Czcionka:

A+A-

Kontrast:

SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY za rok 2021/2022

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności

Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego

w Czarnogłowach

za rok szkolny 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czarnogłowy lipiec 2022r.

 

Wstęp

Celem niniejszego sprawozdania jest zaprezentowanie osiągnięć pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022. Uwzględniono w nim tylko wybrane, najistotniejsze zagadnienia dotyczące pracy szkoły.

Sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o Koncepcję Pracy Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach oraz na podstawie dokonanego przez Radę Pedagogiczną podsumowania pracy szkoły za rok szkolny 2021/2022, w którym uwzględniono: roczną promocję i klasyfikację uczniów, udział uczniów w uroczystościach i imprezach szkolnych, konkursach i zawodach sportowych, analizę efektów kształcenia i wychowania.

W zakresie organizacji przebiegu kształcenia, wychowania i opieki uwzględniono tematykę programu profilaktyczno – wychowawczego, rocznego planu pracy szkoły, projektów edukacyjnych, innowacji pedagogicznych, akcji charytatywnych, zajęć pozalekcyjnych oraz zagadnienia w zakresie bezpieczeństwa, współpracy ze środowiskiem lokalnym, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, a także analizę i ewaluację przebiegu hybrydowego i zdalnego nauczania w szkole.

Realizacja wszystkich działań jest szczegółowo opracowana w postaci dokumentów i sprawozdań znajdujących się w dokumentacji szkoły.

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

W roku szkolnym 2021/2022 do szkoły uczęszczało 118 uczniów (liczba w ostatnim dniu nauki, w ciągu całego roku szkolnego liczba uczniów zmieniała się, związane było to szczególnie z przyjmowaniem uczniów uchodźców z Ukrainy).

Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 15 dzieci z czego 9 odbywało roczne przygotowanie przedszkolne.

Z tej grupy wszystkich uczniów w szkole 29 zostało wyróżnionych i otrzymało nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Dwoje uczniów, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen w szkole z przedmiotów edukacyjnych oraz wzorową i bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymało „Nagrodę Wójt Gminy Przybiernów” w ramach gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży i są to: Wojciech Wójcik z klasy VIII oraz Leon Kowalak z klasy IV.

Nauka w ciągu całego roku szkolnego 2021/2022 odbywała się w reżimie sanitarnym z powodu epidemii COVID – 19 w formie stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej.

W szkole pracowało 20 nauczycieli i 5 pracowników niepedagogicznych. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze rozpoczynały się o godzinie 8:00, a dydaktyczne o godzinie 8:30, kończyły się o godzinie 14:50 lub 15:50.

W ciągu roku szkolnego, bez przerw działała świetlica szkolna, która w ciągu nauki stacjonarnej obejmowała opieką 76 uczniów oraz biblioteka szkolna, która została wyposażona w nowe meble i zasoby książkowe. Dożywianiem było objętych około 70 uczniów.

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz innych działań szkoła organizowała: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, zajęcia indywidualne, zajęcia rewalidacyjne zajęcia wspomagające, zajęcia specjalistyczne w tym emocjonalno – społeczne, zajęcia terapeutyczne, koła zainteresowań (matematyczne, plastyczne), gimnastykę korekcyjną, SKS, zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe, chór szkolny oraz działania w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, stałe konsultacje i porady.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele mogli liczyć na pomoc specjalistów: pedagoga szkolnego, psychologa (przez 2 miesiące), logopedy, oligofrenopedagoga, surdopedagoga, specjalistów pedagogiki specjalnej, specjalistę od spektrum autyzmu z elementami SI, specjalistę terapeutę i diagnostę SI oraz specjalistów w zakresie różnorodnych terapii np. terapii zajęciowej, terapii pedagogicznej, rewalidacji i diagnozy.

W oddziale przedszkolnym podejmowane były działania na rzecz wspomagania rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb poprzez indywidualizację działań edukacyjnych i wychowawczych oraz wspierania rodziców co przyczyniło się do skutecznego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci oraz rozwoju ich talentów i uzdolnień. Realizowane działania były spójne z zadaniami określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i sprzyjały użyteczności nabywanych przez dzieci wiadomości i umiejętności. Systematycznie i rzetelnie diagnozowano i analizowano osiągnięcia dzieci.

Do szkoły trafił sprzęt w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, a w następnym roku szkolnym trafi sprzęt z przyznanych środków z projektu „Aktywna Tablica”.

 

PRIORYTETY PRACY SZKOŁY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Główne cele pracy dyrekcji szkoły i nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 zostały wskazane na podstawie kierunków polityki oświatowej MEN, wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego, działań statutowych szkoły, założeń nowego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, Planu Pracy Szkoły, wniosków i rekomendacji z prowadzonych diagnoz.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom – priorytet nadrzędny.

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym – priorytet.

Zapewnienie uczniom wysokiej jakości kształcenia oraz podniesienie wyników edukacyjnych uczniów, szczególnie w obszarze kompetencji językowych i społeczno – emocjonalnych – priorytet.

 

DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI PLACÓWKI

 • Realizacja podstawy programowej.

 • Przestrzeganie przepisów prawa oświatowego dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki przez nauczycieli, zwłaszcza w przypadku nauczania hybrydowego lub zdalnego.

 • Zgodność programu nauczania z podstawą programową oraz zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 • Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego.

 • Dostosowanie programu nauczania i oceniania postępów uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 • Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb uczniów, szczególnie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole (szczególnie podczas przerw) w warunkach reżimu sanitarnego.

 • Propagowanie idei olimpijskich oraz podkreślanie znaczenia sportu, rekreacji w życiu człowieka.

 • Wspieranie nauczycieli w procesie realizacji podstawy programowej, zwłaszcza przy nauczaniu hybrydowym lub zdalnym.

 • Promowanie nauczycieli wprowadzających nowe rozwiązania pedagogiczne.

 • Wspieranie nauczycieli do systematycznego wzbogacania warsztatu pracy.

 

REALIZACJA WYZNACZONYCH PRIORYTETÓW SZKOŁY

 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom

 

Dokonano bieżących i okresowych przeglądów technicznych budynku szkoły, instalacji pod względem BHP. Sporządzono stosowną dokumentację z tych przeglądów w formie protokołów i raportów. Opracowano nowy Regulamin ewakuacji z budynku szkoły. Przeprowadzono w czerwcu próbną ewakuację i symulację sytuacji zagrożenia pożarowego z pomocą OSP Czarnogłowy oraz OSP Przybiernów. Polepszono bazę sprzętową szkoły – wymiana stolików, krzeseł, zakup mebli do biblioteki, sprzętu sportowego.

Systematycznie przeprowadzano naprawy i prace konserwatorskie utrzymujące szkołę w dobrym stanie.

W związku z sytuacją epidemiologiczną przestrzegano „Procedur bezpieczeństwa sanitarnego” w szkole. Dbano o rzetelne i bezwzględne stosowanie tych procedur. Realizowane były wszystkie zalecenia PSSE oraz wszystkich służb i instytucji, z którymi współpracowano. Opracowany został harmonogram dyżurów. Wdrożono regulamin dyżurów nauczycielskich. Przestrzegany był system przyjmowania w szkole osób zewnętrznych.

Podczas spotkań z uczniami (w formie stacjonarnej, on – line) przypominane były zasady bezpieczeństwa w szkole jak i poza szkołą (zwłaszcza przed feriami i wakacjami) rozmawiano o przemocy, cyberprzemocy. Zorganizowano dla dwóch grup uczniów (młodsza i starsza) warsztaty na temat: „Zaburzenia emocjonalno – społeczne i poprawa relacji rówieśniczych”.

Zapewniano uczniom wsparcie w sytuacjach trudnych. W tym zakresie prowadzono między innymi działania polegające na pomocy w dotarciu do lekarzy specjalistów. Systematyczna praca indywidualna z uczniem oraz skierowana do zespołów klasowych zmierzająca do niwelowania negatywnych skutków wynikających z długiej izolacji społecznej spowodowanej pandemią.

 

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym

 

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, między innymi przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych, wychowania do życia oraz realizację zadań programu wychowawczo – profilaktycznego.

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. Działania na rzecz szerszego udostępniania kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczanie historii oraz poznawanie polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie między innymi wycieczek edukacyjnych.

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID – 19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie, w procesie kształcenia, z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne.

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkole. Rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

W cel dbałości i zapewnienia uczniom wysokiej jakości kształcenia oraz podniesienia wyników edukacyjnych uczniów szczególnie w obszarze kompetencji językowych i emocjonalno – społecznych podejmowane były następujące działania:

 

 • Zatrudnienie nauczycieli i specjalistów zgodnie z kwalifikacjami.

 • Skuteczne starania w zapewnieniu uczniom opieki specjalistów.

 • Kontrola bazy dydaktycznej – uzupełnianie w miarę możliwości zasobów pomocy dydaktycznych szkoły.

 • Wzbogacanie szkolnego księgozbioru.

 • Zakup pomocy do oddziału przedszkolnego.

 • Pozyskanie znacznych środków (35 000 zł) w ramach projektu „Aktywna Tablica”.

 • Wyposażenie szkoły w pomoce w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.

 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów.

 • Badanie wyników nauczania:

 • wstępne diagnozy („raport otwarcia” – wrzesień);

 • próbne egzaminy ósmoklasisty;

 • diagnoza uczniów klasy trzeciej;

 • badanie gotowości szkolnej;

 • egzamin ósmoklasisty.

 • Uczniowie klasy ósmej otoczeni zostali wzmożoną opieką dydaktyczną stwarzającą szanse i możliwości wyrównania braków (po okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych i zdalnego nauczania, oraz przygotowania do egzaminów ósmoklasisty – dodatkowe lekcje języka angielskiego i matematyki.

 • Istotnym czynnikiem wzbogacającym pracę szkoły i podnoszącym jakość procesu kształcenia jest realizacja projektów i innowacji pedagogicznych. W bieżącym roku szkolnym realizowana była następująca innowacja „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” – międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III edycja III.

 • Nauczyciele biorą udział w projekcie grantowym „Lekcje enter”.

 • Realizowano opracowany Plan pracy szkoły nad doskonaleniem umiejętności kluczowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na umiejętności językowe i emocjonalno – społeczne.

 • Realizowano opracowany Roczny Plan wspomagania szkoły w obszarze poprawy efektywności kształcenia w zakresie języka polskiego.

 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY:

wydarzenia, uroczystości, imprezy, akcje, programy, przedsięwzięcia edukacyjne w szkole, konkursy, sukcesy, nagrody, współpraca z instytucjami, promocja szkoły.

Harmonogram zaplanowanych wydarzeń, imprez, uroczystości, rozgrywek sportowych, udział uczniów w konkursach oraz w przedsięwzięciach edukacyjnych z powodu pandemii COVID – 19 zawieszania nauki w szkole lub nauki hybrydowej ulegał na bieżąco modyfikacji. Prawie wszystkie zaplanowane działania w różnych formach udało się zrealizować.

Największymi wydarzeniami w szkole w roku szkolnym 2021/2022 były:

 • Obchody 75 rocznicy powstania szkoły, które odbyły się w dniach 07. 03. 2022r. – 11. 03. 2022r., według zaplanowanego jubileuszowego harmonogramu działań.

 • Przyznanie szkole dwóch cennych wyróżnień – srebnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego oraz Specjalnych Cisów Przybiernowskich. Oba wyróżnienia wręczono dyrektor szkoły na Gali Cisów Przybiernowskich w dniu 11. 06. 2022r.

Nasi uczniowie chętnie brali udział w organizowanych konkursach wewnętrznych i zewnętrznych:

 • Uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Uczeń klasy VIII Wojciech Wójcik uzyskał tytuł finalisty w Konkursie Matematycznym oraz Konkursie Geograficznym.

 • Wielu uczniów wzięło udział w zewnętrznych testach matematycznych, uczeń klasy VIII Wojciech Wójcik był laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Matematyczny”. Ponad to kilkoro uczniów zajęło wysokie miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Multitest 2021” .

 • Uczeń klasy VI Alan Omyła jest laureatem w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Języka Angielskiego”.

Zorganizowaliśmy w szkole i braliśmy udział w zorganizowanym przez inne instytucje konkursach, projektach, programach i przedsięwzięciach oraz imprezach i uroczystościach.

 • Akcja edukacyjna pod nazwą „XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Akcja trwała 3 dni w miesiącu październiku 2021r. Pierwszego dnia egzaminy z tabliczki mnożenia odbyły się w szkole. Egzaminowano chętnych uczniów, nauczycieli, dyrektora szkoły i pracowników niepedagogicznych, w tym samym dniu patrole egzaminacyjne egzaminowały przechodniów Czarnogłów. Drugiego dnia podczas przerw lekcyjnych na terenie szkoły organizowane były gry i zabawy z tabliczką mnożenia. Trzeciego dnia patrole egzaminacyjne egzaminowały pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie, społeczność szkolną Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybiernowie oraz pracowników Nadleśnictwa Rokita w Rokicie. Wszyscy, którzy pozytywnie zdali egzamin dostali od uczniów egzaminatorów certyfikaty. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno w szkole jak i w środowisku lokalnym.

 • Braliśmy udział w akcjach organizowanych przez MEiN „Szkoła do hymnu” i „Pod biało – czerwoną flagą.

 • Braliśmy udział w akcjach wolontariackich – byliśmy współorganizatorami koncertu „Solidarni z Ukrainą”, który odbył się w szkole.

 • Wyróżnienia w konkursie plastycznym przygotowanym przez pracowników PPP w Goleniowie „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”.

 • Udział w konkursie plastycznym dla klas 0 – VIII organizowanym przez Gminę Przybiernów pod hasłem „Słońce i uśmiech dla dzieci Ukrainy.

 • Udział uczniów w Wojewódzkim Programie edukacyjnym dla klas I – III „Higiena naszą tarczą ochronną” zorganizowanym przez PSSE Goleniów.

 • Udział uczniów w szkolnym konkursie plastycznym „Wiosna wokół nas” zorganizowanym przez wychowawczynię świetlicy.

 • Udział uczniów w szkolnym konkursie „Pięknego Recytowania wierszy Danuty Wawiłow” zorganizowanym przez bibliotekarkę szkolną.

 • Wydarzenia sportowe w szkole to wyjazdy na rozgrywki sportowe do Przybiernowa i Goleniowa (wrzesień, kwiecień, październik) oraz aktywność sportowa w szkole – jesienne i wiosenne biegi przełajowe.

 • Promowaliśmy naszą szkołę w lokalnej prasie oraz współpracowaliśmy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami. Działalność szkoły, nasze sukcesy i osiągnięcia systematycznie prezentowaliśmy na stronie naszej szkoły.

W ciągu całego roku szkolnego w szkole odbyły się:

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

 • Ślubowanie klasy I.

 • Apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.

 • Impreza Mikołajkowa.

 • Dzień Babci i Dziadka.

 • Powitanie wiosny” z udziałem wszystkich uczniów.

 • Obchody Świąt Majowych.

 • Apel z okazji Dnia Mamy i Taty.

 • Dzień Dziecka zorganizowany dla wszystkich uczniów szkoły. W programie obchodów święta dzieci było: wyjazd uczniów do Rezerwatu Cisów Rokickich (spacer po rezerwacie, wysłuchanie prelekcji przygotowanej przez Panią Aleksandrę Kowalewską – Szablę, rozwiązywanie leśnych zagadek, konkursy z nagrodami), rozgrywki sportowe na boisku szkolnym i sali gimnastycznej, napoje i słodkie upominki dla dzieci oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek i dyskoteka z didżejem.

 • Uczniowie wszystkich klas wzięli udział w zorganizowanych w czerwcu przez wychowawców jednodniowych wycieczek do Poczdamu, Międzyzdrojów, Szczecina, Goleniowa, Zieleniewa.

Ostatnią uroczystością zorganizowaną w roku szkolnym 2021/2022 było pożegnanie klasy VIII oraz zakończenie roku szkolnego. W czasie tej uroczystości wręczono uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za osiągnięte najwyższe wyniki edukacyjne oraz inną działalność na rzecz szkoły. Pani Wójt Lilia Ławicka wręczyła nagrody Wójta Gminy Przybiernów. Dyrektor Szkoły Jolanta Grześkowiak dokonała przypięcia otrzymanej srebrnej Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego do sztandaru szkoły.

 

PODSUMOWANIE

 

Podsumowując wszechstronną działalność naszej szkoły w roku szkolnym 2021/2022 należy stwierdzić, że mając na uwadze doskonalenie jakości pracy szkoły w poszczególnych obszarach należy nadal koncentrować swoje działania na rzetelnym nauczaniu uczeniu się, wychowaniu i opiece oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków.

Realizacja wszystkich zadań jakich podjęła się szkoła w roku szkolnym 2021/2022 była możliwa dzięki wytężonej pracy nauczycieli uczniów, pracowników niepedagogicznych szkoły, rodziców, wspieraniu i zrozumieniu organu prowadzącego oraz instytucji i osób współpracujących ze szkoła, a także sponsorów i przyjaciół szkoły.

Dziękuję wszystkim za całoroczną pracę oraz współpracę w realizacji zadań szkoły.

 

 

 

Sprawozdanie sporządziła:

Dyrektor Szkoły

Jolanta Grześkowiak

 

 

 

 

Data dodania: 2022-08-27 11:42:11
Data edycji: 2022-09-05 16:54:47
Ilość wyświetleń: 218

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej