił zezwolenia na taką
formę spełniania obowiązku szkolnego.

§ 20

1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej.
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
bądź psychicznej oraz poszanowania jego godności,
3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie
dydaktyczno-wychowawczym,
4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym
dobra innych osób,
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce,
7) pomocy w przypadku trudności w nauce,
8) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
9) korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz
księgozbioru biblioteki,
10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia
się w organizacjach działających w szkole,
11) znajomości terminów planowanych sprawdzianów, zakresu materiału, zasad
i sposobu ich przeprowadzania,
12) korzystania z pomocy finansowej lub rzeczowej zgodnie z odrębnymi przepisami
13) zgłaszania swoich uwag dotyczących funkcjonowania szkoły poprzez samorząd
klasowy i szkolny.

2. Uczeń ma obowiązek:
1) systematycznego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach
lekcyjnych i w życiu szkoły, usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
edukacyjnych w terminie i formie określonym w Regulaminie Szkoły,
2) kulturalnego zachowania się na lekcjach, podczas przerw międzylekcyjnych,
w autobusie szkolnym i poza szkołą,
3) dbania o mienie szkolne oraz czystość i estetykę szkoły,
4) naprawienia szkód wyrządzonych świadomie i ze złej woli,
ze

względu na bezpieczeństwo i zachowanie czystości, noszenia w szkole
obuwia zastępczego,
6) dbania o schludny i skromny wygląd zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie Szkolnym.
7) postępowania zgodnego z doborem społeczności szkolnej, dbania o honor
i tradycje szkoły i współtworzenia jej autorytetu.
8) na terenie szkoły obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych,

§ 21


1. Uczeń ma prawo do następujących nagród:
1) pochwały ustnej wychowawcy lub dyrektora szkoły – wobec zespołu klasowego oraz na wywiadówce wobec rodziców, z wpisem do dziennika lekcyjnego,
2) pochwały dyrektora na apelu szkolnym na wniosek wychowawcy lub
nauczyciela przedmiotu, opiekuna kół i organizacji, z wpisem do dziennika lekcyjnego,
3) listu pochwalnego do rodziców,
4) dyplomów uznania,
5) nagród rzeczowych (np. książek),
6) nagrody Wójta Gminy Przybiernów lub innej formy nagrody ufundowanej przez podmiot zewnętrzny zgodnie z regulaminem ich przyznawania,
7) nagrody Dyrektora Szkoły zgodnie z regulaminem jej przyznawania.
2. Szczegółowe nagradzanie uczniów reguluje Regulamin Nagradzania Ucznia, który jest załącznikiem do Statutu Szkoły.

3. Uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem ustnym udzielonym przez wychowawcę lub innego nauczyciela, także pracownika niepedagogicznego szkoły (w tym wypadku o powyższym fakcie zawsze musi zostać poinformowany wychowawca),
2) upomnieniem pisemnym (wpis do dziennika lekcyjnego – uwaga) udzielonego przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela (także na uzasadniony wniosek niepedagogicznego pracownika szkoły) wraz z powiadomieniem rodziców,
3) nagany pisemnej wychowawcy z pisemnym powiadomieniem dyrektora szkoły i rodziców,
4) nagany pisemnej dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem Rady Pedagogicznej i rodziców,
5) zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych (np. zabawy, wieczorki, dyskoteki),
6) odwołaniem z pełnionych funkcji w szkole lub w klasie,
7) obniżeniem oceny z zachowania,
8) przeniesieniem do innej szkoły

4. Uczeń i jego rodzice mają prawo w formie pisemnej do odwołania się od kary w przeciągu 7 dni.
5. W przypadku odwołania się kara ulega zawieszeniu do czasu wydania decyzji przez dyrektora szkoły ustalonej w porozumieniu z Radą Pedagogiczną po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Decyzja dyrektora szkoły jest wydawana w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania.
6. Szczegółowe karanie uczniów reguluje Regulamin karania uczniów, który jest załącznikiem do Statutu Szkoły.

 

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 23

1. Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny, który jest odrębnym dokumentem.

 

§ 24


Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej
określają odrębne przepisy.

Szczegółowe zasady oceniania reguluje Szkolny System Oceniania
będący załącznikiem do Statutu Szkoły.

4. Dyrektor Szkoły ma prawo raz w roku do wydania jednolitego tekstu
Statutu Szkoły.


Statut obowiązuje od dnia 25.09.2019 r.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

REGULAMIN SZKOŁY

 

I. Postanowienia ogólne:
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania wszystkich podmiotów życia szkolnego oraz procedury postępowania w określonych sytuacjach.
2. Przestrzeganie postanowień regulaminu jest jednym z kryteriów ustalania okresowej rocznej oceny zachowania.
3. Przełożonymi uczniów w szkole są nauczyciele, wychowawcy, dyrektor i Rada Pedagogiczna.
4. Prawo zwracania uczniom uwagi za niewłaściwe zachowanie mają również inni pracownicy szkoły.
5. Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję w szkole ma prawo do:
- poszanowana swojej godności, swojego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych,
- rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania,postępów w nauce lub oceny swojej pracy przez przełożonych,
- wyrażania swoich opinii (w kulturalny sposób) na forum klasy, wobec wychowawcy lub innych przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
6. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek:
- poszanowania symboli szkoły, dbania o jej dobre imię,
- poszanowania godności osobistej, dobrego imienia oraz własności pozostałych osób,
- jeżeli ma przyznaną władzę (opiekę) nad innymi osobami, dbania o dobro podległych sobie osób oraz sprawiedliwą ocenę ich zachowania oraz osiągnięć,
- okazywania stałej troski o zabezpieczenie mienia szkolnego przed zniszczeniem lub uszkodzeniem jako dobra wspólnego całej zbiorowości szkolnej.
7. Do podstawowych powinności ucznia należy:
- systematycznie i punktualnie przychodzić na lekcje,
- na bieżąco usprawiedliwiać nieobecności,
- przygotowywać się do lekcji,
- rzetelnie wykonywać powierzone obowiązki w szkole, klasie i środowisku,
- być tolerancyjnym,
- pomagać starszym i młodszym,
- kulturalnie i bezpiecznie spędzać przerwy,
- dbać o kulturę słowa, nie używać wulgaryzmów, stosować zwroty grzecznościowe,
- z szacunkiem odnosić się do kolegów, nauczycieli, pracowników obsługi szkoły i innych osób,
- nie niszczyć i nie dewastować urządzeń szkolnych,
- szanować zieleń w szkole i otoczeniu,
- nie niszczyć gazetek, dekoracji i prac eksponowanych w klasach i na korytarzach,
- dbać o swój wygląd i higienę osobistą,
- nie uczestniczyć w bójkach, kradzieżach, wymuszeniach,
- kulturalnie zachowywać się w szkole i poza szkołą.
II. Zachowanie uczniów na terenie szkoły.
1. Uczniowie wchodząc do szkoły korzystają z wejścia obok szatni. W szatni pozostawiają okrycie wierzchnie, a w sezonie 
jesienno -  zimowym zmieniają obuwie.
2. Wejście na salę gimnastyczną jest dozwolone wyłącznie w obuwiu zastępczym.
3. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w planie zajęć ucznia.
4. Uczniowie czekający na odwóz lub mający wolą godzinę w planie zajęć mają obowiązek przebywać na świetlicy.
5. W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurnego. 
6. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela.
7. Uczniowie powinni przychodzić do szkoły punktualnie, nie wcześniej jednak niż 20 minut przed rozpoczęciem lekcji.
8. W czasie lekcji nie wolno korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Zakazuje się fotografowania, nagrywania i filmowania osób bez ich zgody.
9. Szkoła nie odpowiada za zaginięcie telefonów lub innych cennych przedmiotów, które nie są pomocami naukowymi.
10. Zabronione jest przynoszenie do szkoły wszelkich niebezpiecznych zabawek i przedmiotów. 
III. Zachowanie uczniów w czasie lekcji
1. Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się parami pod klasą.
2. W czasie lekcji nie wolno jeść, pić i żuć gumy.
3. Na ławce nie wolno trzymać butelek, kanapek, słodyczy itp.
4. Klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek.
IV. Strój uczniowski.
1. Uczniów przebywających na terenie szkoły obowiązuje skromny, schludny strój bez nakrycia głowy. 
2. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój apelowy.
3. W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie lub malowane paznokcie.
4. Zabronione jest noszenie biżuterii, która może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ucznia lub innych osób (np. długie kolczyki, ostro zakończone pierścionki)
5. Na terenie szkoły zabrania się noszenia przez uczniów butów na wysokiej podeszwie lub obcasie.
V. Nagrody i kary.
1. Zasady ogólne. 
    1. Podstawą wychowawczą jest ponoszenie konsekwencji popełnionego czynu. W miarę możliwości uczniowie dokonują naprawy uczynionego zła.
    2. Każdorazowo sprawcom zła należy wyjaśnić istotę dokonanego czynu i sens zastosowania środka wychowawczego.
    3. Ocenie podlega zachowanie ucznia zarówno w szkole jak i poza nią.
    4. Może nastąpić złagodzenie kary w przypadku szczególnych zasług ucznia.
    5. Może nastąpić zaostrzenie kary w przypadku braku poprawy lub ponownego wykroczenia.
    6. Należy stopniować zasadę stopniowania kar, za wyjątkiem przypadków szczególnych.
    7. W przypadkach szczególnych należy indywidualnie określić karę dla ucznia z pominięciem gradacji.
    8. Udzielona kara ma wpływ na ocenę zachowania.
    9. Za swoje zachowanie uczeń odpowiada indywidualnie, nie ma odpowiedzialności grupowej.
2. Wymienione w Statucie Szkoły nagrody uczniowie mogą otrzymać za następujące osiągnięcia:
    1. Bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie - przy średniej ocen 4,75 świadectwo z wyróżnieniem, przy średniej 4,5 - nagroda książkowa (dopuszczalna jedna ocena dostateczna). W klasach I - III o przyznaniu nagrody książkowej decyduje wychowawca.
    2. Najlepsze lokaty w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i artystycznych.
    3. Szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz szkoły, społeczności szkolnej i środowiska, taie jak:
      - systematyczna i efektywna praca w Samorządzie Uczniowskim i innych organizacjach, zespołach, kołach zainteresowań,
      - systematyczna praca w bibliotece,
      - systematyczny udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i klasy.
3. Uczeń może zostać ukarany karami wymienionymi w Statucie Szkoły za nieprzestrzeganie regulaminu, a w szczególności za: 
    1. Lekceważenie nauki i obowiązków szkolnych:
      - nieuzasadnione opuszczanie zajęć szkolnych,
      - notoryczne spóźnianie się na lekcje,
      - niesolidność, niewywiązywanie się z obowiązków.
    2. Naruszanie godności ludzkiej, publiczne ośmieszanie, szkalowanie i nieuzasadnione podważanie autorytetu innych osób,
    3. Brutalność, wulgarność, chuligaństwo,
    4. Stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej.
    5. Niszczenie mienia szkoły i wandalizm.
    6. Picie alkoholu, palenie papierosów, używanie środków odurzających,
    7. Kłamstwa, krętactwa, oszukiwania,
    8. Unikanie odpowiedzialności za popełnione czyny przez obarczanie winą innych,
    9. Fałszerstwo,
   10. Kradzież
   11. Brak szacunku wobec nauczycieli, rodziców, osób starszych.
  12. Obojętność wobec czynionego zła, np. brak reakcji na niszczenie, dewastowanie, znęcanie się,
  13. Zachowanie narażające na szwank dobre imię szkoły,
  14. Czyny podlegające kodeksowi karnemu.
VI. Zasady usprawiedliwiania nieobecności:
1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczne.
2. Każdą nieobecność na lekcji należy usprawiedliwić w ciągu 7 dni 
3. Nieobecność do 5 dni mogą usprawiedliwić rodzice w formie pisemnej lub ustnej.
4. Nieobecności powyżej 5 dni nauki wymagają zwolnienia lekarskiego.
5. Zwolnienie ucznia z części zajęć danego dnia jest możliwe na podstawie pisemnej prośby rodziców.
6. W wyjątkowych przypadkach decyzję o zwolnieniu może podjąć wychowawca klasy lub dyrektor szkoły.
7. Zwolnienie z wychowania fizycznego dłuższe niż z trzech zajęć powinno być wystawione przez lekarza.
VII. Prawa i obowiązki rodziców:
1. Rodzice mają prawo do:
       1. Pełnej, wyczerpującej i rzetelnej informacji na temat postępów i trudności w nauce dziecka,
       2. Pomocy nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
       3. Uczestniczenia w imprezach szkolnych i ich współorganizowania.
       4. Podejmowania inicjatywy na rzecz środowiska szkolnego.
  2. Rodzice mają obowiązek:
       1. Systematycznie interesować się postępami dziecka w nauce i zachowaniu,
       2. Uczestniczyć w zebraniach rodziców.
       3. Usprawiedliwiać nieobecności dziecka zgodnie z określonymi w regulaminie procedurami.
       4. Wyposażyć dziecko w podręczniki, zeszyty i przybory szkolne,
       5. Dbać o schludny strój i higienę dziecka,
       6. Zadbać, aby dziecko nie było w szkole głodne,
       7. Poinformować szkołę o stanie zdrowia dziecka i sposobach udzielania mu pomocy, jeśli brak tej informacji może mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka,

       8. Ponosić odpowiedzialność materialną za szkody umyślnie wyrządzone przez dziecko.


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU SZKOŁY
 § 1
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2. Ustalania kryteriów oceniania zachowania.
3. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w danej szkole.
4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.
5. Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§ 2
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
    1) I semestr trwa od 1 września do końca drugiego tygodnia stycznia,
    2) semestr trwa od początku trzeciego tygodnia stycznia do końca czerwca.
2. Ocenianie uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania jest dokumentowane w dzienniku lekcyjnym.
§ 3
Ocenianie uczniów
1. Roczne oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej skali:
    1). stopień celujący - 6 (cel.),
    2). stopień bardzo dobry - 5 (bdb.),
    3). stopień dobry - 4 (db.),
    4) stopień dostateczny - 3 (dst.),
    5) stopień dopuszczający - 2 (dop.),
    6) stopień niedostateczny - 1 (ndst.)
2. W ocenianiu bieżącym i klasyfikowaniu śródrocznym skala ulega rozszerzeniu do następującej: cel, bdb+, bbb, bdb -, db +, db, db -, dst+, dst, dst -, dop+, dop, dop -, ndst +, ndst.
3. Zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania przedmiotem oceny są:
    1) wiadomości,
    2) umiejętności,
    3) postawa - aktywność
4. Aktywność ucznia może by odnotowywana za pomocą ocen lub plusów. Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
5. Uczeń może trzykrotnie w okresie być nieprzygotowanym do zajęć otrzymując za każdym razem minus. Każde następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji.
6) Do wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej klasyfikacyjnej uczeń powinien mieć co najmniej trzy oceny z przedmiotu w okresie.
7) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna nie jest średnią ocen bieżących uzyskanych przez ucznia.
8) Na ocenę klasyfikacyjną największy wpływ mają oceny z prac klasowych, sprawdzianów i testów.
9) Roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną za cały rok pracy.
10) W klasach I - III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Zasady oceniania zostały opracowane przez zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego i dołączone do wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
11) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
12) Uczestnictwo w zajęciach "Wychowanie do życia w rodzinie" nie ma wpływu na promowanie i ukończenie szkoły.
13) Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniowie otrzymują do wglądu na zajęciach edukacyjnych, a ich rodzice (prawni opiekunowie na swoją prośbę otrzymują prace do wglądu na zebraniach lub podczas indywidualnych spotkań z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.  
14. O wynikach w nauce i zachowaniu rodzice są informowani podczas zebrań (otrzymują wtedy wykazy ocen), mogą również zasięgać informacji podczas indywidualnych spotkań z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.
§ 4
 

 

FORMUŁOWANIE WYMAGAŃ ORAZ SPOSOBÓW SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
    1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.  
    2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
    3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
3. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
     1) formy pisemne:
        - prace klasowe,
        - sprawdziany,
        - kartkówki,
        - zadania domowe,
        - testy,
        - prace dodatkowe (np. referaty, własna twórczość),
    2) formy ustne:
        - odpowiedzi (dialog, monolog),
        - wypowiedzi podczas lekcji (aktywność),
         - recytacja,
        - formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne.
4. W zależności od przedmiotu i jego specyfiki nauczyciel sam dokonuje wyboru form i ich ilości.
5. Prace klasowe i sprawdziany muszą być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
6. W ciągu dnia może się odbyć tylko jedna praca klasowa lub sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
7. Kartkówka obejmująca tematykę trzech ostatnich lekcji nie musi być zapowiedziana.
8. W ciągu dnia mogą się odbyć maksymalnie trzy kartkówki.
9. Praca klasowa i sprawdzian powinny być poprawione i oddane w ciągu dwóch tygodni, a kartkówki w ciągu siedmiu dni.
10. Ogólne kryteria wymagań na poszczególne oceny są następujące:
    1. Ocena celująca:
        - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania zawarte w podstawie programowej i programie nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
        - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązanie zadania wykraczające poza program danej klasy,
        - osiąga sukcesy w konkursach szkolnych,
        - bierze udział w międzyszkolnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
    2. Ocena bardzo dobra:
        - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej i programie nauczania danej klasy,
        - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
    3. Ocena dobra:
      - wykazuje niewielkie braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danej klasy,
      - poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
    4. Ocena dostateczna:
      - w średnim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane dla danej klasy,
      zdobyta wiedza umożliwia mu rozwiązanie zadań o średnim stopniu trudności.
    5. Ocena dopuszczająca:
      - ma znaczne braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu,
      - rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
    6. Ocena niedostateczna:
      - nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danej klasy, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu,
      - nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności.


§ 6
KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I KOŃCOWOROCZNA (wyciąg)

5. O grożących uczniom ocenach niedostatecznych (i nieklasyfikowaniu) wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
6. Informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania są przekazywane najpóźniej na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej:
    1) nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawca klasy odczytują oceny uczniom,
    2) wychowawcy klas przekazują oceny w formie pisemnej rodzicom. 
7. Uczeń (lub jego rodzice), który chciałby uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych lub zachowania, może wystąpić do dyrektora szkoły z umotywowaną pisemną prośbą o umożliwienie zmiany oceny na wyższą o jeden stopień. Może to nastąpić najpóźniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
8. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się w formie pisemnej, ustnej lub zadań praktycznych - zależnie od specyfiki przedmiotu.
9. Wiedzę i umiejętności ucznia sprawdzają:
    1) nauczyciel uczący - formę pisemną,
    2) dwuosobowa komisja złożona z nauczyciela przedmiotu i dyrektora szkoły - formę ustną i zadań praktycznych.
10. Sprawdzian odbywa się przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. Obejmuje zakres nauczania z całego roku na oczekiwaną ocenę. Aby uzyskać oczekiwaną ocenę uczeń musi uzyskać co najmniej 90% maksymalnej ilości punktów.
11. Tak ustalona ocena jest oceną roczną z zajęć edukacyjnych i jest ostateczna z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 WSO oraz § 17 rozporządzenia.
12. Weryfikacja rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania może nastąpić po konsultacji wychowawcy z nauczycielami, uczniami danej klasy i samym zainteresowanym, która odbywa się przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
13. Tak ustalona ocena jest roczną oceną klasyfikacyjną zachowania i jest ostateczna z zastrzeżeniem § 5 ust. 8 WSO oraz § 17 rozporządzenia.
        


§ 7
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. W tym celu rodzice ucznia (prawni opiekunowie) składają wniosek do dyrektora szkoły, nie później niż 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Egzamin obejmuje zakres materiału z całego roku szkolnego, a ocenę ustala się w oparciu o skalę podaną w § 3 ust. 1 niniejszego WSO.
3. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności złożony do dyrektora szkoły Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka, również w formie zadań praktycznych, z wychowania fizycznego - wyłącznie zadań praktycznych.
5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z rodzicami ucznia, przy czym musi się on odbyć przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2 i 3 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
7. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z tym że niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 WSO oraz § 17 rozporządzenia.
8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

§ 8
EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
2. O przeprowadzenie egzaminu poprawkowego wnioskują rodzice ucznia (prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin obejmuje zakres materiału z całego roku szkolnego. Aby zdać egzamin, uczeń musi uzyskać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów.


§ 9


Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nie ujęte w WSO reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz. U. nr 199, poz. 2046).

(załącznik nr 2 do STATUTU SZKOŁY)
              OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE W KLASACH I - III

1. Klasyfikacja roczna w klasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć i rocznej oceny zachowania.
2. W klasach I - III oceny bieżące, śródroczne i roczne są ocenami opisowymi, które dotyczą:
- postępów w zakresie wiedzy i umiejętności uzyskanych przez ucznia,
- wykorzystania własnych możliwości ( z uwzględnieniem czynników psychofizycznych, środowiskowych, rodzinnych),
- aktywności ucznia podczas zajęć lekcyjnych,
- zachowania ucznia.
3. Ocenianie bieżące może mieć formę oceny wyrażonej w punktach: od 6 pkt. do 1 pkt. Ocena ta jest stosowana łącznie z oceną opisową. Ocenie podlega również wysiłek wkładany przez ucznia w wykonanie zadań - poza oceną opisową mogą być stosowane symbole ustalone przez wychowawcę klasy.
4. Ocena opisowa śródroczna i końcoworoczna powinna zawierać informacje dotyczące:
- postępów ucznia,
- efektów jego pracy,
- napotykanych trudności w odniesieniu od możliwości ucznia i wymagań edukacyjnych,
- potrzeb rozwojowych ucznia i propozycji działań pomocniczych w pokonywaniu trudności.
5. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
- odpowiedzi ustne,
- samodzielne prace pisemne,
- prace domowe,
- obserwacja aktywności uczniów podczas zajęć szkolnych,
- formy sprawnościowe,
- wytwory plastyczne,
- sprawdziany podsumowujące poszczególne partie materiału,
- sprawdzian (opracowany zgodnie ze standardami edukacyjnymi) sprawdzający stopień opanowania poszczególnych umiejętności i wykorzystania zdobytej wiedzy, przeprowadzany z końcem II semestru. W klasie III sprawdzian obejmuje treści z całego cyklu kształcenia.
6. Sprawdziany, o których mowa w pkt. 5 powinny być zapowiedziane i poprzedzone lekcją powtórzeniową.
7. Częstotliwość oceniania:
- ocenianie bieżące - spostrzeżenia i wyniki systematycznej obserwacji umiejętności i postępów ucznia zapisywane są w zeszycie ucznia oraz w dzienniku lekcyjnym, stopień opanowania przez ucznia poszczególnych umiejętności - według punktacji określonej w pkt 3,
- ocena śródroczna - dokonywana jest na osobnej karcie, która przekazywana jest rodzicom, a jej kopia dołączana do dokumentacji ucznia,
- ocena końcoworoczna - dokonywana jest na świadectwie szkolnym a jej kopia dołączana jest do arkusza ocen ucznia.
8. Sposoby powiadamiania rodziców o wynikach pracy i postępach dzieci:
- zapisy w zeszytach lub dzienniczku,
- rozmowy indywidualne, bezpośrednie lub telefoniczne,
- spotkania z rodzicami (co najmniej 4 razy w roku),
- karta, o której mowa w pkt. 7.
9. Dokumentacja służąca gromadzeniu informacji o uczniu:
- dziennik lekcyjny,
- arkusz ocen,
- wyniki sprawdzianów podsumowujących poszczególne klasy,
- karty postępów ucznia.

10. Uczeń klas I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I - III, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno - pedagogiczną oraz w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

REGULAMIN OCENY ZA ZACHOWANIE

Poniższy regulamin jest częścią wewnątrzkolnego systemu oceniania i figuruje w nim jako § 5

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
  4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
  5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
  6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:
  1) wzorowe - wz
  2) bardzo dobre - bdb
  3) dobre - db
  4) poprawne - pop
  5) nieodpowiednie - ndp
  6) naganne - nag
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami, uczniami danej klasy i ocenianym uczniem.
4. Ustalona przez wychowawcę klasy ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem paragraf 6 WSO i paragraf 17 rozporządzenia.
5. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
6. Roczną oceną zachowania jest ocena za II okres, która jednak uwzględnia zachowanie ucznia w ciągu całego roku szkolnego.
7. W przypadku uchybień i rażących przewinień ucznia w okresie po rocznym klasyfikacyjnym zebraniu plenarnym rady pedagogicznej wychowawca ma prawo do zmiany oceny i wstrzymania wydania świadectwa aż do następnego posiedzenia Rady Pedagogicznej zatwierdzającej nową ocenę.
8. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
  1) oceny z zajęć edukacyjnych,
   2) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania
  3) uczeń, któremu po raz trzeci ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły
9. Kryteria wystawiania ocen z zachowania są następujące:
  1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
- wzorowo wypenia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów,
- wzorowo wypenia obowiązki szkolne, reprezentuje szkołę w konkursach lub zawodach sportowych,
- dba o honor i tradycje szkoły, bierze udział w ważnych dla szkoły uroczystościach i odpowiednio się zachowuje,
- systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne (na bieżąco usprawiedliwia swoje nieobecności),
- wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
- wyróżnia się wysoką kulturą osobistą,
- jest życzliwy i uczynny,
- reaguje na krytykę i przejaw zła - broni słabszych,
- dba o swoje zdrowie,
- na miarę swoich sił i możliwości pomaga tym, którzy potrzebują pomocy
  2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- stara się zawsze przestrzegać regulaminu szkolnego
- pilnie i sumiennie wypełnia obowiązki szkolne,
- jest inicjatorem i organizatorem imprez klasowych i szkolnych,
- stara się poszerzać swoją wiedzę, uczestniczy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
- systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne (na bieżąco usprawiedliwia swoje nieobecności),
- pomaga innym, staje w obronie słabszych
- sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań
- zachowuje się godnie i kulturalnie w szkole oraz poza nią
- unika konfliktów z kolegami i osobami starszymi
- szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność innych
  3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- przestrzega regulaminu szkolnego
- dobrze wypełnia obowiązki szkolne
- systematycznie uczęszcza na zajęcia (na bieżąco usprawiedliwia swoje nieobecności),
- pomaga w organizacji imprez klasowych i szkolnych,
- aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych,
- z szacunkiem odnosi się do rówieśników i dorosłych w szkole oraz poza nią,
- zwraca uwagę na kulturę słowa,
- dba o higienę osobistą oraz czystość i estetykę szkoły,
- szanuje prawa innych, jest tolerancyjny, 
- troszczy się o swoje zdrowie 
  4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
- nie zawsze pracuje na miarę swoich możliwości,
- zdarzają mu się uchybienia w przestrzeganiu regulaminu szkolnego,
- sporadycznie spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia,
- przeważnie wywiązuje się z powierzonych obowiązków, ale sam nie wykazuje inicjatywy,
- reaguje pozytywnie na zwracane uwagi.
  5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
- często łamie postanowienia regulaminu szkolnego,
- nie wypelnia obowiązków szkolnych,
- spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia,
- swoim zachowaniem przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
- jest agresywny, stwarza zagrożenie dla siebie i innych,
- nakłania innych do niewłaściwych zachowań,
- jest niekulturalny, odnosi się z lekceważeniem do uczniów i dorosłych w szkole i poza nią,
- niszczy mienie szkoły,
- zdaża mu się stosować używki,
- nie reaguje na upomnienia, nie poprawia swego zachowania
  6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
- nie przestrzega postanowień regulaminu szkolnego,
- świadomie stwarza zagrożenie dla siebie i innych
- bierze udział w bójkach i kradzieżach,
- znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,
- umyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne,
- bardzo często się spóźnia lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia
- jest arogancki, agresywny i wulgarny wobec kolegów, nauczycieli oraz innych dorosłych,
- stosuje używki,

- nie wykazuje poprawy, mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych.

 

 

 

Data dodania: 2020-09-07 14:36:36
Data edycji: 2023-11-05 08:52:44
Ilość wyświetleń: 2101

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej