Czcionka:

A+A-

Kontrast:

UWAGA! KOMUNIKAT DLA RODZICÓW 31.03.2020

UWAGA! KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Sposoby monitorowania postępów uczniów, weryfikowania wiedzy  i umiejętności uczniów, ocenianie uczniów:

1.Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie  się ze wskazanym materiałem  i dającym podstawę do oceny pracy ucznia.

2.Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów i ocenianie odbywać się będzie  w ramach przyjętego Szkolnego Systemu Oceniania oraz Przedmiotowych Zasadach Oceniania, z zastrzeżeniem, że zastosowanie danej formy musi uwzględniać wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na zaangażowanie i aktywność uczniów.

3.Uczeń musi być powiadamiany o ocenianiu danej aktywności określonej przez nauczyciela np. czytanie ze zrozumieniem, zadanie do rozwiązania, ćwiczenie, sprawdzian, kartkówka itd.) poprzez zapis przy zagadnieniu „podlega ocenie”.

4.Sprawdziany, kartkówki planowane są zgodnie z terminami, ilością form sprawdzania wiedzy w ustaleniach w Szkolnym Systemie Oceniania oraz Przedmiotowych Zasadach Oceniania , z zastrzeżeniem, że organizacja tych form musi zakładać określony przedział czasowy wykonania tej aktywności,                                                                                                                                                                                              w celu umożliwienia uczniom zorganizowania dostępu do omówionych narzędzi wykonania i dostarczenia nauczycielowi.

5.Prace uczniów mogą być przysłane w dowolnej formie po ustaleniu                             z nauczycielem np. skan, wyraźne zdjęcie teksty pisane komputerowo przesłane na e – mail nauczyciela, prezentacje PowerPaint, rozwiązania w programie Word, nagrania, filmik lub złożone w formie pisemnej w szkole.

6.Oceny uczniów nauczyciel wpisuje do założonego przez siebie „zeszytu oceniania uczniów” w czasie zdalnego nauczania, a następnie zostaną one przeniesione do dzienników lekcyjnych.

7.Rodzice informowani będą o postępach swoich dzieci w nauce oraz ocenach w czasie zaplanowanych raz w tygodniu, w wyznaczonym czasie konsultacjach  lub w razie konieczności poprzez doraźny kontakt indywidualny z nauczycielem lub wychowawcą.

Konsultacje z nauczycielami oraz pedagog szkolną w każdy czwartek tygodnia  w godzinach od 16:00 do 17:00.

8.Uczniowie są zobowiązani do realizacji zadań wynikających z obowiązku szkolnego, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyjętych przez szkołę.

9.Praca ucznia z użyciem monitorów ekranowych nie powinna przekraczać 20 minut w ramach jednego przedmiotu, zajęcia edukacyjnego.

10.Uczniowie i Rodzice zgłaszają pojawiające się problemy z kształceniem na odległość lub inne wychowawcy klas, nauczycielowi przedmiotu, pedagog szkolnej i dyrektor szkoły.

 

 

                                                                                                Dyrektor Szkoły

                                                                                              Jolanta Grześkowiak

Data dodania: 2020-03-31 19:50:48
Data edycji: 2020-04-03 11:42:01
Ilość wyświetleń: 229

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej