Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii

 

Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Szkoły Podstawowej           

W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach w czasie pandemii COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021.                            

 

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),
 6. Wytyczne przeciw epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.
 7. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 maja 2020 r.

 

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy dokument określa Procedurę bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach dotyczące pracowników, uczniów, rodziców w okresie pandemii COVID-19.
 2. Celem procedury jest:
 3. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19.
 4. bezpieczne prowadzenie zajęć edukacyjnych, różnorodnych form zajęć dodatkowych , konsultacji, warsztatów korzystania z biblioteki szkolnej, świetlicy szkolnej, bezpieczna współpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami.
 5. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo

            wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100 % wyeliminować

            ryzyka związanego z zagrożeniem.

 

 1. Uczestnicy postępowania:
 • Pracownicy niepedagogiczni.
 • Dyrektor Szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka.

 

 

 • ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE/ ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń/dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 

 1. W przypadku, gdy dziecko w trakcie pobytu w szkole wykazuje niepokojące objawy to pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury na podstawie dostarczonej zgody. Rodzic/opiekun prawny dostarcza dyrektorowi Szkoły wydrukowaną, wypełnioną  i podpisaną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka - Załącznik nr 1 do procedury  przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 lub wysyła na pocztę szkoły na adres: spczarnoglowy@przybiernow.pl .  Zgodę można również wypełnić na miejscu w Szkole. Załącznik do pobrania znajduje się na stronie internetowej szkoły: spczarnoglowy.stronyzklasa.pl

 

 1. Rodzic/opiekun prawny przekazuje dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka. Zobowiązany jest wydrukować oświadczenie - Załącznik nr 2           do procedury , wypełnić, podpisać  i dostarczyć do Szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 lub wysyła na pocztę szkoły  na adres: spczarnoglowy@przybiernow.pl  Oświadczenie można również wypełnić na miejscu w Szkole.  Załącznik  znajduje się na stronie internetowej szkoły: spczarnoglowy.stronyzklasa.pl

 

 1. Osoba upoważniona do odbioru dziecka uczęszczającego do szkoły/oddziału przedszkolnego zobowiązana jest przekazać wychowawcy istotne informacje o stanie swojego zdrowia. Wypełnione i podpisane oświadczenie - Załącznik nr 3 do procedury należy dostarczyć wychowawcy klasy w dniu przybycia po dziecko. Załącznik do pobrania znajduje się na stronie internetowej szkoły: spczarnoglowy.stronyzklasa.pl Oświadczenie można również wypełnić na miejscu w szkole.

 

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodzica lub wyznaczonego opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły rodzic/opiekun z dziećmi oraz uczniowie zachowują dystans społeczny min. 1,5 m.

 

 1. W wejściach do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.

 

 1. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do szkoły, zachowując zasady:
 • 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • rodzice/opiekunowie prawni lub osoby upoważnione przed wejściem na teren szkoły zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek,
 • rodzic/ opiekun dziecka z oddziału przedszkolnego i kl. I po doprowadzeniu dziecka do szkoły oddaje go pod opiekę wychowawców.

 

 1. W sytuacji zauważenia u dziecka w trakcie pobytu w szkole zmian chorobowych, szkoła niezwłocznie informuje o tym fakcie rodzica, który zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania dziecka (maksymalnie w czasie 1 godziny).

 

 1. Dziecko przejawiające objawy choroby, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu Izolatorium (gabinet opieki zdrowotnej) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Po odebraniu dziecka, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany powiadomić placówkę, o diagnozie lekarskiej dziecka. Wyżej opisana sytuacja jest regulowana opracowaną osobną procedurą.

 

 1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

 1. W szkole uruchomiono dodatkowe wejścia. Uczniowie do szkoły wchodzą:

 

 • Oddział przedszkolny, klasy I-IV wchodzą wejściem od strony placu zabaw
 • Uczniowie klas V-VIII wchodzą wejściem od strony sali gimnastycznej.
 1. Uczniowie korzystają z szatni w następujący sposób:
 • oddział przedszkolny- szatnia wyznaczona w środku Sali zajęć;
 • klasa I – mała szatnia przy toalecie dla chłopców, wykorzystywanie co drugi boks;
 • klasa II i III- szatnia dla uczniów młodszych, wykorzystywanie co drugi wieszak;
 • uczniowie klas V i VI – szatnia dla uczniów starszych, wykorzystywanie co drugi wieszak;
 • uczniowie klas IV, kl. VII, kl. VIII - szafki na korytarzach bocznych.
 1. Oprócz dzieci z oddziału przedszkolnego do odwołania w szkole nie obowiązuje obuwie zastępcze z wyjątkiem uczestniczenia w zajęciach na sali gimnastycznej i w salach zajęć dodatkowych.

 

 

 1. Oddział przedszkolny oraz poszczególne klasy przebywają w jednej wyznaczonej i stałej sali. Klasa może zmienić salę, gdy ma informatykę lub wychowanie fizyczne a także podczas pracy biblioteki szkolnej oraz zajęć na świetlicy szkolnej.

 

 1. W czasie sprzyjających warunków pogodowych uczniowie spędzają wszystkie przerwy na świeżym powietrzu:
 • klasy IV-VIII- boisko szkolne
 • klasy I-III- plac zabaw
 • oddział przedszkolny- wyjście grupy regulowane przez wychowawczynię.

 

 1. W czasie niesprzyjających warunków pogodowych uczniowie spędzają przerwy w budynku szkoły przy otwartych klasach:
 • oddział przedszkolny - wyjście grupy regulowane przez wychowawczynię;
 • klasy I-III- korytarz boczny, otwarte sale lekcyjne
 • klasy IV-VIII- korytarz boczny, otwarte sale lekcyjne

 

 1. Opieka nad uczniami w czasie przerw jest sprawowana przez większą liczbę nauczycieli dyżurujących.

 

 1. Długa przerwa- obiadowa, trwa 25 minut. Uczniowie korzystają z posiłków na stołówce w dwóch zmianach z zachowaniem dystansu społecznego, dwóch uczniów przy jednym stoliku.

 

 1. Plan zajęć dla uczniów uwzględnia w miarę możliwości różne godziny rozpoczynania zajęć.

 

 1. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia działań profilaktycznych, w tym w szczególności:
 • wyjaśniać uczniom jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone;
 • systematycznie przypominać  uczniom obowiązujące w szkole zasady bezpieczeństwa  i higieny;
 • przypominać dzieciom etapy mycia rąk,  zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz zorganizować pokaz mycia rąk i ich dezynfekcji;
 • zwracać uwagę,  aby  dzieci  często i regularnie  myły ręce z użyciem   ciepłej wody  i mydła, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie  z  zajęć  na powietrzu;
 • wdrażać dzieci do stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, zasłaniania ust  i nosa;
 • wdrażać dzieci do unikania dotykania twarzy: oczu, nosa i ust oraz unikania wkładania przedmiotów, zabawek, palców do ust;
 • systematycznie przypominać o zachowywaniu odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą.

 

 1. W sali, w której przebywają dzieci usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie wyprać z użyciem detergentu lub zdezynfekować (np.: pluszowe zabawki,  gry planszowe).

 

 1. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci własnych zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów.

 

 1. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

 1. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga myte są detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć.

 

 1. Po korzystaniu w danym dniu z placu zabaw będą dezynfekowane jego urządzenia

 

 1. Dezynfekowane będą poręcze w wejściach do szkoły.

 

 1. Korytarz szkolny wietrzony jest raz na godzinę, w czasie przerwy. Za wietrzenie korytarza odpowiedzialni są pracownicy obsługi.

 

 1. Sale lekcyjne i salę gimnastyczną wietrzy się co najmniej raz na godzinę. Za wietrzenie sal odpowiadają nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie.

 

 1. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 

 1. W bibliotece szkolnej jednocześnie mogą przebywać trzy osoby. Oddane książki poddane są 2 dniowej kwarantannie w wyznaczonym miejscu. Korzystanie z biblioteki szkolnej jest regulowane osobnym dokumentem.

 

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, na świeżym powietrzu, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest regulowane osobnym dokumentem.

 

 1. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia:           B - mieszana forma kształcenia (hybrydowa) i C - kształcenie zdalne.

 

 

 • HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
 1. W wejściu głównym umieszczono numery telefonów do:
 • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie;
 • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim;

 

 1. W wejściu głównym zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk przez osoby trzecie, instrukcję użycia środka dezynfekującego, prawidłowego nałożenia i zdjęcia rękawic   i maseczki. 

 

 1. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice/opiekunowie prawni wchodzące do szkoły zobowiązani są do dezynfekowania dłoni lub zakładają rękawiczki ochronne, zakrywają usta i nos.

 

 1. Uczniowie dojeżdżający zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w autobusie 

 

 1. W szkole znajduje się kosz na zużyte rękawiczki i maseczki.

 

 1. W szkole prowadzony jest monitoring mycia i dezynfekcji pomieszczeń (Załącznik                  nr 4 do procedury). Wypełnianie tabel jest dokonywane przez pracowników niepedagogicznych oprócz pracownika administracji.

 

 1. Pracownicy obsługi podczas dezynfekcji  zobowiązani są do przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

 

 1. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

 

 

 • ZASADY SPOŻYWANIA POSIŁKÓW
 1. Uczniowie posiłki spożywają na stołówce szkolnej w dwóch zmianach z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłków.

 

 1. Osoby wydające posiłki są wyposażeni w środki higieny osobistej – maseczka lub przyłbica, rękawice, fartuch.

 

 1. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w gorącej wodzie z dodatkiem alergenu i wyparzane.

 

 1. Przed i po posiłku dzieci myją ręce wodą z mydłem lub dezynfekują.
 2. Przy jednym stoliku siedzi dwoje uczniów.

 

 1. Pracownicy obsługi, dezynfekują blaty stołów i poręcze krzeseł każdorazowo po spożyciu posiłku przez uczniów.

 

 1. Dyżur w czasie spożywania posiłków pełni wyznaczony nauczyciel.

 

 

 • POSTĘPOWANIE  W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  U PRACOWNIKÓW SZKOŁY.

 

 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 

 1. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nie przychodzą do pracy, są zobowiązani o tym fakcie powiadomić dyrektora oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

 

 1. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.

 

 1. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego. Dyrektor szkoły ustala listę osób przebywających  w tym samym czasie z  osobą  podejrzaną o zakażenie.

 

 1. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 u pracownika Szkoły reguluje opracowana osobna procedura.

 

 

 • SZYBKA KOMUNIKACJA Z RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM DZIECKA.
 1. Rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do pozostawania w stałej dostępności telefonicznej ze szkołą.

 

 1. Rodzic pozostawia w szkole aktualny telefoniczny kontakt do siebie, tak żeby dostępność była natychmiastowa i zobowiązuje się odbierać połączenia.

 

 1. W przypadku zmiany numeru telefonu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia placówki o zmianie danych kontaktowych.

 

 

 1. Z kontaktu telefonicznego korzysta się w sytuacjach szczególnych, typu choroba dziecka, inne zagrożenie.

 

 1. Rodzic/opiekun prawny w razie wezwania, zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania przebywającego w izolatce (gabinet opieki zdrowotnej) dziecka.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora szkoły

 

 1. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i rodziców.

 

 1. Procedura obowiązuje do odwołania.

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………

data i podpis Dyrektora

 

Załączniki:

 

 

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

Ja, niżej podpisany będąc rodzicem/opiekunem prawnym dziecka

 ………………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko dziecka)

wyrażam dobrowolną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów chorobowych.

 

                                                           ………………………………………………

(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa Danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach, ul. Lipowa 11. 72-121 Czarnogłowy. Szkołą zarządza Dyrektor. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91 418 62 11; adresu e-mail: spczarnoglowy@przybiernow.pl

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 579 979 237;              adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Szkoły.

 

 

 

Wyniki badań temperatury ciała ucznia lub pracownika szkoły nie będą przekazywane do żadnego systemu elektronicznego. Pozyskane dane w formie papierowej będą przechowywane przez Administratora danych osobowych w Szkole do czasu zakończenia pandemii.

 

 

Oświadczenie rodzica dziecka

Ja niżej podpisana/y posiadając świadomość o odpowiedzialności karnej w przypadku poświadczania faktów niezgodnych ze stanem faktycznym oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia ja oraz moje dziecko nie wykazujemy żadnych charakterystycznych objawów dla infekcji koronawirusem COVID 19 (podwyższona temperatura, kaszel, trudności w oddychaniu). Jednocześnie oświadczam, że osoby wspólnie zamieszkujące z dzieckiem również nie wykazują w/w objawów i żadna z tych osób nie jest objęta kwarantanną, czy też obowiązkiem przebywania w izolacji.

Jednocześnie zobowiązuję się do nieprzyprowadzania dziecka do Szkoły/Oddziału przedszkolnego i natychmiastowego powiadomienia jego dyrekcji w przypadku jakichkolwiek zmian w stanie faktycznym, będącym przedmiotem oświadczenia.

Składając oświadczenie wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie informacji o moim stanie zdrowia.

 

 

……………………………………………………………. …………………………………………………………………………

(miejscowość i data złożenia oświadczenia)                               (czytelny podpis rodzica składającego oświadczenie)

 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa Danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach, ul. Lipowa 11. 72-121 Czarnogłowy. Szkołą zarządza Dyrektor. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91 418 62 11; adresu e-mail: spczarnoglowy@przybiernow.pl

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 579 979 237;              adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Szkoły.

 

Oświadczenie osoby upoważnionej do odbioru dziecka uczęszczającego do Oddziału przedszkolnego/Szkoły

Ja niżej podpisana/y posiadając świadomość o odpowiedzialności karnej w przypadku poświadczania faktów niezgodnych ze stanem faktycznym oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie występują u mnie żadne charakterystyczne objawy dla infekcji koronawirusem COVID 19 (podwyższona temperatura, kaszel, trudności w oddychaniu). Jednocześnie oświadczam, że osoby wspólnie zamieszkujące ze mną,  również nie wykazują ww. objawów i żadna z tych osób nie jest objęta kwarantanną, czy też obowiązkiem przebywania w izolacji.

Jednocześnie zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia dyrekcji Oddziału przedszkolnego/Szkoły w przypadku jakichkolwiek zmian w stanie faktycznym, będącym przedmiotem oświadczenia.

Składając oświadczenie wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie informacji                       o moim stanie zdrowia.

 

 

………………………………………                      ………..…………………………………

(miejscowość i data złożenia oświadczenia)                                              (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa Danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach, ul. Lipowa 11. 72-121 Czarnogłowy. Szkołą zarządza Dyrektor. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91 418 62 11; adresu e-mail: spczarnoglowy@przybiernow.pl

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 579 979 237;              adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Szkoły.

 

Monitoring mycia i dezynfekcji pomieszczenia ……………………………………………………………………………………………………

(nazwa pomieszczenia)

Data / godzina

Podjęte czynności:

M- mycie 

D- dezynfekcja

Nazwa mytej lub dezynfekowanej powierzchni

Rodzaj użytego środka

 

 

Czytelny podpis osoby wykonującej

 

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2020-08-31 16:34:34
Ilość wyświetleń: 239

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej