Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia szkoły

Na podstawie opracowania  mgr Ewy Majewskiej "Szkoła Podstawowa im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego w Czarnogłowach 1947 - 2007"

 
  Szkoła Podstawowa w Czarnogłowach została uruchomiona w styczniu 1947 roku. Od początku mieściła się w budynku przy ulicy Fabrycznej 24. Jej pierwszym kierownikiem, a zarazem jedynym nauczycielem była Irena Raczyńska. W roku szkolnym 1947/1948 funkcjonowało już 5 klas prowadzonych przez 2 nauczycielki.
  Dwa lata później jest to już pełna szkoła siedmioklasowa, w której pracuje 3 nauczycieli. Na początku lat 50. szkoła stanowiła ważny element życia wsi - pełniła rolę wychowawczą i oświatową w środowisku.


  Mimo, że w owym czasie często zmieniało się kierownictwo szkoły, a część nauczycieli nie miało kwalifikacji zawodowych, współpraca ze środowiskiem lokalnym układała się bardzo dobrze, a nauczanie było prowadzone na wysokim poziomie. W roku szkolnym 1956/1957 kierownikiem został Eugeniusz Suleja. Siedmioklasowa szkoła liczyła wówczas 6 nauczycieli i 186 uczniów. W tym roku odremontowano i oddano do użytku salę gimnastyczną w budynku przy ulicy Dąbrowskiego.
  W 1957 roku rozpoczyna pracę w szkole nowy woźny, Józef Górski. Jest to ważna postać w życiu szkoły, wspominana przez wiele następnych lat i pokoleń uczniów jako prawdziwy gospodarz szkoły. W tym samym czasie rozpoczyna działalmość SKS. Szkoła nawiązuje kontakty sportowe z wieloma placówkami (m.in. Moracz, Przybiernów, Goleniów, Maszewo). Jak wynika z kronik szkoły uczniowie odnoszą tam znaczące sukcesy.


  Z kronik, protokołów i innych dokumentów szkoły z lat 50 - 60 wyłania się obraz szkoły aktywnej, tętniącej życiem, organizującej czas nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. W końcu lat 50. dzięki dotacjom państwowym zakupiono do szkoły nowe meble oraz wiele pomocy naukowych. Wyposażono pracownię fotograficzną, kupiono maszynę do szycia, a nawet radio i telewizor. Rodzice wspólnie z dziećmi i nauczycielami m. in.ogrodzili boisko szkolne, zasadzili żywopłot. W szkole pracowało uczniowskie kółko dramatyczne kierowane przez nauczycielkę Bronisławę Czepulonek. Grupa ta wsławiła się wystawieniem sztuki według powieści Makuszyńskiego "Szatan z siódmej klasy". Realizując program zbliżania szkoły do życia, rozwój kształcenia politechnicznego i umiejętności praktycznych (rok 1961/1962) z kroniki prowadzonej przez nauczycielkę Bronisławę Matyjaszczyk (Czepulonek) dowiadujemy się, że: "Dziewczynki i chłopcy na lekcjach pracy ręcznej wykonują przybory i pomoce naukowe, wykonują wiele prac na użytek szkoły. Dziewczynki uszyły szarfy, woreczki, piłeczki konieczne na lekcjach w-f. Chłopcy wykonują skakanki (...) oprawiają widokówki, robią ramki, piaskownice, reperują pomoce naukowe, porządkują tern szkoły".
W roku 1960/61 w szkole został zorganizowany kurs ogólnokształcący dla dorosłych w zakresie siedmiu klas. Zorganizowano też zespół dramatyczny składający się z nauczycieli i pracowników miejscowych zakładów wapienniczych. Wystawiono m.in. "Niemców" Kruczkowskiego.


Lata 50. i 60. to również okres, w którym szkoła jest poddana indokrynacji ideologicznej. Nie zachowały się żadne dokumenty z lat stalinowskich, natomiast późniejsze pokazują, jak rzeczywistość polityczna usiłuje wpłynąć na codzienne życie szkoły. W protokołach rad pedagogicznych pojawia się punkt "sprawy ideologiczne nauczycieli szkoły" i zapisy: "na danym terenie do kościoła chodzić nie jest wskazane (wolno), na temat przekonań z ludźmi wiele nie dyskutować". Widać jednak wyraźnie, że sprawy ideologiczne nie zdominowały prawdziwego życia szkoły. Dużą wagę przywiązywano do dobrej atmosfery między nauczycielami oraz rodzicami i uczniami.


  Początek lat 60. to czas, gdy do szkoły wkracza wyż demograficzny. w roku 1961 szkoła liczy 265 uczniów i 7 nauczycieli. Szkoła pracuje na dwie, a nawet trzy zmiany - jest ciasno. 12 września 1964 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły przy ulicy Lipowej 11. Z kroniki szkolnej: "W dniu tym wstęgę przeciął pierwszy sekretarz KPPZPR tow. Cypryniak w asyście przewodniczącego PPRN w Goleniowie tow. Cieślika Edwarda i jego zastępcy tow. Wojciechowicza jak również inspektora tow. Mieczysława Mataja, kier. szkoły Leokadii Piwowarek oraz grona pedagogicznego". 


W doskonale wyposażonych gabinetach nowej szkoły oprócz lekcji prowadzono wiele kół zainteresowań, np. fotograficzne, biologiczne, techniczne. Prężnie działało ZHP, PCK, LOK, Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Radzieckiej.
  Lata 70. to kolejne zmiany w systemie edukacji. Po likwidacji gromad i utworzeniu gmin powołano w Przybiernowie Zbiorczą Szkołę Gminną, w skład której wchodziły szkoły w Czarnogłowach i Budziszewicach. Od 1972 roku przy świetlicy szkolnej rozpoczęła działalność stołówka - półinternat. Znaczna część dzieci korzystała z wyżywienia współfinansowanego z funduszy państwowych oraz dopłat miejscowego PGR. W 1973 roku szkoła stała się zbiorczą, obejmującą również dzieci ze szkoły we Włodzisławiu i od klas V - VIII z Moracza. Dyrektorem szkoły został Kazimierz Jagieła. W latach 70. liczba uczniów stale rosła, np. w roku 1975 uczyło się 302 dzieci, powstawały klasy dwuoddziałowe. Pracowało 14 nauczycieli. Świetlica była czynna od godziny 7.30 do 16.30 i zapewniała opiekę wszystkim potrzebującym dzieciom. Z wyżywienia korzystało 220 uczniów. Dużego wsparcia udzielały w tym czasie szkole Zakłady Sprzętu Elektrycznego "Selfa" będące zakładem opiekuńczym szkoły, prężnie działał Komitet Rodzicielski.
W 1977 roku kierownictwo szkoły obejmuje Zenon Wilkanowski, który będzie na tym stanowisku 20 lat. W tym samym roku rozpoczęto pracę w tzw. "zerówce". Następny rok to wprowadzenie nauczania początkowego w klasach I - III jako podstawy planowanej szkoły 10 - letniej. Najlepsi uczniowie klas I - III otrzymywali odznakę wzorowego ucznia, starsi świadectwo z wyróżnieniem.


  Lata 80. to burzliwe zmiany w kraju mające wpływ na pracę szkoły. W grudniu 1980 roku nauczyciele zostali zapoznani z programem postulatów nauczycieli złożonych w Komisji Rządowej w Gdańsku i Komitecie Założycielskim Solidarności. Początek roku 1981 to wolne soboty i projekt karty praw i obowiązków nauczyciela. Na pracę wpływają też gospodarcze trudności w kraju. 4 stycznia 1982 roku grono pedagogiczne zapoznaje się z zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania w sprawie organizacji pracy szkół w okresie stanu wojennego. Rok 1984 to również data wprowadzenia Karty Nauczyciela. W codziennej pracy towarzyszyło nauczycielom wiele trudności. Brakowało podręczników, lektur, pomocy naukowych, środków czystości. Mimo problemów nauczyciele starali się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Działały organizacje szkolne, stołówka, organizowano wycieczki turystyczne, biwaki.


W roku 1983 rozwiązana została Zbiorcza Szkoła Gminna w Przybiernowie.
7 września 1991 roku weszła w życie nowa ustawa o systemie oświaty. W tym samym roku rozpoczęto wyłanianie dyrektorów szkół w drodze konkursu. W wyniku konkursu w czerwcu 1992 roku dyrektorem został dotychczas kierujący szkołą Zenon Wilkanowski. Od roku szkolnego 1990/1991 przywrócono lekcje religii w szkole, w następnym roku rozszerzono skalę ocen wprowadzając ocenę mierną i celującą.
  W roku 1994 organem prowadzącym szkołę staje się Gmina Przybiernów. W roku 1997 w wyniku konkursu nowym dyrektorem zostaje Kazimierz Kazimierczuk. Po zamknięciu Punktu Filialnego w Moraczu i przedszkola w Czarnogłowach szkoła znalazła się w trudnej sytuacji lokalowej. Liczba uczniów zwiększyła się do 297. W związku z tym podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. Powstała druga sala gimnastyczna i szatnia. W klasach 0 - III wprowadzono gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne. W części klas rozpoczęto naukę języka angielskiego.


  W roku 1999 dyrektorem szkoły została Ewa Majewska, która pełni tę funkcję do dziś. Wtedy też zostały powołane gimnazja i wprowadzone 6 - klasowe szkoły podstawowe. 
W historii naszej szkoły można dostrzec, że uczniowie w każdym okresie uczestniczą w różnorodnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Często osiągają tam znaczące sukcesy. Największym było zakwalifikowanie się do szczebla centralnego Olimpiady Języka Rosyjskiego w roku 1992 uczennicy Justyny Szulc. Jej opiekunem była nauczycielka języka rosyjskiego mgr Danuta Kazimierczuk. Staramy się rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów prowadząc społecznie koła zainteresowań: muzyczne, plastyczne, matematyczne, teatralne, polonistyczne, informatyczne, sks.


  Ważną datą w historii szkoły jest 26 maj 2004 roku. W tym dniu nadano szkole imię Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była nauczycielka nauczania zintegrowanego mgr Jolanta Grześkowiak. Ten dzień był ukoronowaniem całorocznej pracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Przez cały rok dzieci zapoznawały się z historią sportu, sylwetkami Patronów, uczestniczyli w spotkaniach ze sportowcami, których zapraszaliśmy do szkoły.

 

 

KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY OD 1947 R.

Irena Raczyńska
Ireneusz Łuczak
Zbigniew Pawliński
Franciszek Gendera
Marian Orłowski
Teodozja Piwońska
Eugeniusz Suleja
Wanda Składowska
Leokadia Piwowarek
Kazimierz Jagieła
Zenon Wilkanowski
Kazimierz Kazimierczuk
Ewa Majewska


 NAUCZYCIELE SZKOŁY OD 1947 R.

Irena Raczyńska
Józef Stasiak
Ireneusz Łuczak
Ewa Łuczak
Czesław Świeca
Zbigniew Pawliński
Franciszek Genderka
Marian Orłowski
Teodozja Piwońska
Antoni Szafraniec
Anna Miksza
Leokadia Wójcik
Leokadia Bobryk
Wanda Skłodowska
Bronisława Czepulonek (Matyjaszczyk)
Wincenty Leszczyński
Janina Łastowska
Eugeniusz Beśka
Zenon Wilkanowski
Roman Zagórski
Kazimierz Jagieła
Izydora Błaszak (Jagieła)
Sabina Andrzejewska
Leokadia Piwowarek
Ewa Arendt (Wilkanowska)
Ludmiła Wojtukiewicz
Aleksander Piwowarek
Maria Rogozińska
Róża Czepulonek (Uścinowicz)
Danuta Jewniło
Anna Gontarz
Regina Kozłowska (Mazur)
Teresa Gapińska
Stefania Brzozowska
Zofia Sienkiewicz
Julia Kalczyńska
Maria Mempel
Małgorzata Ziarkowska
Henryk Leszczewski
Romualda Sumisławska
Zofia Piwowarek
Zofia Zarzycka
Elżbieta Senkowska
Czesława Herman
Małgorzata Wnuczyńska
Alicja Jacek
Danuta Soboń
Irena Gościło
Teresa Skroboń
Halina Pakos (Gawor)
Emilia Czepulonek (Kowalewska)
Andrzej Marian
Ryszard Kazanowski
Ewa Nieczaj
Marek Mac
Elżbieta Juśko
Danuta Majer (Kazimierczuk)
Kazimierz Kazimierczuk
Jolanta Kaśnicka (Grześkowiak)
Dorota Dalak (Zganiacz)
Elżbieta Ostoja - Hełczyńska
Wenancjusz Gut
Grażyna Kamińska
Krystyna Grzybowska
Ewa Majewska
Jacek Adamek
Renata żaczkiewicz
Agnieszka Jankowska
Władysław Nowosielski
Teresa Kulig
Waldemar Majewski
Urszula Maciejewska
Iwona Babirecka
Violetta Pełnikowska
Stefania Kryńska - Grzelecka
Małgorzata Swarcewicz
Michalina Karpowicz
Agnieszka Mikuła
Ryszard Nowakowski
Wioletta Rosa (Wójcik)
Katarzyna Zarzycka (Zaleska)
Dorota Pokorska (Gębicz)
Aneta Kubica
Agata Swarcewicz
Magdalena Fiłkowska
Danuta Jastrzemska
ks. Tadeusz Tyszkiewicz
Krystyna Terka
ks. Władysław Obacz
ks. Karol Wójciak
Elżbieta Bryl
ks. Janusz Koplewski
Marzena Szczepanowicz
Wioletta Rokicka
Joanna Listkiewicz
Agnieszka Suleja
Beata Świerczyńska
Borys Wiese

ks. Krzysztof Jęczmionka

Monika Tomczyk
Joanna Maciejewska
Andrzej Żelaskowski
Bożena Mańczak
Joanna Pajestka

Nozdryn- Płotnicka Małgorzata

Stróż Michał

NAJLEPSI ABSOLWENCI OD 1964/65 r.

W tym miejscu chcielibyśmy przypomnieć uczniów, którzy w kolejnych latach z najlepszym wynikiem kończyli szkołę podstawową.

Informacje o uczniach wyróżniających się w nauce umieszczane są w protokołach z posiedzeń rady pedagogicznej od roku szkolnego 1964/1965. Od roku 1976/1977 najlepsi uczniowie otrzymują świadectwo z wyróżnieniem. Po latach jeszcze raz gratulujemy najlepszym i mamy nadzieję, że ten pierwszy szkolny sukces stał się ważnym początkiem w życiowej karierze.

    Alicja Duma

    Andrzej Trzepałka

    Skórski

    Ireneusz Mazurkiewicz

    Maria Gołdyn

  Aldona Czepulonek

  Teresa Baduła

  Edward Zieliński

  Krystyna Molińska

  Zygmunt Socha

  Teresa Brzozowska

  Maria Brzozowska

  Halina Wiśniewska

  Danuta Urbańska

  Renata Wendt

  Sławomir Matyjaszczyk

  Zbigniew Mazurek

  Krystyna Mikuła

  Elżbieta Romanowska

  Romuald Brzozowski

  Mirosława Łabuz

  Andrzej Rutkowski

  Roman Kurzawa

  Irena Gościlo

  Czesława Herman

  Halina Pakos

  Emilia Czepulonek

  Janusz Romanowski

  Sławomir Maksymiuk

  Marek Szcześniak

  Czesław Koń

  Ewa Gontarz

  Bogusława Olszewska

  Dorota Szymanek

  Elżbieta Marchewka

  Zbigniew Kalczyński

  Elżbieta Juśko

  Krystyna Borciuch

  Marek Kalczyński

  Anna Marchewka

  Zbigniew Piwowarek

  Mariusz Wojtkiewicz

  Elżbieta Borowiak

  Elżbieta Milcarek

  Helena Mach

  Iwona Radecka

  Brygida Romanowska

  Anna Borowiak

  Magdalena Kalinowska

  Lidia Brzozowska

  Magdalena Maksymiuk

  Iwona Soboń

  Wioletta Majchrzak

  Klaudia Stasinowska

  Marek Wilkanowski

  Renata Żaczkiewicz

  Małgorzata Nowosielska

  Agnieszka Banaś

  Małgorzata Wilkanowska

  Urszula Maciejewska

  Wenancjusz Gut

  Agnieszka Maksymiuk

  Paweł Radka

  Sławomir Mazur

  Wioletta Rosa

  Rafał Jaworski

  Jarosław Mazur

  Paweł Jaworski

  Daria Wierucka

  Natalia Żurawska

  Ewa Stelmach

  Lidia Gołdyn

  Anna Wilkanowska

  Aneta Ogórek

  Dagmara Dąbrowska

  Aneta Kubica

  Emil Wiśniewski

  Arlena Wierucka

  Małgorzata Mazur

  Andrzej Piwowarek

  Barbara Krupa

  Joanna Ogórek

  Robert Skrzypczak

  Justyna Szulc

  Rafał Mazurkiewicz

  Agnieszka Lewandowicz

  Izabella Mazurkiewicz

  Edyta Kubiak

  Justyna Rabikowska

  Magdalena Rakoca

  Magdalena Socha

  Sylwia Mazur

  Agnieszka Jastrzemska

  Justyna Jastrowicz

  Małgorzata Jaworska

  Patrycja Mikuła

  Piotr Kazimierczuk

  Magdalena Kubiak

  Ewelina Lerka

  Marcel Skrzypczak

  Grzegorz Kozak

  Ewelina Lewandowicz

  Ewelina Kozak

  Katarzyna Grześkowiak

  Klaudia Wiese

  Borys Wiese

  Rafał Mucha

  Paweł Borecki

  Karolina Dziedzic

  Ewelina Duma

  Tomasz Rabikowski

  Marta Karpowicz

  Małgorzata Świerczewska

  Krzysztof Majewski

  Radosław Smykacz

  Magdalena Kałdun

  Katarzyna Drzymała

  Magdalena Dziadek

  Ewelina Mazurek

  Klaudia Kreft

  Patrycja Dominiak

  Urszula Makówka

  Elena Zaborowska

  Renata Wendt

  Daniel Ługowski

  Paweł Kazimierczuk

  Aleksandra Kowalewska

  Natalia Witczak

  Patrycja Sowisz

  Alicja Fiłkowska

  Natalia Ubych

  Małgorzata Maciejewska

  Ewa Wendt

  Serafin Muzyczka

  Andżelika Szymuś

  Magdalena Karpowicz

  Bartłomiej Kalinowski

  Paulina Ambroszzyk

  Sylwia Wujkiewicz

  Daniel Szymanek

  Estera Mikuła

  Marta Swarcewicz

  Kamila Wujkiewicz

  Tadeusz Dylak

  Agnieszka Hajdasz

  Adrianna Majewska

  Amanda Bekalarek

  Łukasz Skalski

  Paulina Szulc

  Marika Piątek

  Paweł Karpowicz

  Michał Maciejewski

  Paulina Kalczyńska

  Martyna Mikuła

  Katarzyna Augustyniak

  Karolina Kozak

  Malwina Kowalewska

  Alicja Dziadek

  Agnieszka Beck

  Marcin Dawid

  Aleksandra Rutkowska

  Weronika Stelmach

  Bartłomiej Ubych

  Alicja Zając

  Marta Kalinowska

  Joanna Buczkowska

  Dawid Wojciechowski

  Patrycja Kwast

  Monika Borecka

  Kamila Nieszporek

  Gracjan Stelmasik

  Edyta Mikuła

  Małgorzata Borkowska

  Laura Kozak

  Małgorzata Markiewicz

  Natalia Bogusz

  Michał Leszczyński

  Paulina Kozak

  Klaudia Żelechowska

 Jakub Gębicz

 Aleksandra Leszczyńska

 Nikola Stelmach
 Załoga Weronika

 

Data dodania: 0000-00-00 00:00:00
Data edycji: 2020-09-06 10:14:49
Ilość wyświetleń: 3148

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej