Czcionka:

A+A-

Kontrast:

PROCEDURA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

                                                                                                                

PROCEDURA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. KOMARA I T. ŚLUSARSKIEGO W CZARNOGŁOWACH

W czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020r. poz. 492)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020r. poz. 493)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

&1

Przedmiot procedury:

1.Procedura kształcenia na odległość określa organizację realizacji zadań  w systemie nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

 

&2

Organizacja, sposób i tryb realizacji zadań w Szkole Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

1.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2.Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły, który systematycznie monitoruje cały proces.

3.Narzędziami do komunikowania się między nauczycielami, uczniami i rodzicami są: strona internetowa szkoływww.spczarnoglowy.pl, poczty e – mail uczniów, rodziców, nauczycieli, sms, rozmowy telefoniczne, inne wybrane przez nauczycieli .

4.Zdalnym nauczaniem objęte będą wszystkie formy zajęć edukacyjnych wynikające z rozporządzeń MEN realizowane w szkole w roku szkolnym 2020/2021.

5.Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniami wymagającymi różnych dostosowań są zobowiązani do ustalenia metod, form i technik pracy z tymi uczniami uwzględniając ich możliwości i wskazania poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz  opracowanychIndywidualnych ProgramachEdukacyjno – Terapeutyczne (IPET)

6.Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane z wykorzystaniemw szczególności :

a) materiałów i funkcjonowalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl

b) strony internetowej szkoły spczarnoglowy.pl

c) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych , w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej;

d) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;

e) materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki;

f) programu Microsoft Teams (lekcje on – line, zadawanie materiału edukacyjnego, informacje zwrotne, sprawdzanie);

g) innych niż wymienione, a wskazane przez nauczyciela.

7.Dobór narzędzi przy kształceniu na odległość z użyciem monitorów ekranowych powinien uwzględniać higienę i bezpieczeństwo pracy, ich dostępność w domu ucznia, wiek i etap rozwojowy ucznia, możliwości psychofizyczne, a także sytuację rodzinną ucznia.

8.Praca ucznia z użyciem monitorów ekranowych nie powinna przekraczać 30 minut w ramach jednego przedmiotu, zajęcia edukacyjnego, pozostała część lekcji przeznaczona jest na pracę własną ucznia (jednostka lekcyjna trwa 45 minut).

9.Uczniowie są zobowiązani do realizacji zadań wynikających z obowiązku szkolnego, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyjętych przez szkołę.

  1. Kształcenie na odległość odbywa się u uczniów w domu.

11.Uczniowie, ich rodzice, którzy nie mają dostępu do wymaganych warunków technicznych kształcenia na odległość, mają obowiązek poinformowania                              o trudnościach wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego, a on o tym fakcie informuje dyrektora szkoły, który zorganizuje tym uczniom proces nauczania.

12.Uczniowie z niepełnosprawnością lub brakiem możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizują zajęcia na terenie szkoły w formie stacjonarnej lub zdalnej.

13.Każdy nauczyciel w godzinach określonych tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin jest w stałej gotowości do pracy i do przyjęcia innych zdalnych lub stacjonarnych zadań zlecanych przez dyrektora szkoły (np. zastępstwa).

14.Wszyscy nauczyciele chcąc zapewnić bezpieczeństwo w sieci zgodnie z przepisami RODO są zobowiązani do wykorzystywania podanych przez uczniów i rodziców danych adresów e – mail, numerów telefonów wyłącznie do kontaktów w zdalnym nauczaniu.

 

&3

Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klasowych i oddziale przedszkolnym oraz innych formach edukacyjnych:

1.Zdalne nauczanie w szkole będzie odbywało się każdego dnia nauki zgodnie  z obowiązującym planem lekcji.

2.W czasie dłuższej pracy zdalnej tylko w domu każdy nauczyciel jest zobowiązany do wypełniania i odesłania na pocztę szkoły Karty  tygodniowego zakresu materiału na zajęcia dla klas, oddziału, grup uczniów indywidualnego nauczania zadań zleconych przez dyrektora szkoły, innych zajęć ujętych w planie pracy szkoły z uwzględnieniem dostosowania metod i technik w czasie zdalnego nauczania (wzór karty dołączony do procedury zał. nr 1)

3.Tygodniowy zakres treści nauczania do realizacji w poszczególnych oddziałach powinien uwzględniać w szczególności:

a)równomierne obciążenie uczniów nauką w poszczególnych dniach tygodnia;

b)zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;

c)możliwości psychofizyczne uczniów;

d)łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;

e)ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć np. wych. fiz. , gimnastyka korekcyjna, SKS.

4.Prowadzenie lekcji on-line, przesyłanie zagadnień, tematów zajęć, odbywa się w godzinach pracy nauczyciela, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Nauczyciel może także komunikować się z uczniami w godzinach popołudniowych po uzgodnieniu takiej możliwości z uczniem, rodzicem.

5.Nauczyciele są zobowiązani do kontrolowania ilości przekazywanych zagadnień uczniom i zwracanie uwagi na ich obciążenie materiałem edukacyjnym.

6.Nauczyciele muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego ograniczają konieczność wykorzystywania narzędzi multimedialnych przy realizacji obowiązkowych treści programowych.

7.Praca zdalna wychowawczyni świetlicy, bibliotekarki jestmodyfikowana po wspólnej analizie dotychczasowych planów pracy i przydzielonych obowiązków i organizowana przez dyrektor szkoły poprzez określony wykaz stałych zadań i tych wynikających na bieżącą z jednoczesną uwagą na możliwość zmian, w zależności od potrzeb szkoły oraz rozwoju sytuacji związanej z zawieszeniem zajęć w szkole

 

&4

Współpraca nauczycieli z uczniami i rodzicami w czasie zdalnego nauczania:

1.Dyrektor szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami  i nauczycielami oraz rodzicami.

2.Nauczyciele zgłaszają pojawiające się problemy dyrektorowi szkoły, wychowawcom klas, pedagog szkolnej.

3.Uczniowie zgłaszają pojawiające się problemy wychowawcy klasy, nauczycielowi przedmiotu, pedagog szkolnej, dyrektorowi szkoły.

4.Rodzice zgłaszają pojawiające się problemy wychowawcy klasy, nauczycielowi przedmiotu, pedagog szkolnej, dyrektorowi szkoły.

5.Nauczyciele zobowiązani są codziennie w dniach nauki odbierać wiadomości od uczniów, rodziców, wychowawców klas, pedagog szkolnej, dyrektora szkoły.

6.Każdy nauczyciel, wychowawca raz w tygodniu,  w wyznaczonym czasie i ustalonym sposobie będzie odbywał konsultacje z rodzicami i informował Ich o postępach dziecka w nauce, a także o uzyskanych przez niego ocenach. W razie problemów z nauczeniem się wskazanej partii materiału edukacyjnego nauczyciel udziela uczniowi wskazówek i porad. W tym czasie dostępna będzie także pedagog szkolna.

7.Pedagog szkolna prowadzi konsultacje i porady  dla uczniów i rodziców w terminie zgodnym z czasem pracy, ustalonym na początku roku szkolnego (harmonogram na stronie szkoły).

8.Wychowawca na bieżąco monitoruje postępy swoich wychowanków w nauce i spełnianie obowiązku szkolnego, w razie pojawiających się problemów niezwłocznie informuje o tym rodziców.

9.Wszyscy nauczyciele zapobiegają sytuacji, w której uczniowie wypadają z systemu nauki zdalnej.

 

&5

Obowiązki rodziców i uczniów w zakresie zdalnego nauczania.

Rodzice są w szczególności zobowiązani do:

  1. Zapewnienia dzieciom warunków do nauki i uczestniczenia w lekcjach:

- wyposażenie dziecka w odpowiedni sprzęt;

- cisza w pomieszczeniu w czasie odbywania lekcji on – line;

- w czasie lekcji on – line wszyscy domownicy są poza zasięgiem kamery ucznia.

  1. Systematycznego, codziennego odbierania komunikatów od nauczycieli, pedagog szkolnej oraz komunikatów od dyrektora szkoły.
  2. Poinformowania o wszystkich utrudnieniach związanych z komunikowaniem się ze szkołą (§4).
  3. Systematycznego sprawdzania pracy dziecka i jego kontaktowanie się z nauczycielami.
  4. Zgłaszania wszelkich problemów wynikających ze zdalnego nauczania (§4).
  5. Usprawiedliwiania nieobecności na lekcjach on – line – w ciągu trzech dni od wystąpienia nieobecności.

Uczniowie mają obowiązek:

1.Uczestnictwa w lekcjach w czasie zdalnego nauczania – potwierdzeniem obecności na ;lekcjach jest włączona kamera i mikrofon na Platformie Microsoft TEAMS, wykonane zadania i komunikowanie się  w ustalony sposób z nauczycielami.

2.Systematycznego, codziennego sprawdzania wiadomości na Platformie Microsoft TEAMS, stronie internetowej szkoły, innego ustalonego z nauczycielem komunikatora w celu odbywania zajęć i lekcji w systemie zdalnego nauczania.

3.Wykonywanie zadań i ćwiczeń zgodnie z ustaleniami z nauczycielem.

4.Natychmiastowego zgłaszania problemów w rozumieniu, czy wykonywaniu wskazanych przez nauczyciela treści materiału edukacyjnego.

5.Zgłaszania problemów z odbieraniem materiału edukacyjnego (§4).

6.Samodzielnego wykonywania zadawanych prac.

7.Przestrzegania zasady, ze Platforma Microsoft TEAMS służy wyłącznie do realizacji zajęć edukacyjnych. Uczniowie nie mogą tworzyć własnych zespołów i prowadzić prywatnych rozmów.

8.Przestrzegania w czasie zajęć on – line dyscypliny i kulturalnego zachowania się.

 

&6

Sposób dokumentowania realizacji kształcenia na odległość i innych zadań szkoły.

1.Wszystkie dzienniki lekcyjne oraz specjalistyczne dokumentujące pracę nauczycieli i szkoły znajdują się w szkole na zasadach określonych  w obowiązującym wcześniej regulaminie.

2.Dokumentacją procesu nauki zdalnej jest prowadzenie przez nauczycieli obowiązującej dokumentacji szkolnej oraz w razie potrzeby inne narzędzie dokumentujące pracę zdalną Platforma Microsoft TEAMS oraz np. Karta tygodniowego zakresu materiału na zajęcia dla poszczególnych klas, oddziałów grup, indywidualnych uczniów innych zajęć ujętych w planie pracy szkoły oraz przydziału zadań zleconych przez dyrektor szkoły z uwzględnieniem dostosowania metod i technik w czasie zdalnego nauczania(załącznik nr 1),  z której tematy, zagadnienia są przenoszone do dzienników.

3.W czasie zdalnego nauczania przed tematem zajęć w dziennikach dokonuje się wpisu „zdalne nauczanie” lub „z.n.”, lub wpis „zdalne nauczanie” na górze strony w dzienniku z wpisywanymi tematami.

4.W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły i kształcenia na odległość frekwencja uczniów  jest odnotowywana na podstawie aktywności ucznia w danym dniu.

 

&7

Sposoby monitorowania postępów uczniów, weryfikowania wiedzy i umiejętności uczniów, ocenianie uczniów:

1.Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie  się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia.

2.Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów i ocenianie odbywać się będzie zgodnie ze Statutem Szkoły oraz Przedmiotowych Zasadach Oceniania,z zastrzeżeniem, że zastosowanie danej formy musi uwzględniać wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na zaangażowanie i aktywność uczniów.

3.Uczeń musi być powiadamiany o ocenianiu danej aktywności określonej przez nauczyciela (np. czytanie ze zrozumieniem, zadanie do rozwiązania, ćwiczenie, sprawdzian, kartkówka itd.) ustnie lub poprzez zapis przy zagadnieniu „podlega ocenie”.

4.Sprawdziany, kartkówki planowane są zgodnie z terminami, ilością form sprawdzania wiedzy w ustaleniach zawartych w Statucie Szkoły oraz Przedmiotowych Zasadach Oceniania , z zastrzeżeniem, że organizacja tych form musi zakładać określony przedział czasowy wykonania tej aktywności, w celu umożliwienia uczniom zorganizowania dostępu do omówionych narzędzi,wykonania i przesłania nauczycielowi.

5.Nauczyciel oceniający ucznia musi uwzględnić pojawiające się trudności techniczne w związku z kształceniem na odległość i dostosować sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności do indywidualnej sytuacji. Na ocenę ucznia  z danego przedmiotu nie może mieć wpływ poziom jego kompetencji cyfrowych.

6.Prace uczniów mogą być przysłane w dowolnej formie po ustaleniu  formyz nauczycielem.

7.Przy ocenianiu bierzemy pod uwagę aktywność i zaangażowanie uczniów.

8.Oceny uczniów nauczyciel wpisuje na bieżąco do dzienników lub  do założonego przez siebie „zeszytu oceniania ucznióww czasie zdalnego nauczania”, a następnie we wskazanym przez dyrektora szkoły terminie przenosi je do dzienników lekcyjnych.

9.Rodzice informowani będą o postępach swoich dzieci w nauce oraz ocenach poprzez  zaplanowane raz w tygodniu, w wyznaczonym czasie konsultacje lub w razie konieczności poprzez doraźny kontakt indywidualny z nauczycielem lub wychowawcą.

 

&8

Ustalenie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a Ustawy o systemie oświaty, a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych.

1.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica.

2.Wniosek powinien być przesłany drogą e – mailową na adres szkoły www.spczarnoglowy@przybiernow.pl, w przypadku braku takiej możliwości złożony w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

3.Dyrektor szkoły w korespondencji e – mailowej lub telefonicznie uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego.

4.Rodzice potwierdzają fakt przyjęcia terminu egzaminu klasyfikacyjnego do wiadomości drogą e – mailową lub składają pismo w sekretariacie szkoły.

5.Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy egzamin i przesyła drogą elektroniczną rodzicom.

6.Korespondencja odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej szkoły na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica.

7.Egzamin przeprowadzony jest za pomocą narzędzi do zdalnego nauczania.

8.Egzamin ma formę zadań udostępnionych na platformie Microsoft TEAMS.

9.Egzamin odbywa się przy włączonej kamerze i mikrofonie – Platforma Microsoft TEAMS.

10.W przypadku braku dostępu do sieci oraz innych sytuacjach szczególnych, egzamin może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu i zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa związanych z pandemią    COVID – 19.

11.W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia ucznia, rodzice ucznia informują o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres e - mailowy www.spczarnoglowy@przybiernow.pl

12.Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

13.Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza ocen ucznia.

14.Sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności jest analogiczny do egzaminu klasyfikacyjnego.

15.W przypadku zastrzeżenia rodziców co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej z zachowania rodzic ma prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji, w formie elektronicznej e – mailowej lub telefonicznie zgłosić swoje zastrzeżenia.

16.Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawiona zgodnie z prawem – trybem ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do przeprowadzenia w formie zdalnej sprawdzianu w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych.

17.W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny z zachowania, powołana komisja ustala właściwą ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 

 

 

 

 Dyrektor Szkoły

 Jolanta Grześkowiak

 

 

 

 

 

Data dodania: 2020-10-31 15:57:58
Data edycji: 2020-11-12 11:07:45
Ilość wyświetleń: 545

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej