Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Raport z ewaluacji

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Obszar badania – szkoła, środowisko lokalne

Wymaganie: WYKORZYSTYWANE SĄ ZASOBY SZKOŁY ORAZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO NA RZECZ WZAJEMNEGO ROZWOJU.

Cel ewaluacji: Pozyskane informacje o formach i efektywności współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz ocena tej współpracy.

 

I . Charakterystyka wymagania:

A.     Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.

B.     Szkoła w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

C.     Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój.

D.     Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów.

II. Co mieści się w wymaganiu?

1). Kontekst środowiskowy szkoły.

2). Jak stwarza się przestrzeń do wymiany obopólnej służącej rozwojowi, np. czy nauka pewnych zachowań i postaw w szkole ma swoją kontynuację w środowisku lokalnym?

3). Zdefiniowanie potencjału szkoły i otaczających ją podmiotów oraz ustalenie, jakie są możliwości właściwego wykorzystania tego potencjału dla dobra obu stron.

4). Kulturotwórcza i animacyjna rola szkoły w środowisku lokalnym.

III. Pytania badawcze (kluczowe):

·         Czy najważniejsze potrzeby szkoły i środowiska lokalnego są badane, rozpoznawane, ocenianie i zaspakajane?

·         Czy działania podejmowane przez szkołę w celu zaspakajania potrzeb własnych i społeczności wykorzystują zasoby własne i środowiska lokalnego?

·         Czy podejmowane przez szkołę działania służą zaspakajaniu potrzeb własnych     i środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju?

 

IV. Wskazanie źródeł informacji.

A.     Badanie ewaluacyjne przeprowadzono przez zespół ewaluatorów w składzie:

Katarzyna Grześkowiak – pedagog szkolna, wychowawca świetlicy

Urszula Maciejewska – nauczyciel wychowania fizycznego

Emilia Kowalewska – nauczyciel matematyki

Magdalena Fiłkowska- nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

 

B.     Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:

a). wywiad z przedstawicielem organu prowadzącego, Prezesem OSP w Czarnogłowach, Sołtys Sołectwa Czarnogłowy, przedstawicielką Nadleśnictwa Rokita odpowiedzialną za promocję

 i edukację, dyrektor Gminnego Centrum Kulturowego w Przybiernowie, instruktor Ośrodka Kultury w Czarnogłowach

b). ankiety przeprowadzone wśród nauczycieli, uczniów, rodziców

c). analiza dokumentacji (dzienniki szkolne, protokoły spotkań z rodzicami, zeszyty wychowawcze, plany wychowawcze dla poszczególnych klas, Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, Roczny Plan Pracy Szkoły, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, kroniki szkolne)

d).wykorzystanie innych źródeł informacji (strona internetowa szkoły, gminy, tablice, gazetki ścienne, podziękowania, uzasadnienie odznaczeń dla szkoły)

 

V. Termin przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych.

·         Ewaluację przeprowadzono w roku szkolnym 2018/2019 według ustalonego harmonogramu czynności ewaluacyjnych.

VI. Prezentacja wyników ewaluacji.

SPECYFIKA DZIAŁANIA SZKOŁY:

- środowisko wiejskie

- uczniowie dojeżdżający i miejscowi

- plan zajęć dostosowany do rozkładu jazdy autobusu

- rozległy teren

- różnica statusu materialnego rodzin

- brak infrastruktury kulturalnej

- niezbyt wysokie zasoby finansowe na rozwój kulturalny środowiska

- potrzeba korzystania z dofinansowania ze środków zewnętrznych (dotacje, środki       UE itp.)

Ad I. W szkole rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.

            Na podstawie przeprowadzonych rozmów z przedstawicielem organu prowadzącego, osobą reprezentującą jednego z partnerów szkoły, dyrektorem szkoły, nauczycielami, przedstawicielami rodziców, analizy różnego rodzaju dokumentacji, przeprowadzonych ankiet, badano, czy w szkole rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Stwierdzić należy, że rozpoznaje się je i wykorzystuje posiadane zasoby na rzecz własnego rozwoju i rozwoju środowiska lokalnego. Wszyscy rozmówcy widzą ogromną rolę szkoły, która pełni rozmaite funkcje w tymże środowisku, tj.

- edukacyjną,

- kulturotwórczą,

- integracyjną,

- podnoszącą poziom świadomości i poziom intelektualny mieszkańców,

- promującą lokalne środowisko,

 - wzmacniającą patriotyzm lokalny, postawy patriotyczne,

- podnoszącą poziom uwrażliwienia na krzywdę, biedę innych, pomoc osobom potrzebującym (wolontariat)

            Szkoła jest w stałej współpracy wieloma instytucjami, organizacjami i szkołami na terenie gminy i powiatu, do których odwołuje się zarówno z zapytaniem o pomoc                                i wsparcie, ale i z propozycjami działań. Ze względu na to, iż posiada odpowiednie zasoby w postaci:

- wysoko wykształconej i doświadczonej kadry pedagogicznej (nauczycieli i wychowawców),

- bazy lokalowej (tj. sali sportowe, pracowni komputerowej, sprzętu komputerowego, biblioteki),

- uczniów i rodziców,

przystępuje do wielu działań na rzecz własnego jak i lokalnego środowiska. Są to działania o charakterze społecznym, edukacyjnym, ekologicznym i kulturalnym.

            Jakie są zatem sposoby rozpoznawania potrzeb własnych szkoły? To zależy od ich rodzaju. Najczęściej są to potrzeby o charakterze dydaktyczno – wychowawczym. Dotyczą one problemu podnoszenia poziomu wyników nauczania, niwelowania różnic kulturowych, mentalnych lub materialnych zauważanych przez nauczycieli wśród swoich uczniów.                 W pierwszym rzędzie to diagnozy wyników nauczania, obserwacja nauczycieli. Nierzadko także potrzeby jakie sygnalizują rodzice podczas spotkań ogólnych, klasowych czy indywidualnych rozmów.

            Szkoła zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie środowiska lokalnego w organizacji działań na rzecz dzieci, np. w celu dofinansowania wyjazdu na wycieczkę, organizacji konkursów lub innej pomocy materialnej dla osób potrzebujących. Rozmówcy wymienili tu między innymi Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Nadleśnictwo Rokita, Koło Wędkarskie „Pstrąg”, OPS Przybiernów, Sołectwo Czarnogłowy, Ośrodek Kultury w Czarnogłowach, parafię Rzymskokatolicką.

            Wszyscy badani zauważyli, że szkoła pełni ogromną rolę w środowisku, gdyż aktywizuje dzieci i ich rodziców do różnego rodzaju działań. O ich potrzebie mówią także sami uczniowie zaangażowani w pracę w Samorządzie Uczniowskim, Wolontariacie szkolnym, chórze szkolnym, którzy chętnie dzielą się swoimi pomysłami.

            W szkole planuje się pracę z uwzględnieniem potrzeb własnych ja i potrzeb środowiska lokalnego, bierze się przy tym pod uwagę zawsze jego specyfikę i możliwości. Zauważa się w ostatnim czasie znaczny wzrost aktywności społecznej uczniów na rzecz wsi, w której zamieszkują (przedstawienia w Ośrodku Kultury w Czarnogłowach, udzia w obchodach świąt okolicznościowych w świetlicach wiejskich, wspólne ogniska, śpiew przy gitarze, wspólne akcje sprzątające).

            Nauczyciele w swoich planach wychowawczych oraz obowiązujących w szkole dokumentach takich jak: Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, Roczny Plan Pracy Szkoły uwzględniają rozpoznawanie potrzeb własnych jak i środowiska. To na ich podstawie organizowane są wszelkiego rodzaju imprezy i wydarzenia dla uczniów, rodziców czy mieszkańców. Uwzględniane są także sugestie i pomysły ze strony rodziców oraz podmiotów współpracujących ze szkołą.

Ad II. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

            Na podstawie przeprowadzonych rozmów, analizy dokumentacji oraz innych źródeł informacji otrzymano odpowiedź na pytanie dotyczące tego, z jakimi instytucjami                                         i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym współpracuje szkoła, jakiego rodzaju jest to współpraca oraz na czym ona polega.

 

Urząd Gminy: 

Wójt – organizacja konkursów, udział w uroczystościach, stypendia dla uczniów za wysokie osiągnięcia edukacyjne, współorganizacja imprez patriotycznych, imprezy sportowe, imprezy kulturalno – społeczne „Cisy Przybiernowskie”, dożynki gminne, turnieje np. historyczny turniej wiedzy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie – nadzór nad dożywianiem uczniów, współpraca zainteresowanych wychowawców i pedagoga szkolnego                                     z asystentami rodzin.

Gminne Centrum Kultury w Przybiernowie orazOśrodek Kultury w Czarnogłowach – współpraca   i udział w organizacji uroczystości, imprez, udział uczniów w warsztatach, kursach, imprezach środowiskowych, festynach, rajdach, wycieczkach, spotkań przy ognisku, Mikołajki, spotkanie wigilijne, śniadanie wielkanocne itp.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – finansowanie pracy świetlicy terapeutycznej, warsztaty dla uczniów w zakresie różnorodnej profilaktyki, organizacja i finansowanie wycieczek, wypoczynku letniego, ferii zimowych, konkursów plastycznych, zakup nagród.

Zespół Interdyscyplinarny działający przy OPS Przybiernów – diagnozowanie i rozpoznawanie problemów uczniów i ich rodzin, udzielanie wsparcia i pomocy.

Zaprzyjaźnione szkoły – udział w konkursach, zawodach sportowych.

Ochotnicza Straż Pożarna Czarnogłowy – pokazy, pogadanki, prelekcje, pomoc w doraźnych pracach wokół szkoły.

Ośrodek Zdrowia „Balticmed” w Przybiernowie – współpraca z pielęgniarką szkolną, lekarzami.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Goleniowie – współpraca dyrektora szkoły, pedagog szkolnej, wychowawców, organizacja spotkań z pracownikami poradni dla uczniów, rodziców, nauczycieli, szkolenia, prelekcje, konsultacje.

Nadleśnictwo Rokita – organizacja spotkań w ramach edukacji leśnej, zawodoznawstwa, współorganizacja konkursów, sponsoring, spotkania z leśnikami, lekcje w terenie.

Posterunek Policji w Przybiernowie, Komenda Powiatowa Policja w Goleniowie – współpraca z pracownikami do spraw nieletnich, bezpieczeństwo uczniów, prelekcje w szkołach dla uczniów, rodziców, interwencje w sytuacjach trudnych, współpraca z dzielnicowym.

Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Przybiernów – wspólne spotkania, występy uczniów OREW  w szkole, Ośrodku Kultury.

Koło Wędkarskie „Pstrąg” – uczestniczenie uczniów i ich rodzin w akcjach, imprezach np. „Bezpieczne wakacje nad jeziorem”, „Zakończenie wakacji z wędką”, sponsoring, wyprawki szkolne.

Parafia Rzymskokatolicka – udział w uroczystościach, festynach.

Klub Sportowy LZS Przybiernów – lekcje otwarte w szkole, udział uczniów w treningach, zawodach.

Sołtys, Rada Sołecka Czarnogłowy – współorganizacja imprez, sponsoring, pomoc w pracach na terenie wokół szkoły.

Ad III. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój.

            Uzyskane informacje jasno wskazują, iż współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. Potwierdzali to wszyscy badani. Na czym polega ten rozwój, jakie korzyści z niego czerpią nawzajem szkoła oraz podmioty z nią współpracujące?

·         Lokalne środowisko społeczne (włączanie się szkoły w życie społeczne Gminy Przybiernów). W środowisku szkoła oprócz tego, że jest placówką kształcącą, wychowawczą i opiekuńczą, pełni również rolę ośrodka kultury. Przy wzajemnej współpracy wielu grup społecznych włącza się w tworzenie życia kulturalnego i społecznego. Dla szkoły jest to płaszczyzna, na której można realizować założenia wychowawcze i kształcące, uatrakcyjniając życie lokalnej społeczności.

    Środowisko przyrodnicze – daję swobodę obcowania i poruszania się                     w naturalnym środowisku. Bliskość natury to możliwość prowadzenia zajęć w terenie, swobodnych spacerów, wycieczek i spotkań z pracownikami Nadleśnictwa Rokita. Kształtuje postawy proekologiczne.

 

 

·         Rodzice i dziadkowie naszych uczniów i osoby współpracujące ze szkołą – (rozmowy, wymiana informacji o uczniu, współorganizacja uroczystości, imprez szkolnych i lokalnych) – wzajemne wsparcie w nawiązywaniu relacji, dających szansę na rozwijanie uczuć i więzi rodzinnych, kształtowanie postaw wzajemnego szacunku. Szacunku do osób starszych, niepełnosprawnych, rozumienie wzajemnych potrzeb, poszanowanie praw i respektowanie obowiązków. Rodzice, dziadkowie i osoby będące przedstawicielami środowiska lokalnego są partnerami w procesie kształcenia i wychowania uczniów. Oczekuje się, że ważnym przedsięwzięciem naszej szkoły będzie organizowany corocznie Bal Dobroczynny, z którego dochód będzie przekazywany szkole.

 

·         Instytucje społeczne – poprzez włączanie się różnych instytucji społecznych w proces dydaktyczny, uczniowie mają możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach, a instytucje poszerzają swoją działalność o współpracę ze szkoła. Mogą uczestniczyć w procesie kształtowania przyszłych pokoleń.

 

 

·         Wykorzystanie zasobów szkoły na rzecz środowiska – jako, że szkoła dysponuje odpowiednią bazą lokalową, zasobami ludzkimi, zatem podmioty współpracujące z placówką mają możliwość wykorzystywania tychże zasobów. Najczęściej jest to udostępnianie sali sportowej w celu organizacji rozgrywek sportowych i treningów oraz kuchni i świetlicy szkolnej pełniącej funkcję jadalni.

 

Ad IV. Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów.

 

·       Współpraca z instytucjami daje uczniom pole do działania, możliwość wchodzenia w szersze życie społeczne. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, talenty. Nabywają nowe umiejętności. Kształtują swoją postawę odpowiedzialności za najbliższe środowisko.

·       Instytucje są organizatorami wielu imprez, konkursów, zawodów sportowych, dając przy tym finansowe wsparcie na nagrody, wyjazdy edukacyjne i wycieczki. Rozwijanie motywacji do podnoszenia poziomu własnej wiedzy uczniów poprzez przyznawanie nagród.

·       Szkoła współpracuje z instytucjami włączającymi się w edukację, co wzbogaca ofertę dydaktyczną i przekłada się na wyniki uczniów.

·       Uczestnictwo i włączanie się w obchody uroczystości historycznych na forum społeczności lokalnej daje okazję do wielopokoleniowego spotkania i kształtowania postaw patriotycznych poprzez osobiste przeżywanie uczestników.

·       Współpraca z organizacjami i instytucjami powołanymi statutowo do pomocy potrzebującym daje uczniom i ich rodzinom wsparcie finansowe i opiekuńcze, a włączanie się uczniów do akcji charytatywnych jest okazją do rozwoju wrażliwości i empatii.

·       Ośrodki i stowarzyszenia o charakterze sportowo – rekreacyjnym dają możliwość zaproponowania uczniom atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu, a tym samym jest to okazja do kreowania zdrowego stylu życia.

 

VII. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

1.Odpowiedzi na pytania kluczowe:

·         Z przeprowadzonej ewaluacji i zgromadzonych informacji wynika, że nauczyciele we współpracy z podmiotami naszej społeczności rozpoznają i zaspokajają najważniejsze potrzeby uczniw i środowiska lokalnego.

·         Działania podejmowane przez szkołę w celu zaspokajania potrzeb własnych i społeczności wykorzystują zasoby własne i środowiska lokalnego.

·         Działania szkoły są ukierunkowane na rozwój każdego ucznia. Koncentrują się na diagnozowaniu i rozwijaniu uzdolnień   i zainteresowań uczniów. Możliwość taką stwarzają liczne konkursy i zawody w których uczniowie mogą brać udział.

·         Szkoła podejmuje także działania o charakterze pomocowym dla uczniów mających trudności w nauce, dla rodzin o niskim statusie społecznym, zagrożonych wykluczeniem społecznym. We współpracy z OPS w Przybiernowie organizowane jest dożywianie.

·         Przedstawione wyniki badania obszaru objętego ewaluacją nie mają charakteru liczbowego. Sygnalizują natomiast i podkreślają one fakt istnienia współpracy i korzyści z niej płynących, gdyż nie mają przeważnie charakteru obligatoryjnego, a wynikają z aktualnych potrzeb i zainteresowania, zarówno ze strony szkoły jak i środowiska lokalnego.

2.Wnioski:

·         Ze względu na specyfikę środowiska szkoła pełni ważną rolę kulturotwórczą w lokalnej społeczności. W związku z tym konieczna jest dalsza ścisła współpraca z przedstawicielami grup środowiska lokalnego i instytucji wspierających rozwój kultury, aktywności społecznej i obywatelskiej.

·         Szkoła jest ważnym ośrodkiem dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym i na miarę możliwości spełnia swoje zadania, jednak dla lepszego funkcjonowania niezbędne jest stałe pozyskiwanie wsparcia finansowego i zabieganie o sponsoring instytucji wspierających.

·         W związku ze zmieniającymi się potrzebami szkoły i różnych środowisk, istnieje konieczność stałego monitorowania problemu.

·         Działania szkoły odbierane są pozytywnie przez przedstawicieli różnych grup naszej społeczności i instytucji wspierających.

Podsumowanie:

·         Działania szkoły i środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju są systematycznie i celowo planowane.

·         Planowane działania szkoły i środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju są uwzględniane w dokumentacji szkolnej.

·         Rozpoznaje się potrzeby szkoły i środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

·         Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz wzajemnego rozwoju.

·         Współpraca szkoły ze środowiskiem wpływa korzystnie na jej rozwój.

·         Współpraca szkoły ze środowiskiem wpływa korzystnie na społeczność lokalną.

·         Uczniowie wynoszą różnorodne korzyści ze współpracy  z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

3.Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły:

·         Zauważa się potrzebę wspólnego opracowania planu przedsięwzięć przy udziale wszystkich wyszczególnionych powyżej podmiotów. Dzięki temu działania szkoły wychodziłyby naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom środowiska lokalnego, instytucji i jednocześnie sprzyjałyby dalszemu rozwojowi szkoły. Z rozmowy z dyrektor szkoły wynika, iż taki wspólny plan działań na rok szkolny 2019/2020 związany ze współpracą zostanie opracowany  z Nadleśnictwem Rokita.

4.Formy upowszechniania raportu:

·       Przedstawienie raportu ewaluacji na Radzie Pedagogicznej.

·       Umieszczenie na stronie internetowej szkoły.

·       Załączenie do dokumentacji pracy szkoły.

Data dodania: 2019-09-02 13:26:01
Data edycji: 2019-09-06 09:38:18
Ilość wyświetleń: 550

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej