Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

KONKURS PLASTYCZNY ''SZOPKA BOŻONARODZENIOWA''

Regulamin konkursu plastycznego „Szopka Bożonarodzeniowa”

§1 Cele konkursu

Celami konkursu są:

 1. Budowanie więzi z tradycją ojczystą.

 2. Wzmacnianie świadomości obywatelskiej i religijnej.

 3. Integracja międzypokoleniowa.

 4. Promowanie kultury na arenie krajowej i międzynarodowej.

§2 Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Szopka Bożonarodzeniowa” jest Fundacja Małych Stópek, z siedzibą przy ulicy Świętego Ducha 9, 70-205 Szczecin oraz Sekretariat DS. Apostolstwa z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kordeckiego 49, 42-226 Częstochowa

 2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Ks. Marek Brożyna SAC bozaszopka@gmail.com, telefon: 667526331 oraz Maria Drąg, tel.664016062.

§3 Założenia organizacyjne

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież z terenu całego kraju i z zagranicy w kategoriach wiekowych 7-10 lat , 11-15 lat,

 2. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach :

 1. forma plastyczna płaska

 2. praca w formacie 3 D – modele

 3. praca z wykorzystaniem graficznych programów komputerowych

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach i zgodą na upowszechnianie.

 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

 4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

 5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną oraz w innych technikach lub w wybranym graficznym programie komputerowym.

 6. Prace powinny być wykonane na sztywnym podkładzie, kartonie, papierze typu brystol nieprzekraczającym formatu B3 lub w formacie elektronicznym.

 7. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest tradycją Szopek Bożonarodzeniowych.

 8. Warunkiem udziału w konkursie jest ;podpisanie zgody na udział i rozpowszechnianie wizerunku przez rodzica / opiekuna prawnego/uczestnika,

 9. W przesyłce zaadresowanej do organizatora z dopiskiem Konkurs plastyczny „Szopka Bożonarodzeniowa” należy umieścić:

 1. wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu plastycznego pt. Szopka Bożonarodzeniowa” (prace nadsyłane drogą elektroniczną powinny zawierać te same dane o autorze pracy umieszczone w treści maila ) – załącznik nr 1.

 2. klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego;

 3. oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, wzór którego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego;

 4. zgodę na rozpowszechnianie wizerunku i uczestnictwo w konkursie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika – załącznik nr 4.

 5. W przypadku prac nadesłanych drogą elektroniczną wymagane jest załączenie skanów podpisanych załączników nr 2-4.

 1. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.

  1. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej:

  2. www.fundacjamałychstopek.pl, oraz Oberżyna Studio (facebook,yotube)

 2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

§4 Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2021 r. osobiście w siedzibie organizatora w godzinach od 10.00 do 15.00, na wskazany w regulaminie bozaszopka@gmail.com (dotyczy tylko prac wykonanych za pomocą graficznych programów komputerowych) lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: Fundacja Małych Stópek, ul. Świętego Ducha 9, 70-205 Szczecin. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Szopka Bożonarodzeniowa”.

 2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone (prac nie odsyłamy).

 3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane i zwracane.

 4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:

 • zgodność pracy z tematem,

 • jakość wykonania,

 • oryginalność i pomysłowość,

 • walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

 1. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej oraz podczas mobilnej wystawy przygotowanej przez organizatora konkursu.

 2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§5 Ogłoszenie wyników konkursu

 1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do końca lutego 2022 r.

 2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu.

 3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo
  o wynikach konkursu.

 4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na wystawie pokonkursowej oraz mobilnej wystawie.

§6 Nagrody główne

 1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii :

nagrodę za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Dopuszcza się ewentualne wyróżnienia.

 1. Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.

 2. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż - wystawa pokonkursowa, który odbędzie się w siedzibie organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

 4. Główną nagrodą w każdej z trzech kategorii jest laptop Asus 15,6” o wartości 1899 zł. Nagrodą za drugie miejsce jest bon o wartości 600 zł, do zrealizowania w sklepach Mediamarkt. Nagrodą za trzecie miejsce jest bon o wartości 300 zł do zrealizowania w sklepach Mediamarkt. Do wszystkich nagród dodana zostanie Biblia Audio SUPERPRODUKCJA.

§7 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.

 3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają organizatora.

 4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.

Ewentualne spory między organizatorem, a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.

Załącznik nr 1

 

 

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego
pt. „Szopka Bożonarodzeniowa

 

 

 1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ………………………………………………………….

 2. Wiek uczestnika konkursu: ……………………………………………………………………..

 3. Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………

 4. Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego: ……………………………………………...

 5. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………

 6. E-mail: ………………………………………………………………………………….

 7. Tytuł i opis pracy konkursowej:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

(podpis uczestnika/opiekuna)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego pt: „Szopka Bożonarodzeniowa”.

Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace wykonałam/em osobiście.(data i miejscowość)

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

w konkursie plastycznym realizowanym przez FUNDACJA Małych Stópek, ul. Świętego Ducha 9, 70-205 Szczecin pt. „Szopka Bożonarodzeniowa” zgodnie z ustalonym terminarzem.

Miejsce i data:

Podpis rodziców lub prawnego opiekuna:

Data dodania: 2021-11-20 11:22:21
Data edycji: 2021-11-20 11:23:18
Ilość wyświetleń: 221

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej