Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin szkoły

REGULAMIN SZKOŁY

I. Postanowienia ogólne:
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania wszystkich podmiotów życia szkolnego oraz procedury postępowania w określonych sytuacjach.
2. Przestrzeganie postanowień regulaminu jest jednym z kryteriów ustalania okresowej rocznej oceny zachowania.
3. Przełożonymi uczniów w szkole są nauczyciele, wychowawcy, dyrektor i Rada Pedagogiczna.
4. Prawo zwracania uczniom uwagi za niewłaściwe zachowanie mają również inni pracownicy szkoły.
5. Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję w szkole ma prawo do:
- poszanowana swojej godności, swojego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych,
- rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania,postępów w nauce lub oceny swojej pracy przez przełożonych,
- wyrażania swoich opinii (w kulturalny sposób) na forum klasy, wobec wychowawcy lub innych przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
6. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek:
- poszanowania symboli szkoły, dbania o jej dobre imię,
- poszanowania godności osobistej, dobrego imienia oraz własności pozostałych osób,
- jeżeli ma przyznaną władzę (opiekę) nad innymi osobami, dbania o dobro podległych sobie osób oraz sprawiedliwą ocenę ich zachowania oraz osiągnięć,
- okazywania stałej troski o zabezpieczenie mienia szkolnego przed zniszczeniem lub uszkodzeniem jako dobra wspólnego całej zbiorowości szkolnej.
7. Do podstawowych powinności ucznia należy:
- systematycznie i punktualnie przychodzić na lekcje,
- na bieżąco usprawiedliwiać nieobecności,
- przygotowywać się do lekcji,
- rzetelnie wykonywać powierzone obowiązki w szkole, klasie i środowisku,
- być tolerancyjnym,
- pomagać starszym i młodszym,
- kulturalnie i bezpiecznie spędzać przerwy,
- dbać o kulturę słowa, nie używać wulgaryzmów, stosować zwroty grzecznościowe,
- z szacunkiem odnosić się do kolegów, nauczycieli, pracowników obsługi szkoły i innych osób,
- nie niszczyć i nie dewastować urządzeń szkolnych,
- szanować zieleń w szkole i otoczeniu,
- nie niszczyć gazetek, dekoracji i prac eksponowanych w klasach i na korytarzach,
- dbać o swój wygląd i higienę osobistą,
- nie uczestniczyć w bójkach, kradzieżach, wymuszeniach,
- kulturalnie zachowywać się w szkole i poza szkołą.
II. Zachowanie uczniów na terenie szkoły.
1. Uczniowie wchodząc do szkoły korzystają z wejścia obok szatni. W szatni pozostawiają okrycie wierzchnie, a w sezonie 
jesienno -  zimowym zmieniają obuwie.
2. Wejście na salę gimnastyczną jest dozwolone wyłącznie w obuwiu zastępczym.
3. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w planie zajęć ucznia.
4. Uczniowie czekający na odwóz lub mający wolą godzinę w planie zajęć mają obowiązek przebywać na świetlicy.
5. W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurnego. 
6. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela.
7. Uczniowie powinni przychodzić do szkoły punktualnie, nie wcześniej jednak niż 20 minut przed rozpoczęciem lekcji.
8. W czasie lekcji nie wolno korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Zakazuje się fotografowania, nagrywania i filmowania osób bez ich zgody.
9. Szkoła nie odpowiada za zaginięcie telefonów lub innych cennych przedmiotów, które nie są pomocami naukowymi.
10. Zabronione jest przynoszenie do szkoły wszelkich niebezpiecznych zabawek i przedmiotów. 
III. Zachowanie uczniów w czasie lekcji
1. Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się parami pod klasą.
2. W czasie lekcji nie wolno jeść, pić i żuć gumy.
3. Na ławce nie wolno trzymać butelek, kanapek, słodyczy itp.
4. Klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek.
IV. Strój uczniowski.
1. Uczniów przebywających na terenie szkoły obowiązuje skromny, schludny strój bez nakrycia głowy. 
2. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój apelowy.
3. W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie lub malowane paznokcie.
4. Zabronione jest noszenie biżuterii, która może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ucznia lub innych osób (np. długie kolczyki, ostro zakończone pierścionki)
5. Na terenie szkoły zabrania się noszenia przez uczniów butów na wysokiej podeszwie lub obcasie.
V. Nagrody i kary.
1. Zasady ogólne. 
    1. Podstawą wychowawczą jest ponoszenie konsekwencji popełnionego czynu. W miarę możliwości uczniowie dokonują naprawy uczynionego zła.
    2. Każdorazowo sprawcom zła należy wyjaśnić istotę dokonanego czynu i sens zastosowania środka wychowawczego.
    3. Ocenie podlega zachowanie ucznia zarówno w szkole jak i poza nią.
    4. Może nastąpić złagodzenie kary w przypadku szczególnych zasług ucznia.
    5. Może nastąpić zaostrzenie kary w przypadku braku poprawy lub ponownego wykroczenia.
    6. Należy stopniować zasadę stopniowania kar, za wyjątkiem przypadków szczególnych.
    7. W przypadkach szczególnych należy indywidualnie określić karę dla ucznia z pominięciem gradacji.
    8. Udzielona kara ma wpływ na ocenę zachowania.
    9. Za swoje zachowanie uczeń odpowiada indywidualnie, nie ma odpowiedzialności grupowej.
2. Wymienione w Statucie Szkoły nagrody uczniowie mogą otrzymać za następujące osiągnięcia:
    1. Bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie - przy średniej ocen 4,75 świadectwo z wyróżnieniem, przy średniej 4,5 - nagroda książkowa (dopuszczalna jedna ocena dostateczna). W klasach I - III o przyznaniu nagrody książkowej decyduje wychowawca.
    2. Najlepsze lokaty w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i artystycznych.
    3. Szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz szkoły, społeczności szkolnej i środowiska, taie jak:
      - systematyczna i efektywna praca w Samorządzie Uczniowskim i innych organizacjach, zespołach, kołach zainteresowań,
      - systematyczna praca w bibliotece,
      - systematyczny udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i klasy.
3. Uczeń może zostać ukarany karami wymienionymi w Statucie Szkoły za nieprzestrzeganie regulaminu, a w szczególności za: 
    1. Lekceważenie nauki i obowiązków szkolnych:
      - nieuzasadnione opuszczanie zajęć szkolnych,
      - notoryczne spóźnianie się na lekcje,
      - niesolidność, niewywiązywanie się z obowiązków.
    2. Naruszanie godności ludzkiej, publiczne ośmieszanie, szkalowanie i nieuzasadnione podważanie autorytetu innych osób,
    3. Brutalność, wulgarność, chuligaństwo,
    4. Stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej.
    5. Niszczenie mienia szkoły i wandalizm.
    6. Picie alkoholu, palenie papierosów, używanie środków odurzających,
    7. Kłamstwa, krętactwa, oszukiwania,
    8. Unikanie odpowiedzialności za popełnione czyny przez obarczanie winą innych,
    9. Fałszerstwo,
   10. Kradzież
   11. Brak szacunku wobec nauczycieli, rodziców, osób starszych.
  12. Obojętność wobec czynionego zła, np. brak reakcji na niszczenie, dewastowanie, znęcanie się,
  13. Zachowanie narażające na szwank dobre imię szkoły,
  14. Czyny podlegające kodeksowi karnemu.
VI. Zasady usprawiedliwiania nieobecności:
1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczne.
2. Każdą nieobecność na lekcji należy usprawiedliwić w ciągu 7 dni 
3. Nieobecność do 5 dni mogą usprawiedliwić rodzice w formie pisemnej lub ustnej.
4. Nieobecności powyżej 5 dni nauki wymagają zwolnienia lekarskiego.
5. Zwolnienie ucznia z części zajęć danego dnia jest możliwe na podstawie pisemnej prośby rodziców.
6. W wyjątkowych przypadkach decyzję o zwolnieniu może podjąć wychowawca klasy lub dyrektor szkoły.
7. Zwolnienie z wychowania fizycznego dłuższe niż z trzech zajęć powinno być wystawione przez lekarza.
VII. Prawa i obowiązki rodziców:
1. Rodzice mają prawo do:
       1. Pełnej, wyczerpującej i rzetelnej informacji na temat postępów i trudności w nauce dziecka,
       2. Pomocy nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
       3. Uczestniczenia w imprezach szkolnych i ich współorganizowania.
       4. Podejmowania inicjatywy na rzecz środowiska szkolnego.
  2. Rodzice mają obowiązek:
       1. Systematycznie interesować się postępami dziecka w nauce i zachowaniu,
       2. Uczestniczyć w zebraniach rodziców.
       3. Usprawiedliwiać nieobecności dziecka zgodnie z określonymi w regulaminie procedurami.
       4. Wyposażyć dziecko w podręczniki, zeszyty i przybory szkolne,
       5. Dbać o schludny strój i higienę dziecka,
       6. Zadbać, aby dziecko nie było w szkole głodne,
       7. Poinformować szkołę o stanie zdrowia dziecka i sposobach udzielania mu pomocy, jeśli brak tej informacji może mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka,

       8. Ponosić odpowiedzialność materialną za szkody umyślnie wyrządzone przez dziecko.


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU SZKOŁY
 § 1
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2. Ustalania kryteriów oceniania zachowania.
3. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w danej szkole.
4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.
5. Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§ 2
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
    1) I semestr trwa od 1 września do końca drugiego tygodnia stycznia,
    2) semestr trwa od początku trzeciego tygodnia stycznia do końca czerwca.
2. Ocenianie uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania jest dokumentowane w dzienniku lekcyjnym.
§ 3
Ocenianie uczniów
1. Roczne oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej skali:
    1). stopień celujący - 6 (cel.),
    2). stopień bardzo dobry - 5 (bdb.),
    3). stopień dobry - 4 (db.),
    4) stopień dostateczny - 3 (dst.),
    5) stopień dopuszczający - 2 (dop.),
    6) stopień niedostateczny - 1 (ndst.)
2. W ocenianiu bieżącym i klasyfikowaniu śródrocznym skala ulega rozszerzeniu do następującej: cel, bdb+, bbb, bdb -, db +, db, db -, dst+, dst, dst -, dop+, dop, dop -, ndst +, ndst.
3. Zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania przedmiotem oceny są:
    1) wiadomości,
    2) umiejętności,
    3) postawa - aktywność
4. Aktywność ucznia może by odnotowywana za pomocą ocen lub plusów. Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
5. Uczeń może trzykrotnie w okresie być nieprzygotowanym do zajęć otrzymując za każdym razem minus. Każde następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji.
6) Do wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej klasyfikacyjnej uczeń powinien mieć co najmniej trzy oceny z przedmiotu w okresie.
7) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna nie jest średnią ocen bieżących uzyskanych przez ucznia.
8) Na ocenę klasyfikacyjną największy wpływ mają oceny z prac klasowych, sprawdzianów i testów.
9) Roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną za cały rok pracy.
10) W klasach I - III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Zasady oceniania zostały opracowane przez zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego i dołączone do wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
11) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
12) Uczestnictwo w zajęciach "Wychowanie do życia w rodzinie" nie ma wpływu na promowanie i ukończenie szkoły.
13) Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniowie otrzymują do wglądu na zajęciach edukacyjnych, a ich rodzice (prawni opiekunowie na swoją prośbę otrzymują prace do wglądu na zebraniach lub podczas indywidualnych spotkań z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.  
14. O wynikach w nauce i zachowaniu rodzice są informowani podczas zebrań (otrzymują wtedy wykazy ocen), mogą również zasięgać informacji podczas indywidualnych spotkań z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.
§ 4
 

 

FORMUŁOWANIE WYMAGAŃ ORAZ SPOSOBÓW SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
    1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.  
    2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
    3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
3. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
     1) formy pisemne:
        - prace klasowe,
        - sprawdziany,
        - kartkówki,
        - zadania domowe,
        - testy,
        - prace dodatkowe (np. referaty, własna twórczość),
    2) formy ustne:
        - odpowiedzi (dialog, monolog),
        - wypowiedzi podczas lekcji (aktywność),
         - recytacja,
        - formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne.
4. W zależności od przedmiotu i jego specyfiki nauczyciel sam dokonuje wyboru form i ich ilości.
5. Prace klasowe i sprawdziany muszą być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
6. W ciągu dnia może się odbyć tylko jedna praca klasowa lub sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
7. Kartkówka obejmująca tematykę trzech ostatnich lekcji nie musi być zapowiedziana.
8. W ciągu dnia mogą się odbyć maksymalnie trzy kartkówki.
9. Praca klasowa i sprawdzian powinny być poprawione i oddane w ciągu dwóch tygodni, a kartkówki w ciągu siedmiu dni.
10. Ogólne kryteria wymagań na poszczególne oceny są następujące:
    1. Ocena celująca:
        - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania zawarte w podstawie programowej i programie nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
        - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązanie zadania wykraczające poza program danej klasy,
        - osiąga sukcesy w konkursach szkolnych,
        - bierze udział w międzyszkolnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
    2. Ocena bardzo dobra:
        - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej i programie nauczania danej klasy,
        - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
    3. Ocena dobra:
      - wykazuje niewielkie braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danej klasy,
      - poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
    4. Ocena dostateczna:
      - w średnim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane dla danej klasy,
      zdobyta wiedza umożliwia mu rozwiązanie zadań o średnim stopniu trudności.
    5. Ocena dopuszczająca:
      - ma znaczne braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu,
      - rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
    6. Ocena niedostateczna:
      - nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danej klasy, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu,
      - nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności.


§ 6
KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I KOŃCOWOROCZNA (wyciąg)

5. O grożących uczniom ocenach niedostatecznych (i nieklasyfikowaniu) wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
6. Informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania są przekazywane najpóźniej na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej:
    1) nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawca klasy odczytują oceny uczniom,
    2) wychowawcy klas przekazują oceny w formie pisemnej rodzicom. 
7. Uczeń (lub jego rodzice), który chciałby uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych lub zachowania, może wystąpić do dyrektora szkoły z umotywowaną pisemną prośbą o umożliwienie zmiany oceny na wyższą o jeden stopień. Może to nastąpić najpóźniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
8. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się w formie pisemnej, ustnej lub zadań praktycznych - zależnie od specyfiki przedmiotu.
9. Wiedzę i umiejętności ucznia sprawdzają:
    1) nauczyciel uczący - formę pisemną,
    2) dwuosobowa komisja złożona z nauczyciela przedmiotu i dyrektora szkoły - formę ustną i zadań praktycznych.
10. Sprawdzian odbywa się przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. Obejmuje zakres nauczania z całego roku na oczekiwaną ocenę. Aby uzyskać oczekiwaną ocenę uczeń musi uzyskać co najmniej 90% maksymalnej ilości punktów.
11. Tak ustalona ocena jest oceną roczną z zajęć edukacyjnych i jest ostateczna z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 WSO oraz § 17 rozporządzenia.
12. Weryfikacja rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania może nastąpić po konsultacji wychowawcy z nauczycielami, uczniami danej klasy i samym zainteresowanym, która odbywa się przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
13. Tak ustalona ocena jest roczną oceną klasyfikacyjną zachowania i jest ostateczna z zastrzeżeniem § 5 ust. 8 WSO oraz § 17 rozporządzenia.
        


§ 7
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. W tym celu rodzice ucznia (prawni opiekunowie) składają wniosek do dyrektora szkoły, nie później niż 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Egzamin obejmuje zakres materiału z całego roku szkolnego, a ocenę ustala się w oparciu o skalę podaną w § 3 ust. 1 niniejszego WSO.
3. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności złożony do dyrektora szkoły Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka, również w formie zadań praktycznych, z wychowania fizycznego - wyłącznie zadań praktycznych.
5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z rodzicami ucznia, przy czym musi się on odbyć przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2 i 3 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
7. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z tym że niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 WSO oraz § 17 rozporządzenia.
8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

§ 8
EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
2. O przeprowadzenie egzaminu poprawkowego wnioskują rodzice ucznia (prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin obejmuje zakres materiału z całego roku szkolnego. Aby zdać egzamin, uczeń musi uzyskać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów.


§ 9


Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nie ujęte w WSO reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz. U. nr 199, poz. 2046).

(załącznik nr 2 do STATUTU SZKOŁY)
              OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE W KLASACH I - III

1. Klasyfikacja roczna w klasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć i rocznej oceny zachowania.
2. W klasach I - III oceny bieżące, śródroczne i roczne są ocenami opisowymi, które dotyczą:
- postępów w zakresie wiedzy i umiejętności uzyskanych przez ucznia,
- wykorzystania własnych możliwości ( z uwzględnieniem czynników psychofizycznych, środowiskowych, rodzinnych),
- aktywności ucznia podczas zajęć lekcyjnych,
- zachowania ucznia.
3. Ocenianie bieżące może mieć formę oceny wyrażonej w punktach: od 6 pkt. do 1 pkt. Ocena ta jest stosowana łącznie z oceną opisową. Ocenie podlega również wysiłek wkładany przez ucznia w wykonanie zadań - poza oceną opisową mogą być stosowane symbole ustalone przez wychowawcę klasy.
4. Ocena opisowa śródroczna i końcoworoczna powinna zawierać informacje dotyczące:
- postępów ucznia,
- efektów jego pracy,
- napotykanych trudności w odniesieniu od możliwości ucznia i wymagań edukacyjnych,
- potrzeb rozwojowych ucznia i propozycji działań pomocniczych w pokonywaniu trudności.
5. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
- odpowiedzi ustne,
- samodzielne prace pisemne,
- prace domowe,
- obserwacja aktywności uczniów podczas zajęć szkolnych,
- formy sprawnościowe,
- wytwory plastyczne,
- sprawdziany podsumowujące poszczególne partie materiału,
- sprawdzian (opracowany zgodnie ze standardami edukacyjnymi) sprawdzający stopień opanowania poszczególnych umiejętności i wykorzystania zdobytej wiedzy, przeprowadzany z końcem II semestru. W klasie III sprawdzian obejmuje treści z całego cyklu kształcenia.
6. Sprawdziany, o których mowa w pkt. 5 powinny być zapowiedziane i poprzedzone lekcją powtórzeniową.
7. Częstotliwość oceniania:
- ocenianie bieżące - spostrzeżenia i wyniki systematycznej obserwacji umiejętności i postępów ucznia zapisywane są w zeszycie ucznia oraz w dzienniku lekcyjnym, stopień opanowania przez ucznia poszczególnych umiejętności - według punktacji określonej w pkt 3,
- ocena śródroczna - dokonywana jest na osobnej karcie, która przekazywana jest rodzicom, a jej kopia dołączana do dokumentacji ucznia,
- ocena końcoworoczna - dokonywana jest na świadectwie szkolnym a jej kopia dołączana jest do arkusza ocen ucznia.
8. Sposoby powiadamiania rodziców o wynikach pracy i postępach dzieci:
- zapisy w zeszytach lub dzienniczku,
- rozmowy indywidualne, bezpośrednie lub telefoniczne,
- spotkania z rodzicami (co najmniej 4 razy w roku),
- karta, o której mowa w pkt. 7.
9. Dokumentacja służąca gromadzeniu informacji o uczniu:
- dziennik lekcyjny,
- arkusz ocen,
- wyniki sprawdzianów podsumowujących poszczególne klasy,
- karty postępów ucznia.

10. Uczeń klas I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I - III, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno - pedagogiczną oraz w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

REGULAMIN OCENY ZA ZACHOWANIE

Poniższy regulamin jest częścią wewnątrzkolnego systemu oceniania i figuruje w nim jako § 5

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
  4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
  5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
  6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:
  1) wzorowe - wz
  2) bardzo dobre - bdb
  3) dobre - db
  4) poprawne - pop
  5) nieodpowiednie - ndp
  6) naganne - nag
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami, uczniami danej klasy i ocenianym uczniem.
4. Ustalona przez wychowawcę klasy ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem paragraf 6 WSO i paragraf 17 rozporządzenia.
5. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
6. Roczną oceną zachowania jest ocena za II okres, która jednak uwzględnia zachowanie ucznia w ciągu całego roku szkolnego.
7. W przypadku uchybień i rażących przewinień ucznia w okresie po rocznym klasyfikacyjnym zebraniu plenarnym rady pedagogicznej wychowawca ma prawo do zmiany oceny i wstrzymania wydania świadectwa aż do następnego posiedzenia Rady Pedagogicznej zatwierdzającej nową ocenę.
8. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
  1) oceny z zajęć edukacyjnych,
   2) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania
  3) uczeń, któremu po raz trzeci ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły
9. Kryteria wystawiania ocen z zachowania są następujące:
  1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
- wzorowo wypenia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów,
- wzorowo wypenia obowiązki szkolne, reprezentuje szkołę w konkursach lub zawodach sportowych,
- dba o honor i tradycje szkoły, bierze udział w ważnych dla szkoły uroczystościach i odpowiednio się zachowuje,
- systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne (na bieżąco usprawiedliwia swoje nieobecności),
- wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
- wyróżnia się wysoką kulturą osobistą,
- jest życzliwy i uczynny,
- reaguje na krytykę i przejaw zła - broni słabszych,
- dba o swoje zdrowie,
- na miarę swoich sił i możliwości pomaga tym, którzy potrzebują pomocy
  2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- stara się zawsze przestrzegać regulaminu szkolnego
- pilnie i sumiennie wypełnia obowiązki szkolne,
- jest inicjatorem i organizatorem imprez klasowych i szkolnych,
- stara się poszerzać swoją wiedzę, uczestniczy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
- systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne (na bieżąco usprawiedliwia swoje nieobecności),
- pomaga innym, staje w obronie słabszych
- sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań
- zachowuje się godnie i kulturalnie w szkole oraz poza nią
- unika konfliktów z kolegami i osobami starszymi
- szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność innych
  3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- przestrzega regulaminu szkolnego
- dobrze wypełnia obowiązki szkolne
- systematycznie uczęszcza na zajęcia (na bieżąco usprawiedliwia swoje nieobecności),
- pomaga w organizacji imprez klasowych i szkolnych,
- aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych,
- z szacunkiem odnosi się do rówieśników i dorosłych w szkole oraz poza nią,
- zwraca uwagę na kulturę słowa,
- dba o higienę osobistą oraz czystość i estetykę szkoły,
- szanuje prawa innych, jest tolerancyjny, 
- troszczy się o swoje zdrowie 
  4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
- nie zawsze pracuje na miarę swoich możliwości,
- zdarzają mu się uchybienia w przestrzeganiu regulaminu szkolnego,
- sporadycznie spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia,
- przeważnie wywiązuje się z powierzonych obowiązków, ale sam nie wykazuje inicjatywy,
- reaguje pozytywnie na zwracane uwagi.
  5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
- często łamie postanowienia regulaminu szkolnego,
- nie wypelnia obowiązków szkolnych,
- spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia,
- swoim zachowaniem przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
- jest agresywny, stwarza zagrożenie dla siebie i innych,
- nakłania innych do niewłaściwych zachowań,
- jest niekulturalny, odnosi się z lekceważeniem do uczniów i dorosłych w szkole i poza nią,
- niszczy mienie szkoły,
- zdaża mu się stosować używki,
- nie reaguje na upomnienia, nie poprawia swego zachowania
  6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
- nie przestrzega postanowień regulaminu szkolnego,
- świadomie stwarza zagrożenie dla siebie i innych
- bierze udział w bójkach i kradzieżach,
- znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,
- umyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne,
- bardzo często się spóźnia lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia
- jest arogancki, agresywny i wulgarny wobec kolegów, nauczycieli oraz innych dorosłych,
- stosuje używki,

- nie wykazuje poprawy, mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych.

Data dodania: 2019-09-02 13:14:06
Data edycji: 2020-11-09 14:56:03
Ilość wyświetleń: 590

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej