Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin dowozu i odwozu uczniów

Regulamin dowozu i odwozu uczniów

Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zmianami).

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. Organizatorem dowozu dzieci do i ze szkół z terenu Gminy Przybiernów jest Gminny Zespół Administracyjny Szkół w Przybiernowie (zwany dalej GZEAS).

§ 2. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 1 września każdego roku i przekazuje organizatorowi dowozu.

§ 3. Organizator dowozu współdziała z przewoźnikiem i dyrektorem szkoły w sytuacjach ewentualnego odwołania dowozu z powodu trudnych warunków drogowych, atmosferycznych lub innych.

§ 4. Dyrektor z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem informuje pisemnie organizatora dowozu o planowanych zmianach w terminach (godzinach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole).

§ 5. Dojazd uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu prowadzony jest zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy autobusu oraz wyznaczonymi przystankami.

§ 6. Rozkład jazy i zasady dowożenia dzieci do szkoły przekazywane są uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego oraz po każdorazowej zmianie organizacji nauki w szkole.

§ 7. W szczególnych okolicznościach wynikających ze zmiany organizacji zajęć szkolnych, rozkład jazdy w danym dniu może ulec zmianie. Informację o zmianach przekazuje uczniom oraz ich rodzicom wychowawca klasy lub osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

§ 8. Uczeń zgłoszony w szkole jako „dowożony” może przyjeżdżać do szkoły lub wracać do domu innym środkiem lokomocji lub na pieszo tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych złożoną na początku roku szkolnego lub w trakcie roku szkolnego. Rodzice/opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność w takiej sytuacji za bezpieczeństwo w czasie drogi do i ze szkoły swojego dziecka.

§ 9. Uczniowie mogą wracać do domu wcześniejszym lub późniejszym kursem autobusu, jeśli zmiana wynika ze zwolnienia ucznia z zajęć zgodnie z obowiązującą procedurą, bądź uczestnictwa ucznia w dodatkowych zajęciach, zawsze z powiadomieniem rodzica/opiekuna prawnego.

§ 10. Uczniowie odjeżdżają do domu bezpośrednio po zajęciach lub oczekują na odwóz w świetlicy szkolnej.

§ 11. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na przystanek autobusowy, oczekiwanie na przyjazd autobusu i drogę z przystanku do domu odpowiadają rodzice.

§ 12. Szkoła przejmuje opiekę nad uczniami dowożonymi z chwilą ich wyjścia z autobusu na wyznaczonym parkingu.

Nauczyciele dyżurni bądź pracownicy szkoły (według harmonogramu) na przystanku oczekują na przyjazd dzieci, następnie zabierają je do szkoły. Po zajęciach w szkole za bezpieczeństwo dzieci dowożonych (zgodnie z pisemną deklaracją rodziców) odpowiadają wychowawca świetlicy, wyznaczeni nauczyciele lub pracownicy szkoły (zgodnie z harmonogramem) z miejsca zbiórki – wyznaczony parking i przekazują ich opiekunom dowozu.

Rozdział II

Prawa i obowiązki uczniów dowożonych

 

§ 1. Uczeń dojeżdżający ma prawo do:

1. Zapewnienia bezpieczeństwa podczas jazdy autobusem.

2. Zapewnienia bezpieczeństwa podczas wsiadania i wysiadania z autobusu.

3. Opieki w czasie oczekiwania na powrót ze szkoły do domu w wyznaczonym w szkole miejscu.

4. Powrotu autobusem niezależnie od tego, jakim środkiem lokomocji dotarł do szkoły.

 

§ 2. Uczeń dojeżdżający ma obowiązek:

1. Punktualnie przychodzić w wyznaczone miejsca odjazdu autobusu.

2. Na terenie szkoły punktualnie zgłaszać się do wychowawcy świetlicy lub nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym miejscu.

3. Czekając na przyjazd autobusu przestrzegać zasad właściwego zachowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym uczniom dojeżdżającym.

4. Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia kierowcy autobusu, osoby sprawującej opiekę w czasie przewozu oraz wychowawcy świetlicy, nauczyciela dyżurującego, innego pracownika szkoły.

5. Wsiadać i wysiadać za przyzwoleniem opiekuna, pojedynczo, wskazanym wejściem.

6. Po wejściu do autobusu zająć wyznaczone przez opiekuna miejsce.

7. Dbać o porządek i czystość w autobusie.

8. Wstawać z miejsca dopiero po zatrzymaniu się pojazdu.

9. Wychodzić wskazanymi drzwiami po wcześniejszym opuszczeniu pojazdu przez opiekuna dowozów.

10. Zgłaszać opiekunowi dowozów niedyspozycje zdrowotne swoje lub kolegów.

11. W czasie wsiadania i wysiadania z autobusu zachować szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie albo innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadków.

 

§ 3. Uczniowi dojeżdżającymi zabrania się:

1. Samodzielnego opuszczania terenu szkoły.

2. Wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozów.

3. Niszczenia i zaśmiecania autobusu.

4. Wstawanie w czasie jazdy autobusu, zmiany miejsca, chodzenia w trakcie jazdy autobusu.

5. Zachowania stwarzającego zagrożenie, hałaśliwego, wulgarnego, rzucania przedmiotami w pojeździe oraz z okien.

6. Samowolnego otwierania drzwi i okien.

7. Żądania zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym.

8. Zmiany wyznaczonego przystanku autobusowego.

§ 4. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami Statutu Szkoły na zgłoszenia opiekunów dowozu, dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad i regulaminu dowozów i odwozów oraz niewłaściwego zachowania w autobusie i podczas drogi do i ze szkoły uczeń może zostać ukarany zgodnie ze Statutem Szkoły.

§ 5. Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych.

§ 6. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu tylko w ustalonym przez organizatora dowozu miejscu - parking przed szkołą.

§ 7. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie przed odjazdem do domu w wyznaczonym miejscu odjazdu autobusu.

§ 8. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

 

Rozdział III

Rodzice/opiekunowie prawni

§ 1. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu.

§2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci 5 – letnich i 6 – letnich zobowiązani są przyprowadzać i odbierać osobiście dziecko z przystanku lub przedstawiają listę osób, które upoważniają do odbioru dziecka z wyznaczonego miejsca.

§ 3. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusie (w postaci przywrócenia do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc czasu od zaistniałej sytuacji).

§ 4. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, imprezach szkolnych, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.

 

Rozdział IV

Opiekun dowozu

§ 1. Autobus odjeżdża z umownego miejsca o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy.

§ 2. Organizator dowozu wraz z opiekunem dowozu współpracują z dyrektorem oraz nauczycielami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania.

§ 3. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów kierowca niezwłocznie zgłasza sytuację awarii do organizatora dowozu oraz przewoźnika, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.

§ 4. Opiekun dowozu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych i odwożonych od chwili wejścia do autobusu, do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku swojej miejscowości.

§ 5. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie opiekun dowozu informuje w formie ustnie lub pisemnej wychowawców, pedagog szkolną, dyrektora szkoły.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 1. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych bądź zajęć świetlicowych uczniowie idą do szatni, ubierają się i wychodzą na miejsce odwozu.

§ 2. W przypadku, gdy uczeń spóźni się po zakończonych zajęciach lekcyjnych na odwóz, zobowiązany jest on do zgłoszenia swojego spóźnienia wychowawcy świetlicy lub dyrekcji szkoły czy pracownikowi obsługi celem zorganizowania dla niego innego powrotu do domu.

§ 3. Opiekę nad uczniami czekającymi na wejście do autobusu sprawują wychowawca świetlicy, wyznaczony nauczyciel zgodnie z harmonogramem.

§ 4. Uczniowie na powrót do domu oczekują w szkole, w świetlicy.

§ 5. Uwagi i skargi dotyczące dowozu dzieci rodzice mogą kierować bezpośrednio do Dyrektora Szkoły bądź wychowawcy świetlicy.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

§ 7. Niniejszy regulamin przedstawiany jest wszystkim uczniom dowożonym oraz ich rodzicom najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego. Ponadto regulamin będzie dostępny na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie i u Dyrektora Szkoły.

§ 8. Regulamin dowozu i odwozu uczniów Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

………………………………………………………       …………………………………………….

Miejscowość  data                                      podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

Data dodania: 2023-11-05 08:39:43
Data edycji: 2023-11-05 08:51:22
Ilość wyświetleń: 21

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej