Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Sprawozdanie z działalności szkoły za rok szkolny 2018/2019

Sprawozdanie z działalności

Szkoły Podstawowej

 1. W. Komara i T. Ślusarskiego

w Czarnogłowach

za rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czarnogłowy, sierpień 2019 r

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęła swoją działalność pod kierownictwem nowej dyrektor  Jolanty Grześkowiak. W roku szkolnym 2018/2019 zaczęto wdrażać nową Koncepcję Rozwoju Szkoły, w której nastąpiła weryfikacja kierunków i celów działania szkoły o priorytety MEN, rekomendacje Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie na bieżący rok szkolny, a przede wszystkim o ujęte szeroko rozumiane bezpieczeństwo uczniów. Koncepcja pracy szkoły w  2018/2019 r ukierunkowana była na tworzenie optymalnych warunków i podejmowanie działań na rzecz ciągłego wszechstronnego rozwoju uczniów oraz budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. W ciągu całego roku szkolnego była ona analizowana i modyfikowana stosownie do zaistniałych potrzeb.

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszczało 120 uczniów (liczba uczniów na zakończenie roku szkolnego), w tym 16 odbywało roczne przygotowanie przedszkolne. Klasyfikowano 103 uczniów, jeden uczeń nie został klasyfikowany. Siedmioro uczniów nie uzyskało promocji do klasy wyższej, 3 uczniów będzie zdawało w sierpniu egzaminy poprawkowe. Średnia ocen na koniec roku szkolnego wynosiła 3,71.

Szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze, terapie pedagogiczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne, gimnastykę korekcyjną, koła zainteresowań: plastyczne, matematyczne, językowe, SKS. Szkoła może poszczycić  się 36 osobowym zespołem instrumentalno- chóralnym. W całym roku szkolnym aktywnie działał wolontariat.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele mogą liczyć na pomoc specjalistów: pedagoga szkolnego, logopedy, oligofrenopedagoga, surdopedagoga, specjalistów pedagogiki specjalnej specjalistę od spektrum autyzmu z elementami SI oraz specjalistów w zakresie różnorodnych terapii np. terapii zajęciowej, terapii pedagogicznej, rewalidacji i diagnozy.

We współpracy  z organem prowadzącym, rodzicami, partnerami szkoły, wiele rzeczy udało się wspólnie zrobić np. stworzyć nową pracownię komputerową, założyć monitoring, wyposażyć wszystkie sale lekcyjne w brakujące monitory oraz częściowo w nowe meble.

Mając szeroki dostęp do technologii informacyjno- komunikacyjnych, nauczyciele wraz z uczniami mają możliwość rozwijania swoich kompetencji w zakresie jej stosowania.

 

Uczniowie przez cały rok szkolny brali udział w wielu konkursach i zawodach organizowanych na terenie szkoły oraz poza nią, odnosząc liczne sukcesy. W roku szkolnym 2018/2019 szkoła obchodziła 15 rocznicę nadania imienia tragicznie zmarłych olimpijczyków W. Komara i T. Ślusarskiego. Z tej okazji za promowanie idei olimpijskich Szkoła została uhonorowana przez Polski Komitet Olimpijski brązowym medalem, a dyrektor Szkoły srebrnym.

W ciągu całego roku szkolnego w szkole pracowało 18 nauczycieli i 7 pracowników niepedagogicznych. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze rozpoczynały się o godz. 8:00 a dydaktyczne o godz. 8:30, kończyły się o godz. 14:50 lub 15:45.

W ciągu roku szkolnego działała świetlica szkolna, która objęła opieką 66 uczniów, w  utworzonych stałych grupach wiekowych oraz grupach mieszanych. Systematycznie odbywało się dożywianie uczniów w liczbie około 70. Uczniom nieodpłatnie dostarczano warzywa i owoce oraz mleko i przetwory mleczne w ramach „ Programu dla Szkół”.

 

PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ

         Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 16 dzieci. W całym roku szkolnym poprzez stosowanie przez wychowawczynie odpowiednich metod i form pracy dzieci skutecznie opanowywały zawarte w podstawie programowej wiadomości i umiejętności. Prowadzone były zajęcia ogólnodostępne aktywizujące dzieci oraz zajęcia dodatkowe. Realizowana była pomoc psychologiczno- pedagogiczna. Dokonano dwóch szczegółowych diagnoz sprawdzających poziom wiedzy i umiejętności oraz gotowości szkolnej.

Wszystkie dzieci na miarę swoich możliwości osiągnęły zadawalające wyniki. Na wyróżnienie zasłużyły: Dominika Kamińska, Jakub Golański, Weronika Hajduk, Nikodem Drabik, Jakub Młynarz, Laura Pałęga, Marek Słodki, Tymon Kowalak.

Dzieci prezentowały swoje osiągnięcia podczas różnych uroczystości przedszkolnych i szkolnych, spotkaniach z rodzicami, dziadkami, babciami. Brały udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, wystawach prac plastycznych, Festiwalu Piosenki Przedszkolnej w Przybiernowie. Aktywnie uczestniczyły w życiu przedszkolnym oraz szkolnym biorąc udział w wycieczkach, zabawach, spotkaniach, zawodach sportowych. Praca wychowawczyni oraz dzieci była systematycznie wspierana przez rodziców.

W klasach I-III ocena ma charakter opisowy. Na wyróżnienie w tej grupie wiekowej zasłużyli: Paweł Witek kl.I, Roksana Lewandowska kl. I, Laura Kamińska kl. I, Leon Kowalak kl. I, Aleksander Mrówka kl. II, Krzysztof Gniadek kl. III, Julia Urbańska kl. III, Wiktoria Markiewicz kl. III. Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Wyniki nauczania w klasach IV_VIII (średnie klas) przedstawia poniższa tabela.

TABELA: Średnia ocen klas IV_VIII w roku szkolnym 2018/2019

Klasa

Średnia ocen

J. polski

Matematyka

IV

4.05

3.46

3.46

V

3.62

3.35

2.76

VI

4.17

3.59

3.41

VII

2.92

2.80

2.40

VIII

3.77

3.53

3.0

Szkoła

3.71

3.34

3.0

 

Świadectwo z wyróżnieniem ( średnia ocen min. 4.75 i zachowanie min. bardzo dobre) oraz nagrodę rzeczową w bieżący roku szkolnym otrzymało 14 uczniów. Są to: Marcelina Kamińska kl. IV, Liwia Kamińska kl. IV, Hubert Załoga kl. IV, Krystian Załoga kl. IV, Wojciech Wójcik kl. V, Nikodem Docenko kl. VI, Aleksandra Docenko kl. VI, Maja Jędrzejewska kl. VI, Oskar Romańczuk kl. VI, Damian Witek kl. VI, Oliwia Stelmasik kl. VIII, Amelia Kamińska kl. VIII, Amelia Kazimierska kl. VIII, Anna Wojtecka kl. VIII.

Ponad to nagrodzono też kilkoro uczniów, którzy uzyskali średnią ocen pomiędzy 4,5 a 4,75. Jedna uczennica z klasy VIII Oliwia Stelmasik za osiągnięcie najwyższych wyników w swojej klasie otrzymała nagrodę Wójt Gminy Przybiernów pani Lilii Ławickiej. Nagrodzono też nagrodą ufundowaną przez pielęgniarkę szkolną p. Elżbietę Michalak za poczyniony  w jednym roku szkolnym (2018/2019) znaczący postęp edukacyjny uczennicę klasy III Patrycję Gradowską.

W tym roku szkolnym odbył się zewnętrzny sprawdzian w klasie ósmej. Egzamin ósmoklasistów zdawało 15 uczniów. Wyniki egzaminu ujawniły zadawalający poziom wiedzy i umiejętności naszych uczniów, szczególnie z matematyki gdzie średni wynik na egzaminie z tego przedmiotu jest identyczny jak w kraju.

TABELA: Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty (w %) w roku szkolnym 2018/2019 r..

Obszar/Oddział

A

Szkoła

Gmina

Powiat

Województwo

Kraj

Przedmiot

 

SP Czarnogłowy

 

 

 

 

Język polski

55

55

56

57

59

63

Matematyka

45

45

37

36

40

45

Język angielski

46

46

51

52

57

59

Język niemiecki

27

27

19

36

41

42

 

Innym bardzo ważnym wyznacznikiem poziomu pracy szkoły na tle innych placówek są osiągniecia uczniów w konkursach, turniejach, zawodach szkolnych a szczególnie pozaszkolnych. W mijającym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły odnotowali liczne osiągnięcia. Dużym powodzeniem wśród uczniów cieszyły się konkursy wewnątrzszkolne min. recytatorki „ Wierszem patriotycznym czcimy 100-tną rocznice niepodległości Polski”, „ Niepodległościowy Turniej Piłki Nożnej”. Uczniowie brali udział z dużym powodzeniem  w konkursach, zawodach i turniejach pozaszkolnych min. Udział drużyny w Gminnym turnieju wiedzy „ Niepodległa łączy”, konkursie plastycznym przez KRUS Koszalin „ Bezpieczeństwo na wsi- maszyna pracuje, dziecko obserwuje”, plastycznym konkursie organizowanym przez OPS Przybiernów „ Razem z mamą i tatą dbamy o nasze zdrowie i środowisko, plastycznym konkursie organizowanym przez Wójt Gminy Przybiernowa            „ Polska moja ojczyzna” oraz „ Nasza droga do niepodległości”,  w międzyszkolnym konkursie z  języka angielskiego oraz w bardzo licznych zawodach sportowych osiągając znakomite rezultaty np. w:

 • Powiatowych Mistrzostwach w piłce nożnej w Goleniowie- III miejsce,
 • Drużynowym tenisie stołowym w Wierzbięcinie w ramach ID- III miejsce chłopców w kategorii klas IV-VI.
 • Drużynowych Mistrzostwach Powiatu w ramach ID w tenisie stołowym- I miejsce dziewcząt
 • Finał Wojewódzkich Zawodów Drużynowych w Tenisie Stołowym w Szczecinie- III miejsce dziewcząt
 • Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej- wszystkie pierwsze miejsca w kategorii chłopców i dziewcząt
 • „Mila Stepnicka 2019”- I,II i III miejsca chłopców i dziewcząt w swoich kategoriach wiekowych 90-VIII)

WNIOSKI DO PRACY DYDAKTYCZNEJ W ROKU PRZYSZŁYM

 1. Inicjować w większym stopniu podejmowanie aktywności przez uczniów w sferach społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej, prozdrowotnej, ekologicznej, przyrodniczej z zastosowaniem różnorodnych metod.
 2. Nadal starannie planować i realizować pomoc psychologiczno- pedagogiczną świadcząc pomoc zarówno uczniom z trudnościami jak i uczniom uzdolnionym.
 3. W większym stopniu przestrzegać zagospodarowanie czasu realizacji podstawy programowej
 4. Systematycznie wdrażać w życie wyniki i wnioski z diagnoz oraz badań kompetencji na koniec roku szkolnego 2018/2019 w celu monitorowania postępów edukacyjnych uczniów, a także w dalszym ciągu, w większym stopniu indywidualizować pracę z uczniami zdolnymi i słabszymi w celu osiągniecia jak najlepszych wyników na miarę możliwości każdego z nich.
 5. Szczególną uwagą otoczyć przyszłoroczna klasę ósmą, zmotywować uczniów tej klasy do osiągniecia lepszych wyników w nauce, zachowaniu
 6. Systematycznie zapoznawać rodziców z postępami i ze zmianami rozwojowymi ich dzieci, uświadamiając konieczność współpracy w celu jak najlepszego przygotowania ich dzieci do dalszej nauki w szkołach ponadpodstawowych.

 

ZACHOWANIE

     Porównując tegoroczne wyniki zachowania uczniów z wynikami z lat poprzednich można zauważyć zmniejszanie się ilości ocen wzorowych na rzecz ocen bardzo dobrych i dobrych. Można zauważyć tendencję, że coraz więcej uczniów z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce nie zasługuje na ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania ze względu na niewystarczający poziom kultury osobistej lub słabszą aktywność społeczną. Z drugiej strony, w porównaniu z latami wcześniejszymi, malejeilość ocen najsłabszych, tj. nieodpowiednich i nagannych.

 

TABELA: Zachowanie kl. IV-VIII w roku szkolnym 2018/2019.

klasa

wzorowe

b. dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

IV

3

3

6

2

-

-

V

1

3

7

4

2

-

VI

6

5

3

3

-

-

VII

-

3

1

6

-

-

VIII

5

0

5

5

-

1

Szkoła

15

14

22

20

2

1

 

WNIOSKI DO PRACY WYCHOWAWCZEJ W ROKU PRZYSZŁYM.

 1. Konsekwentnie uświadamiać uczniom konieczność prezentowania wzorowej postawy uczniowskiej.
 2. Nagradzać uczniów prezentujących kulturalne zachowanie, przestrzegających ustalonych norm i zasad.
 3. Zapobiegać agresji fizycznej, słownej wśród uczniów poprzez działania profilaktyczne i naprawcze, wzmóc czujność w celu zapobiegania różnego typu zagrożeń, na które narażeni są starsi uczniowie.
 4. Wspierać uczniów , którzy są zagrożeni niedostawaniem społecznym oraz wspierać i pomagać ich rodzicom.
 5. Zachęcić uczniów do podejmowania wartościowych działań, wspierać ich ciekawe inicjatywy np. na rzecz potrzebujących ludzi, zwierząt, środowiska naturalnego.

FREKFENCJA

     Średnia frekwencja szkoły w roku szkolnym 2018/2019 wyniosła 89,32. Najlepsza frekwencje uzyskała kl. I -92%,najsłabszą oddział przedszkolny -81%. Wyniki monitorowania frekwencji wykazały jej obniżenie w II semestrze z powodu niespełniania obowiązku szkolnego przez jednego ucznia oraz długotrwałe  choroby kilku uczniów. Natomiast liczba godzin nieusprawiedliwionych dotyczy w szczególności ucznia niespełniającego obowiązku szkolnego.

 

WNIOSKI DO PRACY W ROKU PRZYSZŁYM

 1. Podejmowanie przez wychowawców klas, pedagog szkolna wszelkich działań zmierzających do poprawy frekwencji uczniów.
 2. Systematyczne uświadamianie rodzicom skutków nieuzasadnionej absencji dzieci w szkole oraz niespełniania obowiązku szkolnego.

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

      Na zajęcia pozalekcyjne składały się liczne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, wyrównawcze, terapeutyczne ale także koła zainteresowań, wspierające uzdolnienia oraz zajęcia wspomagające słabszych uczniów, a także zajęcia rewalidacyjne, sportowe, gimnastyka korekcyjna.

      Na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowie kwalifikowani byli zgodnie z Procedurą pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego. Średnia frekwencja we wszystkich tych zajęciach pozwala stwierdzić, że zaspokajały one potrzeby naszych uczniów a sprawowany przez dyrektora nadzór pedagogiczny ujawnia iż prowadzący je nauczyciele, specjaliści bardzo dobrze dostosowali treści i formy pracy do potrzeb i możliwości uczniów.

 

PRACA WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZA

     Na pracę wychowawczą, profilaktyczną i opiekuńczą szkoły złożyła się aktywna praca wychowawców klas, pedagog szkolnej i wychowawczyni świetlicy, bibliotekarki, wychowawczyni w oddziale przedszkolnym oraz pozostałych nauczycieli pracujących w szkole . Odbywały się liczne imprezy i uroczystości wynikające z zaplanowanego kalendarza imprez, których miejscem była szkoła, klasa oraz środowisko lokalne.

Wychowawczy i profilaktyczny charakter tych imprez pozwolił nam kształtować pożądane postawy wśród naszych uczniów min. tolerancji, społecznego zaangażowania, wzajemnej współpracy i pomocy, patriotyczne, ekologiczne, prozdrowotne.

     

W roku szkolnym 2018/2019 odbyły się m. in.:

- apele okolicznościowe, których celem było m. in. pielęgnowanie tradycji obchodów różnych świat;

- wieczornica dla społeczności lokalnej i zaproszonych gości- w Ośrodka Kultury w Czarnogłowach „100 lat Niepodległości Polski”.

- V Niepodległościowy Turniej Piłki Nożnej

- Gminny Dzień Olimpijczyka oraz 15-lecie nadania imienia szkole obchodzone w ramach Zachodniopomorskich Wojewódzkich Uroczystości Dni Olimpijczyka z okazji 100-lecia PKOL

- Cykliczny konkurs plastyczny „Piękno Sportu”

-  Międzyszkolny Turniej Koszykówki

- Uczniowie naszej szkoły uświetnili swoim występem „ Galę Cisów Przybiernów”

Nauczyciele realizowali cele wychowawcze i dydaktyczne poprzez organizowanie wycieczek o charakterze krajoznawczo-turystycznym np. do Krakowa, Berlina, Kołobrzegu, Szczecina, Międzyzdroji. Wiele wycieczek i wyjść miało charakter dydaktyczny i wiązało się  z realizacją podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów.

Bardzo dobrze układała się współpraca z rodzicami zaangażowanymi w prace na rzecz klas i szkoły. W szkole odbyły się kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne. Przedstawiciele Rady Rodziców działali aktywnie współpracując z dyrektorem Szkoły w zorganizowaniu Balu Walentynkowego z którego dochód w całości był przeznaczony na cele szkoły. Przygotowali także wiele poczęstunków dla uczniów i zaproszonych gości do szkoły. Bardzo dobrze układa się także współpraca z Organem Prowadzącym Szkołę oraz z Partnerami i Przyjacielami naszej Szkoły.

W roku szkolnym 2018/2019 ,w czerwcu dyrektor Szkoły Jolanta Grześkowiak przystąpiła do konkursu na dyrektora tej  placówki, wygrywając go i od września 2019 r. rozpocznie 5-letnią kadencję w zarzadzaniu Szkołą Podstawową im. W. Komara                i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach.

 

PODSUMOWANIE

Podsumowując wszechstronną działalność naszej szkoły za rok szkolny 2018/2019 po analizie wyników w nauce, zachowaniu, przeprowadzonych diagnoz, testów kompetencji, analizie pracy opiekuńczej, profilaktyczno- wychowawczej, analizie dwóch raportów z przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych: „ Ocena poczucia bezpieczeństwa w szkole”, „ Ocena współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym” można stwierdzić, że szkoła obrała i realizowała właściwe kierunki rozwoju, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów oraz oczekiwania nauczycieli i rodziców.

Natomiast mając na uwadze doskonalenie jakości pracy szkoły w poszczególnych obszarach w następnym roku szkolnym planowane jest poszerzenie oferty szkoły o atrakcyjne zajęcia realizujące ciekawe programy.

Realizacja wszystkich zadań, jakich podjęła się szkoła w roku szkolnym 2018/2019 była możliwa dzięki wytężonej pracy nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły, rodziców, wspieraniu i zrozumieniu organu prowadzącego oraz instytucji współpracujących ze szkołą.

 

 

 

 

Sprawozdanie przygotowała

          Dyrektor szkoły

          Jolanta Grześkowiak

Data dodania: 2019-09-09 21:58:19
Ilość wyświetleń: 2570

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej